Page images
PDF
EPUB

1435

1428 λέγων ανεπτέρωκεν ώσθ' ίππηλατείν.

ο δε τις τον αυτού φησιν επί τραγωδία 1430 ανεπτερώσθαι και πεποτήσθαι τας φρένας.

ΣΥΚ. λόγοισί τάρα και πτερούνται και
ΠΕΙ.

φήμ' εγώ.
υπό γαρ λόγων ο νούς τε μετεωρίζεται
επαίρεται τάνθρωπος. ούτω και σ' εγώ
αναπτερώσας βούλομαι χρηστούς λόγους
τρέψαι προς έργον νόμιμον.
ΣΥ Κ.

αλλ' ου βούλομαι. ΠΕΙ. τί δαι ποιήσεις; ΣΥΚ.

το γένος ού καταισχυνω. παππώος ο βίος συκοφαντείν εστί μοι. αλλά πτέρου με ταχέσι και κούφοις πτεροίς

Γέρακος, ή κερχνίδος, ώς αν τους ξένους 1410 καλεσάμενος, κατ' έγκεκληκώς ενθαδί,

κατ' αυ πέτωμαι πάλιν εκείσε.
ΠΕΙ.

μανθάνω.
ωδε λέγεις όπως αν ώφλήκη δίκην
ενθάδε πριν ήκειν ο ξένος.
ΣΥΚ.

πάνυ μανθάνεις. ΠΕΙ. κάπειθ' ο μεν πλεί δεύρο, συ δ' εκείσ'

αυ πέτει αρπασόμενος τα χρήματαυτού. ΣΥΚ.

πάντ’ έχεις. βέμβικος ουδεν διαφέρειν δεϊ. ΠΕΙ.

μανθάνω
βέμβικα και μην έστι μοι νη τον Δία
κάλλιστα Κορκυραία τοιαυτί πτερά.

ΣΥΚ. oίμοι τάλας μάστιγ' έχεις.
ΠΕΙ.

πτερώ μεν ουν, 1450 οίσί σε ποιήσω τήμερον βεμβικιάν.

ΣΥ Κ. oίμοι τάλας.
ΠΕΙ.

ου πτερυγιείς εντευθενί ;
ουκ απολιβάξεις, ώ κάκιστ’ απολούμενος και
πικράν τάχ' όψει στρεψοδικοπανουργίαν.
απίωμεν ημείς ξυλλαβόντες τα πτερά.
ΧΟΡ. πολλά δη και καινα και θαυ-

μάστεπεπτόμεσθα, και (στροφή.) δεινά πράγματείδομεν.

1445

1455

F

1458 έστι γαρ δένδρον πεφυκός

έκτοπόν τι, καρδίας α1460 πωτέρω, κλεώνυμος,

χρήσιμον μεν ουδέν, άλ

λως δε δειλόν και μέγα. τούτο του μεν ήρος αει

βλαστάνει και συκοφαντεί, 1465 του δε χειμώνος πάλιν τας

ασπίδας φυλλορροεί.
έστι δ' αυ χώρα προς αυτώ (αντιστροφή.)
τω σκότω πόρρω τις εν

τη λύχνων ερημία,
1470 ένθα τοίς ήρωσιν άνθρω-

ποι ξυναριστώσι και ξύν

εισι, πλην της εσπέρας. τηνικαύτα δ' ουκέτ' ήν

ασφαλές ξυντυγχάνειν. 1475 ει γαρ εντύχοι τις ήρω

των βροτών νύκτωρ Ορέστη,
γυμνός ην πληγείς υπ' αυτού
πάντα ταπιδέξια.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.
οιμοι τάλας, ο Ζευς όπως μη μ' όψεται.

που Πεισθέταιρός έστιν; 1480 ΠΕΙ.

έα, τουτί τί ήν;
τις ουγκαλυμμός ;
ΠΡΟ.

των θεών οράς τινα
έμου κατόπιν ενταύθα;
ΠΕΙ.

μα Δι' εγώ μεν ού.
τίς δ' ει σύ;

ΠΡΟ. πηνίκ' έστιν άρα της ημέρας και

ΠΕΙ. όπηνίκα; σμικρόν τι μετά μεσημβρίαν.
αλλά συ τις εί;
ΠΡΟ.

βουλυτός, η περαιτέρω;
ΠΕΙ. οίμ' ως βδελύττομαι σε.
ΠΡΟ.

τί γαρ ο Ζευς ποιεί και απαιθριάζει τας νεφέλας, ή ξυννεφεί;

ΠΕΙ. οίμωζε μεγάλ'.
ΠΡΟ.

ούτω μεν εκκεκαλύψομαι.

1485

1488

1500

ΠΕΙ. ώ φίλε Προμηθεύ.
ΠΡΟ.

παύε παύε, μη βόα. ΠΕΙ. τί γάρ έστι; 1490 ΠΡΟ.

σίγα, μη κάλει μου τούνομα: από γαρ όλεί μ', εί μ' ενθάδ' ο Ζευς όψεται, αλλ' ίνα φράσω σοι πάντα τάνω πράγματα, τουτί λαβών μου το σκιάδειον υπέρεχε

άνωθεν, ώς αν μη μ' ορώσιν οι θεοί. 1495 ΠΕΙ. ίου ιού

ευ γ' επενόησας αυτό και προμηθικώς.
υπόδυθι ταχύ δή, κάτα θαρρήσας λέγε.

ΠΡΟ. άκουε δή νυν.
ΠΕΙ. ως ακούοντος λέγε.
ΠΡΟ. απόλωλεν ο Ζεύς.
ΠΕΙ.

πηνίκάτταπώλετο;
ΠΡΟ. εξ ούπερ υμείς ωκίσατε τον αέρα.
θύει γαρ ουδείς ουδέν ανθρώπων έτι
θεοίσιν, ουδε κνίσα μηρίων απο
ανήλθεν ως ημάς απ' εκείνου του χρόνου,

αλλ' ώσπερεί θεσμοφορίοις νηστεύομεν 1505 άνευ θυηλών" οι δε βάρβαροι θεοί

πεινώντες ώσπερ Ιλλύριοι κεκριγώτες
επιστρατεύσειν φάσάνωθεν τω Διι,
ει μη παρέξει τάμπόριο ανεωγμένα,
ίν' εισάγοιτο σπλάγχνα κατατετμημένα.

ΠΕΙ. εισίν γαρ έτεροι βάρβαροι θεοί τινες άνωθεν υμών;

ΠΡΟ. ου γάρ εισι βάρβαροι, όθεν ο πατρφός έστιν Έξηκεστίδη; ΠΕΙ. όνομα δε τούτοις τοις θεούς τοίς βαρ

βάροις
τί εστίν;

ΠΡΟ. ό τι εστίν; Τριβαλλοί.
ΠΕΙ.

μανθάνω. 1515 εντεύθεν άρα τουπιτριβείης εγένετο. ΠΡΟ. μάλιστα πάντων. εν δέ σοι λέγω

σαφές: ήξουσι πρέσβεις δεύρο περί διαλλαγών παρά του Διός και των Τριβαλλών των άνω" υμείς δε μη σπάνδεσθ', εάν μη παραδιδα

1510

1520 το σκήπτρον ο Ζευς τοίσιν όρνισιν πάλιν,

και την Βασίλειάν σοι γυναίκ' έχειν διδα.

ΠΕΙ. τίς έστιν ή Βασίλεια;
ΠΡΟ.

καλλίστη κόρη,
ήπερ ταμιεύει τον κεραυνον του Διός
και τάλλ' άπαξάπαντα, την ευβουλίαν,

την ευνομίαν, την σωφροσύνην, τα νεώρια, 1525 την λοιδορίαν, τον κωλακρέτην, τα τριώβολα.

ΠΕΙ. άπαντά τάρ' αυτώ ταμιεύει.
ΠΡΟ.

φήμ' εγώ.
ήν γ' ήν συ παρ' εκείνου παραλάβης, πάντ' έχεις.

τούτων ένεκα δεύρ' ήλθον, ίνα φράσαιμί σοι. 1530 αεί ποτ' ανθρώποις γαρ εύνους είμ' εγώ.

ΠΕΙ. μόνον θεών γάρ διά σ' απανθρακίζομεν.
ΠΡΟ. μισώ δ' άπαντας τους θεούς, ως

οίσθα συ.
ΠΕΙ. νη τον Δί' αεί δήτα θεομισης έφυς.
ΠΡΟ. Τίμων καθαρός. αλλ' ώς αν αποτρέχω

πάλιν,
1535 φέρε το σκιάδειον, ίνα με κάν ο Ζευς ίδη

άνωθεν, ακολουθείν δοκώ κανηφόρα.
ΠΕΙ. και τον δίφρον γε διώροφόρει τονδί

λαβών.
ΧΟΡ. προς δε τοις Σκιάποσιν λι-

μνη τις έστ', άλουτος ού (στροφή.) 1540 ψυχαγωγεί Σωκράτης

ένθα και Πείσανδρος ήλθε
δεόμενος ψυχην ιδείν, ή
ζωντ' εκείνον προϋλιπε,

σφάγι' έχων κάμηλον ά-
1545 μνόν τιν', ής λαιμούς τεμών,

ώσπερ ουδυσσεύς απήλθε,
κατ' ανήλθ' αυτώ κάτωθεν
προς το λαίμα της καμήλου
Χαιρεφών ή νυκτερίς.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
1550 το μεν πόλισμα της Νεφελοκοκκυγίας

οράν τoδι πάρεστιν, οι πρεσβεύομεν,
ούτος, τί δράς και επ' άριστέρ' ούτως αμπέχει;

F 3

1553 ου μεταβαλείς θοιμάτιον ώδ' επί δεξιάν ;

τί, ώ κακόδαιμον; Λαισπoδίας εί την φύσιν. 1555 ώ δημοκρατία, που προβιβας ημάς ποτε, εί τουτονί γ' εχειροτόνησαν οι θεοί;

ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ.
εξεις άτρέμας ;
ΠΟ.

οίμωζε πολύ γαρ δή σ' εγώ
εόρακα πάντων βαρβαρώτατον θεών.
άγε δή τί δρώμεν, Ηράκλεις;
ΗΡΑΚΛΗΣ.

ακήκοας 1560 εμού και ότι τον άνθρωπον άγχειν βούλομαι,

όστις ποτ' έσθ' ο τους θεούς αποτειχίσας.

Πο. άλλ', ώγάθ', ηρέμεσθα περί διαλλαγών πρέσβεις.

HP. διπλασίως μάλλον άγχειν μοι δοκεί.

ΠΕΙ. την τυρόκνηστίν μοι δότω φέρε σίλφιον: 1565 τυρόν φερέτω τις πυρπόλει τους άνθρακας.

HP. τον άνδρα χαίρειν οι θεοί κελεύομεν
τρείς όντες ήμείς.
ΠΕΙ.

αλλ' επικνώ το σίλφιον.
HP. τα δε κρέα του ταύτ' εστίν ;
ΠΕΙ.

όρνιθες τινες επανιστάμενοι τοίς δημοτικοίσιν ορνέους

έδoξαν αδικείν.
1570
HP.

είτα δήτα σίλφιον
επικνάς πρότερον αυτοίσιν;
ΠΕΙ.

ώ χαίρ', Ηράκλεις. τι έστι;

HP. πρεσβεύοντες ημείς ήκομεν παρά των θεών περί πολέμου καταλλαγής.

ΟΙΚΕΤΗΣ. έλαιον ούκ ένεστιν εν τη ληκύθω. 1575 ΠΕΙ. και μην τα γ' ορνίθεια λιπάρ' είναι

πρέπει.
HP. ημείς τε γαρ πολεμούντες ου κερδαί-

νομεν,
υμείς τ' αν ημίν τοις θεοίς όντες φίλοι

« PreviousContinue »