Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

182. ἀχαικὸς

184. τόποις

188. ναῶν καὶ

129. κνεφάσειε προτυφθὲν 131. στρατωθέν

192. οἴκῳ γὰρ επίφθονος 133. πτανοῖς κυσὶ

134. μογερὰν πτῶκα θυομένοισιν

136. αἴλινον bis

137. τόσονπερ εὔφρων ὦ καλά (gl.

a

|

ἄρτεμις)

138. δρόσοις ἀέπτοισι. (gl. τοῖς μὴ

|

189. παλιμμήκη

191. ἐπεὶ δὲ καὶ

δυναμένοις πτῆναι)

Ibid. μαλερών nec pl. (gl. τῶν φθαρ-| 203. ῥείθροις

τικῶν πετεινῶν)

157. τοῦτο νιν

160. πλὴν διός. εἴγε μάταν

161. ἐτητύμως

164. οὐδέν τι λέξαι

169. φρονεῖν

170. τῷ πάθει μάθος

175. βιαίως

194. ἔκλαγξε

195. ώς τε

198. φωνῶν

199. πείθεσθαι
202. παρθενοσφάγοισι

Ibid. πατρώους—πέλας

140. ὀβρικάλοις

205. πῶς λιπόναυς γένωμαι

141. τερπνὰ (gl. ἄρτεμις)

208. αἵματος αὐδᾷ (gl. λέγει ὁ μάν

142. aiteî (gl. μe)

τις)

Ibid. κρᾶναι (gl. τελέσαι, ἀντὶ τοῦ ¦ 210. θέμις γὰρ εὖ εἴη φᾶναι τελεσθῆναι)

212. δυσσεβῆ

143. φάσματα τῶν στρουθῶν

178. ἀχαιικῶν

180. ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέει 181. εὖτ ̓ ἀπλοΐα, κεναγγεῖ

144. ἰήιον δὲ καλέω

145. ἀντιπνόους δαναοῖς ἐχενηίδας | 219. προτέλεια

χρονίας

146. ἀπλοΐδας

147. σπευδομένα

148. οὐ δεισήνορα 149. Abest yap Ibid. παλίνορτος 150. τεκνόποινος 151. ἀπέκλαγξεν 152. οἴκοις

153. ὁμόφωνον

154. αἴλινον bis

214. τὸ παντότολμον
215. βροτοῖς

221. αἰῶνα παρθένειον (gl. ἤγουν τὰς διὰ τὴν ζωὴν τῆς παρ

θένου)

222. βραβεῖς

223. φράσεν δ' ἐν ὄσσοις
224. χιμαίρας

225. περιπετῆ
226. βαλεῖν ἀέρδην

227. καλλιπρώρου φυλακὰν κατα

σχεῖν

229. χαλινῶν δ ̓ ἀναύδω

230. βαφὰς ἐς πέδον χέουσα

231. ἔβαλλ’

232. βέλει ἀπ ̓ ὀμμάτων

[blocks in formation]

243. ἐπεὶ γένοιτ ̓ ἂν κλύοις 244. ἴσον

245. σύναρθρον αϋταῖς (gl. συνηρη μοσμένον βοαῖς καὶ θρήνοις. al. συνίζησις)

246. τούτοισιν

249. ἄγγελος φύλαξ 250. γάρ ἐστι φωτὸς 251. ἄρσενος

252. σύ δ ̓ εἴτε κεδνὸν

Ibid. εὐαγγέλοισιν 254. κλπ. κλύοιμ ̓ ἂν Ibid. σιγῶντι

255. ἄγγ. εὐάγγελος

259. τοὔπος ἐξ ἀπιστίας

260. ἦ τυρῶς 262. φρονούσης

264. ἔστιν. τί δ ̓ οὐχί

265. εὐπειθῆ

267. ἀλλ ̓ ἦ σ' ἄπτερος

271. καὶ πῶς τόδ ̓ ἐξίκοιτ' ἂν

ἀγγέλων

273. ἀγγέλου

275. φανὸν

277. ὑπεὶρ ἕλης τε πόντον. (gl. ὑπὲρ τὸν ελλήσποντον)

278. ἰσχὺς

280. παραγγείλασα μακίστου σκοπάς

281. ἀφρασμόνως

284. μεσαπίου - μολόν

285. οἵδ ̓ ἀντέλαμψαν 286. γραίας

287. λαμπάς δ'

288. πεδίον ἀσωποῦ

[blocks in formation]

382. τρίβῳ τε καὶ
385. πτανόν τιν ὄρνιν
388. τῶνδε

292. φρουρὰ

295. δὴ χαρίζεσθαι

298. κάτοπτρον πρῶν ὑπερβάλλειν 391. εἰς οἶκον τὸν ἀτρείδαν

299. εἶτ' αφίκετο

392. τὴν ξενίαν

300. ἀστυγείτονας 301. ἐς τόδε

393. κλοπαῖσι
396. ἰλίῳ

466. λόγου

467. ἐν γυναικὸς αἰχμα

ντες. (gl. ἤγουν | 471. γυναικογήρυτον. (gl. ἤτοι τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν γυναι

397. βέβακεν

398. πολλὰ δ ̓ ἔστενον 399. τό δ ̓ ἐννέποντ τὸ γεγονός) Ibid. δόμων

402. σιγᾶς

403. ἥδιστος ἀφεμένων

404. ὑπερποντίας

406. εὐμόρφων γὰρ 407. τἀνδρί

416. ἐφ ̓ ἑστίας

418. συνορμένοις

419. τλησικάρδιος (gl. τὴν καρδίαν

τήκουσα)

432. ἄνδρα

435. ἀλλοτρίας γε διὰ 438. προδίκοις

441. εὐμόρφως

[blocks in formation]

461. ἐτητύμως

462. τίς οἶδεν ἤτοι &c. 464. πυρωθέντα

504. δέξαισθε (gl. ἄν)

| 519. αὐτόχθονον

522. τεθνᾶναι

420. δόμων (gl. τῶν οἴκων)

527. πεπληγμένος

421. πολλὰ γοῦν

529. ἐκ φρενὸς ἀναστένειν

422. οὓς μὲν γὰρ πέμψεν (gl. ὁ 530. στύγος στρατῷ δόμος) οἶδεν

532. κοιράνων

423. ἀντὶ δὲ βροτῶν

533. ὧν νῦν

424. πρὸς ἑκάστου τοὺς δόμους | 535. εὖ λέξειεν

εἰσαφικνεῖται

540. οὐ λαχόντες

429. βαρὺ

543. ἐξ οὐρανοῦ γὰρ

430. σποδοῦ γεμίζων τοὺς λέβητας | Ibid. λειμώνιαι (gl. λειμῶνα λέγει εὐθέτου

δ

νῦν τὸ κοινῶς λιβα χ)

546. λέγει

555. συμφοραῖς

559. ποτωμένοις

561. θεοῖς

442. ἐχθρῶν δ' ἔχοντας
444. δημοκράτου (gl. τῆς δημοσίας) 562. ἀρχαῖον

446. τῶν πολυκτόνων

447. κελαιναὶ δ ̓ οὖν

450. παλιντυχῇ (sic) (gl. ἐναντία

δυστυχεῖ)

453. ὑπερκότως (gl. ἤγουν τὸ λίαν

ἁπλῶς) 457. πτολιπόρθης

460. τὴν πόλιν

570. ανωλολύξαμεν (gl. ἤγουν ἐπαι ανίσαμεν)

573. φρυκτώρων διὰ

576. πλακτὸς

580. κοιμῶντες (gl. πραΰνοντες ἐπὶ τῷ ὀπτῆσαι ἢ θυμᾶσαι)

586. ἄνδρα

587. πύλας ἀνοῖξαι (gl. ὥστε)

594. οὐδ ̓ οἶδα

595. χαλκοῦ

598. εἶπε

599. εὐπρεπώς λόγον 601. εἰ νόστιμός γε 604. ἐς τὸν πολὺν

8

605. τάληθη τύχ

606. γίνεται

607. ἀχαιϊκοῦ

610. ἄχθος (gl. βάρος)

611. ἄκρος (gl. πρῶτος, ἐξαίρετος) 694. πολίταν

627. σεσαγμένων 628. τόνδ ̓ ἐριννύων

613. πότερα γὰρ

697. ἀγάλακτον οὕτως

616. τρέφοντος (gl. τοῦ ζωογονοῦν- 702. πολέα (gl. ἤγουν πολλάκις)

τος)

δ ̓ ἔσχ ̓ (gl. πρόσεσχε προς

621. πόλει

σήλθε)

647. ναῦν θέλουσ ̓

648. ἐν ὅρμῳ 649. κραταιλέων

656. ἡμεῖς τ ̓ ἐκείνους ταῦτ ̓

659. εἰ δ ̓ οὖν

682. μῆνις ἤλασε τραπεζας
(gl. ἐπέφερε)
(gl. ἕνεκα)

683. ἀτίμως ὑστέρῳ χρόνῳ

686. τίοντας

687. ἐπέπρεπεν (gl. ἥρμοζεν)
690. γεραιὰ
693. παμπρόσθη

629. εὐάγγελον | ἥκοντα

635. φθείροντε

636. δυσκύμαντα δ' ὠρώρει

637. ἀλλήλαισι

638. ἤρειπον (gl. κατέβαλλον, συνέ- 713. πολύκτονον (gl. πολλοὺς κτεῖ

ναν)

κρουον) Ibid. κερωτυπούμεναι 640. ποιμένος κακοῦ

714. ἐκ θεοῦ δ ̓

715. προσετράφη
716. παραυτά δ ̓ οὖν

643. ναυτικῶν τ ̓ ἐριπίων
644. ναῦν τ

718. ἀκασκαῖον | ἄγαλμα
726. νυμφόκλαυτος ἐριννύς
727. ἐν τοῖς βροτοῖς
733. τὸ γὰρ δυσσεβὲς
734. μετὰ

663. κλύειν gl. ακούειν

665. ἐς τὸ πᾶν

667. προνοίαις 668. ἐν τύχᾳ 671. ἑλένας

672. ἁβροτίμων (gl. τῶν λίαν τι

μίων)

673. ἔπλευσεν

676. πλάταν (gl. τὴν κιόπην)

677. κελσάντων

678. εἰς ἀεξιφύλλους (gl. συνίζησις) 681. τελεσσίφρων

704. σαίνων τὲ

707. τοκέων

708. χάριν γὰρ τροφεῦσιν

709. ἄταισιν (gl. ἤγουν πολέμοις) 712. ἄμαχον ἄλγος

[blocks in formation]
« PreviousContinue »