Page images
PDF
EPUB

ΠΡΟ Μ Η Θ Ε Υ Σ.

1515

"Ο τι εστίν ; Τριβαλλοί.
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Μανθάνω. 'Εντεύθεν άρα τουπιτριβείης έγένετο.

ΠΡΟ Μ Η Θ ΕΥΣ.
Μάλιστα πάντων. Εν δε σου λέγω σαφές
"Ηξουσι πρέσβεις δεύρο περί διαλλαγών
Παρά του Διός και των Τριβαλλών των άνω
Υμείς δε μη σπενδεσθ', εάν μη παραδιδο
Το σκήπτρον ο Ζευς τοίσιν όρνισιν πάλιν,
Και την Βασίλειάν σοι γυναίκ' έχειν διδώ.

ΠΕΙΣΘ ΕΤΑΙΡ Ο Σ.
Τίς έστιν η Βασίλεια ;

1520

Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΥΣ.

Καλλίστη κόρη,
Ηπερ ταμιεύει τον κεραυνών του Διός
Και τάλλ' άπαξάπαντα, την ευβουλίαν,
Την ευνομίαν, την σωφροσύνην, τα νεώρια,
Την λοιδορίαν, τον κωλακρέτην, τα τριώβολα.

1525

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Απαντά τάρ' αυτώ ταμιεύει.

ΠΡ Ο Μ Η Θ ΕΥΣ.

Φήμ', εγώ. "Ην γ' ήν συ παρ' εκείνου παραλάβης, πάντ' έχεις. Τούτων ένεκα δεύρ' ήλθον, ίνα φράσαιμί σοι. 'Αεί ποτ' ανθρώπους γαρ εύνους είμ' εγώ.

1530 ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Μόνον θεών γαρ διά σ' απανθρακίζομεν.

ΠΡΟ Μ Η Θ ΕΥΣ.
Μισώ δ' άπαντας τους θεούς, ως οίσθα συ.

ΠΕΙΣΘΕ ΤΑΙΡΟΣ.

Νη τον Δίάει δητα θεομισης έφυς.

ΠΡΟ Μ ΗΘΕΥΣ.

Τίμων καθαρός. 'Αλλ' ώς αν αποτρέχω πάλιν,
Φέρε το σκιάδειον, ίνα με κάν ο Ζευς ίδη
*Ανωθεν, ακολουθείν δοκώ κανηφόρα.

1535

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Και τον δίφρον γε διώροφόρει τονδί λαβών.

ΧΟΡΟΣ.

1540

Στροφή. Προς δε τους Σκιάποσιν λι

μνη τις έστ', άλουτος ου Ψυχαγωγεί Σωκράτης: *Ενθα και Πείσανδρος ήλθε Δεόμενος ψυχην ιδείν, ή Ζώντ' εκείνον προϋλιπε, Σφάγι' έχων κάμηλον α

μνόν τιν, ής λαιμούς τεμών, "Ωσπερ ουδυσσεύς απήλθε, Κατ' ανήλθ' αυτό κάτωθεν Προς το λαίμα της καμήλου Χαιρεφών η νυκτερίς.

[ocr errors][merged small]

ΠΟΣΕΙΔΩ Ν.

1550

Το μεν πόλισμα της Νεφελοκοκκυγίας
Οράν τoδι πάρεστιν, οι πρεσβεύομεν.
Ούτος, τί δράς ; 'Επάριστέρ' ούτως αμπέχει και
Ου μεταβαλείς θοιμάτιον ώδ' επί δεξιάν και
Τί, ο κακόδαιμον και Λαισπoδίας εί την φύσιν.
Ω δημοκρατία, που προβιβας ημάς ποτε,
Εί τουτονί γ' εχειροτόνησαν οι θεοί ;

1555

ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ.

"Εξεις άτρέμας ;

Π Ο Σ Ε ΙΔΩ Ν.

Οίμωζε» πολύ γαρ δή σ' εγώ Eόρακα πάντων βαρβαρώτατον θεών. "Αγε δή τί δρώμεν, Ηράκλεις ;

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

'Aκήκοας 'Εμού γότι τον άνθρωπον άγχειν βούλομαι, "Οστις ποτ' έσθ' ο τους θεούς αποτειχίσας.

1560

Π Ο Σ Ε ΙΔΩ Ν.

'Αλλ', ώγάθ', ηρέμεσθα περι διαλλαγών Πρέσβεις.

Η PA Κ Λ Η Σ.

Διπλασίως μάλλον άγχειν μοι δοκεί.

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟ Σ.

Την τυρόκνηστίν μοι δότω· φέρε σίλφιον:
Τυρον φερέτω τιςπυρπόλει τους άνθρακας.

1565

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

Τον άνδρα χαίρειν οι θεοί κελεύομεν
Τρεις όντες ημείς.

ΠΕ ΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

'Αλλ' επικνώ το σίλφιον.

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ.

Τα δε κρέα του ταύτ' εστίν ;

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

"Όρνιθες τινες 'Επανιστάμενοι τους δημοτικοίσιν όρνέους "Εδοξαν αδικείν.

[blocks in formation]

Πρεσβεύοντες ημείς ήκομεν Παρά των θεών περί πολέμου καταλλαγής.

ΟΙΚ Ε Τ Η Σ. "Έλαιον ουκ ένεστιν εν τη ληκύθω.

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Και μην τα γ' ορνίθεια λιπάρ' είναι πρέπει.

1575

Η PA ΚΛ Η Σ.

Ημείς τε γαρ πολεμούντες ου κερδαίνομεν, Υμείς τ' αν ημϊν τους θεούς όντες φίλοι

"Ομβριον ύδωρ αν είχετο εν τοίς τέλμασιν, 'Αλκυονίδας τ' αν ήγεθ' ημέρας αεί. Τούτων περί πάντων αυτοκράτορες ήκομεν.

1580

[ocr errors]

'Αλλ' ούτε πρότερον πώποθ' ημείς ήρξαμεν
Πολέμου προς υμάς, νύν τ' εθέλομεν, ει δοκεί,
'Εάν το δίκαιον αλλά νύν εθέλητε δράν,
Σπονδας ποιείσθαι. Τα δε δίκαιέστιν ταδί
Το σκήπτρον ημίν τοίσιν όρνισιν πάλιν
Τον Δί' αποδούναι και διαλλαττώμεθα.
'Επί τοϊσδε τους πρέσβεις επ' άριστον καλώ.

1585

[ocr errors][merged small][merged small]

Τί, ώ κακόδαιμον ; 'Ηλίθιος και γάστρις εί. 'Αποστερείς τον πατέρα της τυραννίδος ;

1590

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

"Αληθες ; Ου γαρ μείζον υμείς οι θεοί
'Ισχύσετ', ήν όρνιθες άρξωσιν κάτω ;
Νύν μέν και υπό ταϊς νεφέλαισιν έγκεκρυμμένοι
Κύψαντες επιορκούσιν υμάς οι βροτοί
'Εαν δε τους όρνις έχητε συμμάχους,
Οταν ομνύη τις τον κόρακα και τον Δία,
Ο κόραξ παρελθόν τουπιορκούντος λάθρα
Προσπτάμενος εκκόψει τον οφθαλμών θενών.

1595

ΠΟΣΕΙΔΩ Ν.

Νη τον Ποσειδώ, ταυτά γέ τοι καλώς λέγεις.

« PreviousContinue »