Page images
PDF
EPUB

mind) Achilles was the most likely to listen to with complacency, that of his father Peleus, and the advice which he had given him at parting upon the authority of this advice, he ventures to add,

Ὣς ἐπέτελλ ̓ ὁ γέρων· σὺ δὲ λήθεαι. ἀλλ ̓ ἔτι καὶ νῦν
Παῦε, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα· σοὶ δ ̓ ̓Αγαμέμνων
*Αξια δῶρα δίδωσι, &c. (II. 1. 259.)

It is not till the conclusion that Ulysses descends, and for

a single line only, to direct supplication: v. 301.
—σὺ δ ̓ ἄλλους περ Παναχαιοὺς

Τειρομένους ἐλέαιμε κατὰ στράτον, οἵ σε, θεὸν ὣς,
Τίσουσ'-

while at the same time he ventures more openly to stimulate him by a prospect of the glory which he might derive from the destruction of Hector; an artifice which Achilles is represented as detecting and resenting in his reply.

Upon the whole it may be safely assumed, I believe, as a general principle, that men are disposed to qualify whatever may appear importunate to their hearers, or be felt as in any degree degrading to themselves, by the allegation of some general maxim. The proverb bis dat qui cito dat is one of perpetual recurrence in petitions, as the most decent form of urgent application; and Ulysses's supposed quotation is only a more prolix proverb to the same effect.

The quotation (for such I conceive it to be) in the speech of Achilles, is to be found in the lines in which he rejects the offer of Agamemnon's daughter.

The insolent humour of Lauzun was never more strongly characterised, than when, upon the death of Mademoiselle, his mistress and supposed or intended wife, he took occasion to express his concern or unconcern in two lines of an old tune: Elle est morte la vache au panier,

Elle est morte, il n'en faut plus parler.

I conceive that Achilles was represented as expressing his refusal with a similar sublimity of impertinence: v. 388. Κούρην δ' οὐ γαμέω ̓Αγαμέμνονος Ατρείδαο Οὐδ ̓ εἰ χρυσείῃ Αφροδίτη κάλλος ἐρίζοι, Εργα δ ̓ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζει, Οὐδέ μιν ὡς γαμέω ὁ δ ̓ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω.

If we conceive these lines to be a quotation from some more antient and Hexametrical Archilochus, we shall see that he was either restricted to, or occasionally indulged in Rhyme at the Cæsura and the termination.

If I may be allowed to appeal to a very poor authority, but to a very impartial one (for it was my own, some time before the idea of a quotation had occurred to me) these lines as they are generally understood, and as I then understood them, are destitute of that spirit of mocking and insolence, which marks the rest of Achilles's speech in those passages, which have a personal reference to Agamemnon.

Accordingly, in an attempt to translate some lines of it into what I conceived to be a stile of language corresponding to the character of the original, the supposed defect in this passage was disguised, by making Achilles mention Agamemnon's daughters in the plural:

"His girls may equal Venus in their bloom,
"And Pallas in the labours of the loom,
"Adorn'd with graces and with charms divine;
"But never shall he see them wives of mine:
"Some suitable alliance let him seek,
"Some other nobler, more distinguished Greek.”

Before I conclude, I will not omit an odd coincidence upon the subject of rhyme in a passage in the story of Meleager above mentioned, where a common place is mentioned as common place, and of course as a poetical common place, a strong rhyme occurs at the Cæsura; v. 587.

--καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα

οσ

Κήδε, ὅσ ̓ ἀνθρώποισι πέλει, τῶν ἄστυ αλῴη
Ἄνδρας μὲν κτείνουσι-
Τέκνα δέ τ ̓ ἄλλοι ἄγουσι

T

Believe me,

My dear Sir,

very sincerely yours,

J. H. FRERE.

[ocr errors]

STESICHORI FRAGMENTA.

STESICHORUS Himeraeus, vel Mataurinus, natus est Ol. XXXVII. mortuus vero LVI. octogenarius adeo. Aliam quidem ætatem adsignat Chronologus marmoris Arundeliani, sed falso, uti ostendit magnus Bentleius in Dissert. de Phalar. Epist. p. 38. Scripsit autem Helenæ Vituperationem, quo facto, oculis captus fiebat; mox, ex somnii monitu palinodia conscripta, visum recepit. Hanc fabulam, quam pro vera narrant Plato, Isocrates, Pausanias, alii, ex poetico ipsius Stesichori figmento ortum traxisse censendum est. γέγονε δὲ λυρικὸς, καὶ ἔστιν αὐτοῦ τὰ ποιήματα Δωρίδι διαλέκτῳ ἐν βιβλίοις κε'.—ἐκλήθη δὲ Στησίχορος, ὅτι πρῶτος κιθαρῳδίᾳ χόρον ἔστησεν, ἐπεί τοι πρότερον Τισίας ἐκαλεῖτο. Suidas. Quæ quidem etymologia mihi saltem futilissima videtur, ut mirer viros quosdam doctissimos tam prolixe de ea disputasse. Vid. Lennep. ad Phalar. p. 269.

Poemata ejus e Strophis, Antistrophis, et Epodis constabant, unde proverbium; ovce тà τpia Zτnoixópov, de quo Suidas. Vid. Fabricii Bibl. Græc. II. p. 154. ed. Harles. Stesichori fragmenta, post Neandri et H. Stephani curas, diligentius collegit Fulvius Ursinus; novissime vero Io. Andr. Suchfort. Gotting. 1771.

Porro autem si id verum sit, quod Cicero ait (In Verr. II. 35.) Stesichorum tota in Græcia summo propter ingenium honore et nomine fuisse, dignus profecto judicetur, cujus reliquiæ forma aliquanto castigatiore iterum in lucem prodeant.

Hanc occasionem nactus adjiciam unum alterumque Alcæi fragmentum in priore fasciculo omissum.

LXXXV.

Κάδδ ̓ ἐχεύσατο μύρον ἀδὺ καττῶ στάθεος ἄμμι.

LXXXV. Athen. XV. p. 687. D. Plutarch. Sympos. Probl. iii. 1. T. II. p. 647. E. μαρτυρεῖ δὲ ̓Αλκαῖος, κελεύων καταχέαι τὸ μύρον αὐτοῦ κατὰ τὰς πολλὰ παθοίσας κεφάλας καὶ τῷ πολίω στήθεος Eundem locum ab utroque respici censet Valckenaerius ad Τheocrit. I. 118. corrigitque, Καδδὲ χεῦσον μῦρον ἀδὺ καττᾶς πολλὰ παθοίσας κεφαλᾶς, καὶ καττῶ πολιῶ στάθεος ἄμμι. Sed forte legendum, Καδδὲ χεῦ ] σον τὸ μύρον | καττῶ στάθεος ἄμμι = Καὶ καττᾶς | πολλὰ παθοί σας κεφαλᾶς ---|·

LXXXVI.

παραβάλλεται σε.

LXXXVI. Schol. Αristoph. Av. 1147. Hujus fragmenti, a me prætermissi, sedem indicavit juvenis hisce litteris haud mediocriter imbutus, H. J. Rose.

I.

ΑΘΛΑ.

1.

Φέρεσθε τῷ παρθένῳ δῶρα σησαμίδας χόνδρον τε καὶ ἐγκρίδας, ἄλλα τε πέμματα καὶ μέλι χλωρόν. I. 1. Athen. IV. p. 172. D. Suchfortius conjicit, Δώρα φέρεσθέ τε παρθένῳ.

2. Athen. IV. ibid.

2.

Θρώσκων μὲν γὰρ
̓Αμφιάραος, ἄκοντι δὲ
νίκασεν Μελέαγρος.

II.

ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ ΜΕΛΗ.

II. Ælian. V. Η. Χ. 18. ἐκ δὲ τούτου (τοῦ Δάφνιδος) τα βουκολικὰ μέλη πρῶτον ᾔσθη, καὶ εἶχεν ὑπόθεσιν τὸ πάθος τὸ κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. καὶ Στησίχορόν γε τὸν ̔Ιμεραῖον τῆς τοιαύτης μελοποιίας ἀπάρξασθαι.

III.
ΓΗΡΥΟΝΗΙΣ.

III. ΓΗΡΥΟΝΙΣ Suchfort. minus recte: dixerat enim Stesichorus, post Hesiodum, Γηρυονεὺς Γηρυονῆος. vid. Theogon. 287. 309. Confer locos ex Pausania et Scholiasta Heisiodi infra citatos.

1.

Αέλιος δ ̓ Ὑπεριονίδας δέπας
ἐσκατέβαινε χρύσεον,

ὅφρα δι ̓ ὠκεανοῖο περάσας
ἀφίκοιθ ̓ ἱερᾶς ποτὶ βένθεα
νυκτὸς ἐρεμνᾶς,

« PreviousContinue »