Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Οράς ; 'Επαινεί χούτος. "Ετερον νύν έτι
'Ακούσαθ' όσον υμάς αγαθον ποιήσομεν.
'Εάν τις ανθρώπων ιερείόν το θεών
Ευξάμενος, είτα διασοφίζηται λέγων,
Μενετοι θεοί, και μάποδιδώ μισητίαν,
'Αναπράξομεν και ταύτα.

1605

Π Ο Σ Ε ΙΔΩ Ν.

Φέρ' ίδω, το τρόπο και

ΠΕΙΣ ΡΕΤ ΑΙΡΟ Σ.

Οταν διαριθμών άργυρίδιον τύχη
"Ανθρωπος ούτος, ή καθήται λούμενος,
Καταπτάμενος ικτίνος, αρπάσας λάθρα,
Προβάτοιν δυοϊν τιμην ανοίσει το θεώ.

1610

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

Το σκήπτρον αποδούναι πάλιν ψηφίζομαι
Τούτοις εγώ.

ΠΟΣΕΙΔΩ Ν.

Και τον Τριβαλλόν νυν ερού.

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

Ο Τριβαλλός, oιμώζειν δοκεί σοι ;

[blocks in formation]

Και νή Δί' έτερόν ή έστιν ου μνήσθην εγώ.
Την μεν γαρ "Ηραν παραδίδωμι το Διί,
Την δε Βασίλειαν την κόρην γυναίκ' εμοι
'Εκδοτέον εστίν.

ΠΟΣ ΕΙΔΩΝ.

1620

Ου διαλλαγών έρας. 'Απίωμεν οίκαδ' αύθις.

Π ΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

'Ολίγον μοι μέλει. Μάγειρε, το κατάχυσμα χρή ποιεϊν γλυκύ.

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

*Ω δαιμόνι ανθρώπων Πόσειδον, που φέρει και Ημείς περί γυναικός μιας πολεμήσομεν ;

Π Ο Σ Ε ΙΔΩ Ν.

Τί δαι ποιωμεν ;

Η PA Κ Λ Η Σ.
"Ο τί; Διαλλαττώμεθα.

1625

N

ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
Τί, ώζύρ; Ουκ οίσθ' εξαπατώμενος πάλαι ;
Βλάπτεις δέ τοι συ σαυτόν. "Ην γαρ αποθάνη
Ο Ζεύς, παραδούς τούτοισι την τυραννίδα,
Πένης έσει σύ. Σου γαρ άπαντα γίγνεται
Τα χρήμαθ', όσαν ο Ζευς αποθνήσκων καταλίπη. 1630

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟ Σ.

Οίμοι τάλας, οδόν σε περισoφίζεται.
Δεύρ' ώς έμαποχώρησον, ίνα τί σοι φράσω.
Διαβάλλεται σ' ο θείος, ώ πονηρε συ.
Τών γαρ πατρώων ουδ' άκαρη μετεστί σοι
Κατά τους νόμους· νόθος γαρ ει κου γνήσιος.

1635

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

'Εγώ νόθος ; Τί λέγεις ;

ΠΕΙΣΘ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Συ μέντοι νή Δία, "Ων γε ξένης γυναικός. "Η πώς άν ποτε 'Επίκληρον είναι την Αθηναίαν δοκείς, Ούσαν θυγατέρ', όντων αδελφών γνησίων και

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

1640

Τί δ', ήν ο πατήρ εμοί διδω τα χρήματα
Νόθο 'ξαποθνήσκων ;

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Ο νόμος αυτόν ουκ έα.
Ούτος ο Ποσειδών πρώτος, δς επαίρει σε νύν,
'Ανθέξεται σου των πατρώων χρημάτων
Φάσκων αδελφός αυτός είναι γνήσιος.

[ocr errors]

1645

[ocr errors]

'Ερώ δε δή και τον Σόλωνός σοι νόμον

* Νόθω δε μη είναι αγχιστείαν, παίδων όντων γνησίων. Εάν δε παίδες μη ώσι γνήσιοι, τους έγγυτάτω γένους μετεϊναι των χρημάτων.

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

'Εμοι δ' άρ' ουδέν των πατρώων χρημάτων Μέτεστιν;

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡ Ο Σ.

1650

Ου μέντοι μα Δία. Λέξον δέ μοι, "Ηδη σο πατήρ εισήγαγ' ες τους φράτορας ;

Η PA ΚΛ Η Σ.

Ου δήτ' εμέ γε. Και δήτ' έθαύμαζον πάλαι.

ΠΕΙΣ ΘΕΤ ΑΙΡ Ο Σ.

Τί δήτ' άνω κεχηνας αικίαν βλέπων ;
'Αλλ' ήν μεθ' ημών ής, καταστήσω σ' εγώ
Τύραννον, ορνίθων παρέξω σοι γάλα.

1655

Η PA ΚΛ Η Σ.

Δίκαιο έμοιγε και πάλιν δοκείς λέγειν
Περί της κόρης και κάγωγε παραδίδωμι σοι.

ΠΕΙΣθ ΕΤΑΙΡ Ο Σ.

Τί δαι συ φής και

Π Ο Σ ΕΙΔΩΝ.

Τάναντία ψηφίζομαι.

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟ Σ.

'Εν τω Τριβαλλο πάν το πράγμα. Τι συ λέγεις ;

ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ.

1660

Καλάνι κόραυνα και μεγάλα βασιλινα "Ορνιτο παραδίδωμι.

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

Παραδούναι λέγει.

ΠΟΣΕΙΔΩ Ν.

Μα τον Δί' ουχ ούτός γε παραδούναι λέγει,
Ει μη βαδίζειν ώσπερ αι χελιδόνες.

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Ουκούν παραδούναι ταϊς χελιδόσιν λέγει.

ΠΟΣΕΙΔΩ Ν.

1665

Σφω νύν διαλλάττεσθε και ξυμβαίνετε: 'Εγώ δ', επειδή σφών δοκεί, σιγήσομαι.

Η Ρ Α ΚΛ Η Σ.

Ημϊν και λέγεις συ πάντα συγχωρείν δοκεί.
'Αλλ' ίθι μεθ' ημών αυτός ες τον ουρανόν,
"Ινα την Βασίλειαν και τα πάντεκεί λάβης.

Π Ε Ι Σ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

1670

'Ες καιρόν άρα κατεκόπησαν ούτοιι 'Ες τους γάμους.

Η PA ΚΛ Η Σ.

Βούλεσθε δήτ' εγώ τέως 'Οπτώ τα κρέα ταυτί μένων ; Υμείς δ' ίτε.

Π Ο Σ Ε ΙΔΩΝ. 'Οπτάς τα κρέα ; Πολλών

γε

τενθείαν λέγεις. Ουκ εί μεθ' ημών και

Η Ρ Α ΚΛ Η Σ.
EY γε μέν των διετέθην.

ΠΕΙΣΘΕ Τ Α ΙΡ Ο Σ.

'Αλλά γαμικήν χλανίδα δότω τις δεύρο μου.

1675

« PreviousContinue »