Page images
PDF
EPUB

348. εἰ δ ̓ εὐσεβοῦσι τοὺς πολισσουχοὺς θεούς — εὖ σέβουσι Scal. Stanl.

·

382. ἐγγόνους — ἐγγόνοις V. Stanl.

386. ὥστε κἀπαρκεῖν — ὥστε μ ̓ ἀπαρκεῖν V. “ A. ὥστε μ' ἀπαρκεῖν.”

Α.

Stanl.

394. προβουλύπαις — ἀπρόβουλος παῖς Aur. “ A. ἀπρόβουλος παῖς.”

Stanl.

399. προβολαῖς — προσβολαῖς V. Stanl. 422. ἀφεμένων — ἀφένων Aur. Stanl.

432. μάταν - μάτα Aur. “ Α. μάτα” Stanl.

434. ὄψις οὐ μεθύστερον —ὰ μεθύστερον V. Stanl.

·

437. κατ' οἴκους ἐφ ̓ ἑστίας ἄχη. — ἐφ ̓ ἑστίας delet Αurat. glossema putat.” Stanl. in schedis.

440. πλησικάρδιος - πλησικάρδιος V. Stanl. 441. δόμων ἑκάστου πρέπει-δόμοις V. Stanl. 441. δόμων—δόμοις V. Stanl.

441. οἶδεν. · εἶδεν Aur. Stanl.

464. ἐχθρὰ δ ̓ ἔχοντας ἔκρυψεν — ἑλόντας V. Stanl. 466. δημοκράτου δ ̓ ἀρᾶς --- δημοκράτους Aur. Stanl. 473. παλιντυχῆ—παλιντυχεῖ Scal. Port. Stanl. 491. ἐν γυναικὸς αἰχμᾷ —“ἀκμᾷ à la façon des femmes.” V. ἀκμῇ liber Voss. Leidensis. “ Sunt qui hic pro αἰχμᾷ legunt ἀκμᾷ, quod minus mihi probandum videtur.” Stanl.

495. ταχύπορος, ἀλλὰ ταχύμορον- ταχύπορον ἀλλὰ ταχύμορον Aur. Stanl.

-

"Auratus

"Cogita

529. φαιδροῖσι τοῖσιδ ̓ ὄμμασι. — φαιδροῖς ἰδόντες ὄμμασι V. an legendum δώμασι, vel φαιδροῖς ἰδόντες ὄμμασι.” Stanl. 559. ὧν νῦν τὸ σὸν δὴ, καὶ θανεῖν πολλὴ χάρις — ως Aurat. Stanl. 560. ταῦτα δ ̓ ἐν πολλῷ χρόνῳ — τἄλλα γ' V. Stanl.

561. τὰ μέν τις εὖ λέξειεν --- τις ἂν λέξειεν Aur. Stanl.

564. μόχθους γὰρ εἰ - δ' ἄρ ̓ εἰ Aur. Stanl.

571. ἔνθηρον τρίχα ---- ἀνθηρὰν Aur. Stanl.

572. χειμῶνα δ ̓ εἰ λέγοι τις. δ ̓ ἄν Aur. “ Aur. δ ̓ ἀν.” Stanl.

578. αὐτοῖς pro αὖτις Aur. notante Stanl. ibid. ἀναστῆναι. - · ἀνασθενεῖν Aur.

--

Stanl.

“ Sunt qui et ἀνασθένειν malunt.”

580. τὸν ζῶντα δ' αλγεῖν χρή- χρῆν V. Stanl.

611. ἥδιον, δμακεῖν ̓Απὸ στρατείας ἄνδρα.----ἥδιον δρακεῖν, Ἢ ἀπὸ στρατ τείας ἀνδρὶ V. Stanl.

625. εὐπρεπώς -- εὐπρεπή Aur. Stanl.

630. ἐς τὸν πολὺν ἐς οὐ πολὺν Aw. “ Α. ἐς οὐ πολύν.” Stanl.

639. πότερα γὰρ αὐτοῦ δ ̓ ἄρ ̓ Aur. Stanl.

642. καὶ τοῦ τρέφοντος ἡλίου χθονὸς φύσιν-στρέφοντος Aur. Stanl.

660. καὶ τὰ πίστ ̓ ἐδειξάτην———ἐδεξάτην V. Stanl.

662. δυσκύμαντα—δυσχείμαντα V. Stanl.

673. τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν θέλουσ ̓ ἐφέζετο.—ναυστολοῦσ' Voss. in libro Leid.-Stanl.

683. Μενέλεων γὰρ οὖν-δ ̓ ἄρ ̓ οὖν V. Stanl.

685. εἰ δ ̓ οὖν τις ἀκτὶς—εἴ γ ̓ οὖν V. Stanl.

706. ἀξιφύλλους——αὐξιφ. Aur. Stanl.

722. πολέα δ ̓ ἔσχ ̓ ἐν ἀγκάλαις-πολλὰ Aur. notante. Stanl.

725. αἷμ ̓ ἀνατλᾶσα—ἀντλώσα Aur. notante Stanl.

734. φαιδρωπὸς ποτὶ χεῖρα, σαίνων τε γαστρὸς ἀνάγκαις---φαιδρωπὸν

σαίνοντα Aur. Stanl.

744. ἐκ θεοῦ δ ̓ ἱερεύς—ἐκθέου Aur. Stanl.

752. “ Tollendum punctum post παρακλίνουσ', et reponendum post ἄνθος” Stanl. et sic Aurat.

753. παρακλίνουσ'——παρακινοῦσ ̓ Aur. “ Sunt qui malint παρκινοῦσ'

Stanl.

777. νεαρὰ φάους κότον—νεαρὸν φάος τόκον Aur. notante Stanl. 780. μελαίνας-άτας-μέλαιναν ἄταν Aur. notante Stanl.

785. τὰ χρυσόπαστα δ ̓ ἐσθλὰ----ἔδεθλα Aur. Stanl.

88. ὅσια-ὁσία Aur. notante Stanl.

844. διπλοίζει-διπλάζει V. Stanl.

872. πολλὰς κλύουσαν ἡδονὰς παλιγκότους—--κληδόνας Aur. Stanl.

834. ἵππου νεοσσὸς, ἀσπιδηστρόφος λεως---ἀσπιδηστροφου πλέως Aur. ἀσπιδυστρόφου πλέως Stanl.

[ocr errors]

877. τέτρωται.—τέτρωτ ̓ ἂν Aur. Stanl.

887. κύριος πιστωμάτων--κῦρος ὂν V. Stanl.

893. βουλὴν καταῤῥίψειεν. “f. βόλον, vel βουλὴν, καταρράψειεν Stanl. quorum utrumque præbet liber Scaligero Vossi

anus.

900. ἀτημελήτους—--ἀτημελήτως V. “ Aur. ατημέλητος vel ἀτημελητῶς” Stanl.

916. ἄναξ. ὦ ̓ναξ Scaligero Voss. Stanl. . .

920. ὡς ἂν ἡγῆται δίκη---ὥς νιν V. Stanl. δίκῃ V. “ Sunt qui malint δίκη" Stanl.

943. ἐξεῖπον ἐξεῖπεν Aur. “ A. ἐξεῖπεν” Stanl. 944. τί δ ̓ ἂν δοκῇ σοι δοκεῖ V. Stanl.

931. θεούς τοι τοῖσδε—θεοὺς τοιοῖσδε V. Stanl.

2'

942. ηὔξω θεοὺς δείσας ἂν ὧδ ̓ ἔρδειν τάδε-δῄους ἂν Aur. “ Α. δηΐους”

Stan).

946. αἰδεσθεὶς—αἰδεσθῇς Aur. Scaligero Voss. Stanl.

956. φθόνος—φθόνον Aur. Stanl.

957. πολλὴ γὰρ αἰδὼς δωματοφθορεῖν---στρωματοφθορεῖν Aur. Stanl. 975. φυλλὰς ἵκετ ̓ ἐς δόμους—ἵκετ ̓ ἂν V. Stanl.

980. τότ ̓ ἤδη ψῦχος—ἡδὺ Aur. “ An potius ἡδὺ, cogita.” Stanl. 983. μέλλης-μέλῃς Aur. notante Stanl.

984. ἀπόπτυσας—ἀπόπτυσαν Scaligero Voss. Stanl.

985. δεῖγμα-δεῖμα Scal. Stanl.

987. ἀκέλευστος ἄμισθος ἀοιδά—στον-θον-δὰν Aur. Stanl.

991. ΐξει———ἕξει V. ζει Scaligero Voss. “ f. ἕξει vel ΐζει” Stanl.

992. χρόνος δ ̓ ἐπεὶ——ἐπὶ V. Stanl.

993. ξυνεμβόλοις. divisim Scaligero Voss. Stanl.

1002. ἔχων—ἔχει Aur. notante Stanl.

1007. εὔχομαι δ ̓ ἀπ ̓ ἐμᾶς τι ἐλπίδος ψύθη πεσεῖν—τάδ ̓ ἐλπίδος Aur.

Stanl.

1028. θανάσιμον—θανασίμου Aur. Stanl.

1033. ἐπ ̓ εὐλαβείᾳ—ἐπ' ἀβλαβείᾳ Scaliger. in libro Leidensi, uti emendat Hermannus " γρ· ἐπ' ἀβλαβείᾳ γε” Stanl.

1055. ἔχεις παρ ̓ ἡμῖν--ἕξεις Aur. Stanl.

1070. σὺ δ ̓ ἀντὶ φωνῆς φράζε καρβάνῳ χερί-καρβάνου Aur. “ f. καρβάνου. et ita Aurat.” Stanl.

""

1161. ἐπιφόβῳ-ἐπίφοβα Aur. “ f. ἐπίφοβα, et ita Aurat.” Stanl. 1163. ὁδοῦ——ῳδοῦ Casaub. Stanl.

Stanl.

1170. ὄχθους—ὄχθας V. Casaub. “ Sunt qui malint ὄχθας” 1175. θραύματ ̓ ἐμοὶ κλύειν—θαύματ ̓ Aurat. notante Stanl. 1180. ἔχει—ἔχειν Aur. Stanl.

1188. ῥινηλατούσης--ῥινηλατούσῃ Aur. Stanl.

1193. καὶ μαρτυρεῖτε συνδρόμων—μαρτυρεῖται Aur. Stanl. 1208. θαυμάζω δέ σου—σέ Aur. notante Stanl.

1215. ἐμοὶ πνέων χάριν—ἐμοῦ vel ἐμὴν Aur. Stanl.

1240. καὶ σὺ μὴν τάχει-σύ μ ̓ ἐν Aur. Stanl.

1258. οὐκ. εἰ πάρεσταί γ ̓ εἰ τάδ ̓ ἔσται γ ̓ Aur. Stanl.

1261. ἦ κάρτ ̓ ἄρ' ἂν παρεσκόπεις χρησμῶν ἐμῶνἀρὰν V. Stanl. 1270. ἐνθήσει κάτῳ—πότῳ V. Stanl.

1287. κοπείσῃ--κοπεῖσαν Aur. Stanl.

(1293. ἄξει νιν ὑπτίασμα—ἄξεινον Scaligero Voss. “ Ad oram libri reposuit Jacob, ἄξεινον ύπτ. quod probo,” Stanl.

1294. κάτοικος-πρόοικος Aur. κάτοικτος Scaligero Voss, “ Sunt qui malint πρόοικος, vel πρόσοικος, vel κάτοικτος.” Stanl.

1298. ἰοῦσα πράξω-πράσσω Aur. notante Stanl. 1334. τίνειν ὁμοῦ--ὁμὰ Scalig. Stanl.

1368. βουλεῦσαι πέρι-πάρος V. Stanl.

1384. πημονὴν ἀρκύστατον—πημονῆς Aur. Stanl. 1404. πρεπόντων—πρεπόντως V. Stanl.

1423. οὐδὲν τόδ ̓ ἀνδρὶ τῷδ ̓ ἐνάντιον φέρων-οὐδὲν τότ’V. Stanl. 1431. παρεσκευασμένης -μένος Aur.-μένῳ Scaligero Voss. “f. παρεσκευασμένος vel -μένῳ vel -μένον.” Stanl.

1440. τύμμα τύμμα τῖσαι—-τύμματι τῖσαι V. Stanl.

1462. γυναικὸς βίᾳ Aur. notante Stanl.

1467. τελείαν τέλειον Aur. Stanl.

1506. ἐπιλεχθῇς. ἐπιλεχθεὶς Scal. notante Stanleio.

1521. πάχνᾳ κουροβόρῳ — πάχναν κουροβόρον Aurat. Stanl.
1556. ἐπιτύμβιος αἶνος —— ἐπιτύμβιον αἶνον V. Stanl.
1560. το-μέλημα λέγειν --- μέλειν Aur. Stanl.
1596. ἑστίας ἐστίαν Aur. Stanl.

[ocr errors]

1597. μοῖραν εὕρετ ̓ ἀσφαλῆ· — ᾔρετ' Aur. notante Stanleio. 1602. παιδίων κρεῶν-παιδείων Scal. Stanl.

1608. ἀπὸ σφαγῆς ἐρῶνἐμῶν Aur. Stanl.

1634. τοὺς ἥκοντας—τοῦ γ ̓ ἧκοντος Aur. τοῦδ ̓ ἥκοντος Stanl. 1641. ἠπίοις ὑλάγμασιν — νηπίοις Αurat. “Pro ἠπίοις malit aliquis

νηπίοις, sed nihil opus.” Stanl.

1645. πρὸς γυναικὸς ἦν σαφῶς—-σοφῆς Aur. Stanl.
1649. οὔτι μὴ σειρασφόρον—ὥστε μὴ V. Stanl.
1650. δυσφιλὴς σκότῳ—δυσφιλεῖ σκότῳ Scal. Stanl.
1651. μαλθακόν σφ ̓ ἐπόψεται—σ ̓ ἐπόψεται V. Stanl.
1658. ἐπεὶ δοκεῖς --δοκεῖ Aur. Stanl.

1662. ἐροῦμεθα—αἱρούμεθα Scal. “ Sunt qui malint αἱρούμεθα.” Stanl. 1668. εἰ δέ τοι—τῳ Aur. Stanl.

ibid. γένοιτο-δέοιτο vel μέλοιτο V. Stanl.

1671. τούσδε μοι· τούσδ ̓ ἐμοὶ V. Stanl.

1673. σώφρονος γνώμης ἁμαρτεῖν. “Joseph. Scal. ad oram libri sui —ἁμαρτῆ, &c.

I have now enumerated ninety-eight coincidences of emendation in one play, independently of those passages where Stanley refers to Auratus or Scaliger.

It is manifest from those references, that he had seen some book, in which the corrections of Auratus were noted down; and he refers expressly to a book formerly belonging to Joseph Scaliger. As this reference is only made in his MS. notes, he probably alludes to the Copy of Stephens's edition, before described as having belonged to I. G. Vossius, which Isaac

Vossius perhaps lent him, in pursuance of the promise given in a letter which Dr. Butler has printed, Pref. xvi.

The number of similar coincidences in the Choephoroe amounts to ninety-seven; of which I shall here specify only a few of the most striking.

33. ἔλακε περὶ φόβῳ—περιφόβως Port. περιφόβῳ Scalig.—utrumque proponit Stanl.

35. τῶν Voss. “ est qui legit τῶν” Stanl.

124. πατρῴων δ ̓ ὀμμάτων-δωμάτων Port.

128. ἐποίκτειρόν τ' ἐμέ—ἐποικτείρειν γ' Port. Stanl.

198. τιμὴν πατρός—τιμὴ Port. Stanl.

243. συγγένοιτό μοι—σοι Port. Stanl.

306. ᾗ τὸ δίκαιον μεταβαίνει—μετανεύει Port. Stanl.
327. πατέρων τε καὶ τεκόντων—τέκνων Aur. Stanl.
394. Electræ tribuit Portus: et sic Stanl.
398. ἀλλὰ νόμος μέν—καὶ γὰρ Portus Stanl.
403. Chori initium hic ponit Port. et sic Stanl.
423. ἄπριγκτοι πληκτά-ἄπριξ τοι Port. Stanl.
461. Choro tribuit Portus ; et sic Stanl.

474. Choro tribuit Portus; et sic Stanl.

492. ἐν καλύμμασιν—ἐγκαλύμμασιν Port. Stanl.
503. κληδόνος σωτήριοι—κιόνες Port. Stanl.
546. δεῖ τοί νιν, ὡς ἔθρεψεν.—ἣ 'ξέθρεψεν Port. Stanl.
551. τοὺς δ ̓ ἕν τι ποιεῖν—τοὺς μέν τι Port. Stanl.

563. οὔτις ἂν φαιδρᾷ φρενί—εἴτις οὐ φ. Port. Stanl. 588. λαμπάδες πεδάμαροι —πεδάοροι Port. Stanl.

611. ἀλλὰ δή τιν ἐν λόγοις στυγεῖν ἄλλαν δεῖ τιν ̓ Port. Stanl.

685. σποδὸν κέκευθεν ἀνδρὸς εὖ κεκλαυμένου—κεκαυμένου Aur. Stanl. 689. Κλ. præfigit Port. “ Sunt qui Clytaemnestræ personam his versibus præponunt" (has igitur correctiones viderat Stanl.)

708. ἡμερεύοντας “Qui ont fait leur journées” V. hæc verba quasi

Aurati citat Stanl.

732. τοὺς ξένους, καλεῖν—πρὸς ξένους καλεῖν Port. Stanl.

733. σκυθρωπὸν ἐντὸς ὀμμάτων γέλων-σκυθρωπὸς ἐκτὸς Port. Stanl. 185. διαδικάσαι-Δία δικάσαι Port. Stanl.

795. σωζόμενον ῥυθμὸν-σωζομένου ῥυμοῦ Aurat. Stanl.

812. πρᾶξιν ουρίαν θέλων----τελών V. Stanl.

828. καὶ περαίνων—πέραιν Aur. Stanl.

842. δειματοσταγές-αίματοσταγές Port. Stanl.

846. Choro tribuit corrigitque, ἤκουσα μὲν, σύ-δὲ Aur. et sic Stanl.

« PreviousContinue »