Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

? σεισό-, Hesych.

Tupoóλopo, Antim. ap. Hesych.

(MS. Tuрúλopo), Phot.

περισσό-, Opp.

Xpvoó-, Ar., Hesych.

Τόλοφος, Ρ.

ὑπέρ-λοφος, ον, Nonn., +

Svo-, Aesch.,+

ev-, Soph.,+

aiπú, Nonn.

yew-,1 Xen. (?), Theophr. Physic. Opin. fr. 12. 23 Diels,+

παρώλοφα τά, Hesych.

i-, Eur.

TEтр-, P8.-Herodian (Th.).

τετρ-, Hdt.

METEWP-, Lex. MS. (Th.).

toaσó-popov, Theoph. Nonn. (Koum.).
κυπαρισσ-όροφος, or, Eur. Hypsi-
pyle fr. 58. 10 in pap. Oxy. 6
(?), Mnesim. 3. 568 Mein.

Xpvo-, Philox. 11 Crusius,+
†TEVT, Anna Comn. 15. 11.
aur, Dion. H.,+

eu-, Antip. in Anth. P.,+
Toλ-, Strabo 17. 1. 6,+
ψυχότροφος, ον, Hesych.
ὑψ-όροφος, ον, Hom.,+

This word is primarily an adjective.

It occurs as an attributive of opn in Strabo 16. 2. 16, and the substantive is of the neuter gender in Theocr. 1. 13, 5.. 103, CGL. 3. 260. 37, and Nicet. Acom. 669 Bekk. Cf. výλopov тó, Joseph. B. J. 1. 420, beside yλopos, Xen. An. 1. 10. 12, etc.

So also in Luc. Dom. 9. As L. was quoting Homer, he certainly did not write *ὑψώροφον.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

oyo-, Ps.-Hipp. 21. 189 Kühn, Diph. ap. Ath. 120 E.

óλyó "taking little nourishὀλιγόment," Arist., Theophr. CP. 3. 13. 4, etc.

pλoyo-, Greg. Nyss. 3. 737 D Migne.

Levyo-, Plut.

ὀρτυγο-, Plat.,+

Traido-, Simon 7 Crusius, +

†IIadó-, Dumont Inscr. céram. d. Grèce 160.

doridó-, Galen 11. 143 K. Aovdo-, CGL. 2. 120. 51.

†0co-, Anast. Sin. 1053 B Migne,+ †eó-, IG. 1504. 2. 25. veó-, Aesch.,+

ópveo-, Ps.-Jo. Chrys. (Th.), CGL. 3. 371. 36, pap. Berl. 3. 725. 7. ópvibo-, Diod., Modern Gk. ἀνθο-, Hesych. s.v. ἀνθοβοσκόν. táκavoo-, Philes. (Koum). tiaκvvoo-, SGDI. 3502. 13, 3512. 4. Buló-, Manass. Chron. 6655. σKv00-, Pisid. Bell. Av. 204, Heracl. 2.73.

toτpovoo-, Philes (Koum). tio, Bacchyl. 19. 6.

ȧyeλaio, Max. Tyr. 26. 6. Bio-, Pisid. Hekaem. 718. †do, Eur. Hypsipyle fr. 1. 3. 23 in pap. Oxy. 6. 37.

[blocks in formation]

The traditional proparoxytonesis is surely incorrect.

-τροφος, ον

Onpió-, Galen 11. 143 K. μupió-, Pisid. Hexaem. 1809. téσTió-, Philes (Koum.).

opio-, Theod. Stud. 1489 A Migne. †κakó-, Th. without ref. σκυλακο-, Opp.

Sovaкo-, Theogn.,+

iepakо, Eunap. Excerpt. 95. 18 Bekk.

γυναικό-, Suid., Ε.Μ. s.v. τηθαλ

λαδοῦς.

TEрdukо-, Strabo. περδικο-,

poviko-, Strabo.

? oikó-, Dio Chr. 1. 97. 26 Dind.

ȧрxo-, Conc. Chalc. (Soph.), Procopius 3. 56. 15 Haury. σuρко, Ideler Phys. (Th.). λευκό-, Ar.

καλό-, Hesych. s.v. καλοτίθηνα. άureλo-, Bacchyl. 6. 5,+ μnλo-, Archil. fr. 31 Crusius,+ †κaμnλo-, pap. Berl. 607. 12, 697.9. πηλό-, Opp.

piló-, Vett. Val. 18. 34 Kroll, IG. 12. 8. 472. 3,+

λó-, Ps.-Theocr. 24.

Evλo-, Chrestom. Strabonis (Th.). Twλo-, Anth., P., CGL. 2. 426. 57. ? áveμó-, Anacreont. 36 Crusius. ȧuμó-, Mel. in Anth. P. óμó-, h. Hom. Ap.,+

коσμο-, Ps.-Manetho 1. 2, Procl. ad Plat. Crat. 93. 27 Pasquali, IG. 14. 1108 C.

† Aẞavó-, Philes (Koum.). †χοιροβαλανο-, Const. Rh. (Koum.).

Boravo-, Schol. Eur. Phoen. 647, 1541.

oppavo-, Eus. Al. 425 D Migne,+ έevo-, VV. LL. (Th.).

†?σvokηvo, Buecheler's conj. in

CGL. 2. 126. 58.

KTNVο-, LXX,+

πроẞатоктηνо-, inscr. in Archiv f. Papyrusforsch. 2. 430, pap. Lond. 3. 79, 84, 86, 141. Xnvo-, Herodian 2. 848. 25 L., Wilck. Ostr. 2. 304 (written -τροπος).

tovoxλaivo-, pap. Lond. 3. 191. oivo, Anth. P.

TIVO-, Tzetz. Lyc.

tåκTwo-, Theod. Balsam. 28. 1. Horna.

toxwó-, Philes (Koum.). TEKVO-, PS.-Jo. Chrys. (Th.). σκυμνο, Manass. Chron. 5861. tovo-, pap. Lips. 97. 8. 20, 16. 1, 21. 16.

† πλεονο-, CGL. 2. 199. 4. tooplovó-, G. Melit. (Koum.). χιονο-, Eur.

ἀλεκτρυονο-, Aeschin.

Tоρνο-, Philo 3. 116. 17 Cohn.
KUVO-, Galen 14. 170. 6 K.,
Boo-, Dion. P.,+

+

[blocks in formation]
[blocks in formation]

πυρο, Pisid. Hexaem. 1362,+ txpo-, Plin. 25. 84, +

po-, Orph. H., Anth. P. 9. 524 (?Stadtmüller's conjecture). τιθασο-, Opp.

vooo, Lex. MS. (Th.), Modern Gk. Sporó, Manass. Chron. 4630. μelioσo-, Eur. Tro. 799, + πισσο-, Plut.

πроẞато-, Schol. Pind. P. 12. 1, CGL. 2. 144. 50. idaró-, Manass. Chron. 192. turo, Cod. Theod. 5. 13. 38 H., Cod. Just. 11. 60. KUμато-, Joseph Rhacend. in Walz Rhett.

κητο-, Εust.

πενητо-, Theod. Prodr. (Th.). σnto, Isid. Pelus. 268 B Migne. μeuro-, Eust. (Th.)

vηpiтo-, Aesch. fr. 285 Nauck.
yaλakтó-, Philox. 2. 29 Crusius.
†άяоаркто-, Conc. Chal. (Soph.).
πаνто-, Aesch. fr. 192. 4 Nauck,+
†σкото-, Theod. Balsam. 37. 31
Horna.

κλεπτό-, Suid. s.v. δειπνολόχον.
VEOTTO-, Manass. Chron. 4973.
aúró-, Phryn. 285 Ruth.
OUTо-, Ap. Rh.,+

λωτο-, Eur.

pwrо-, Orph. Arg. πршто-, Manetho,+ πршτó-, Ptol. (Soph.).

pwτo- (or -pópos), Manass. Chron. 3887, 4484.

towró-, Sophrns. 3228 C Migne. ixovo-, Plut.

éyxeλvo-, Arist. fr. 294 Bekk., etc. βοτρυο-, Orph. Η. 29. 5. σvo-, Joseph.,+

TITVO-, Alcaeus in Anth. Plan. 8.

σταχυο-, Orph. Η.

Bpedo-, Cod. Just. 1. 3. 41. 20,+

μονομαχο, CGL. 2. 120. 51. μοσχο-, Hesych. s.v. τιθήνη. ψυχο-, Orph. H.,+

ψυχότροφον (or ψυχρό- ?) Diosc., + TTXO-, Cod. Just. 1. 3. 41. 20,+ (wo-, Clem. Al. 1. 111. 7 Stählin,+ στρópоs, Hom.,+[p. 212.

-στροφος, ον, paroxytone and proparoxytone.

ǎ-, Aesch.,+

a- "without strophes," Hephaest. 69. 5 Consbruch.

̓Αγά-, Ρ.

Siá-, Aesch.,+

ádiá, Ps.-Arist. Probl., LXX Macc. 3. 3. 3,+

évdiá, Basil. 1. 513 B. Migne,+

(Adv., Eus. H.E. 10. 5).

evdiá, Theod. Prodr. (Th.). μαστροφός = μαστροπός, Hesych. [p. 206.

ávaστpóows, Nicom. Isag. 1. 23. 10,+

tovvavá-, Germ. 357 A Migne. aváσrpopa, adv., Theoph. Chron. 408. 16 de Boor,+ Kaκоavá-, Procl. (Th.)

evavá, Ptol. (Soph.), Procl. (Th.). †TETрá-, Serv. 468. 21 K.,+

åκαтá-, Dion. H.,+

-στροφος, ον

EUKαTασтρоws, Ps.-Dem. Phal. 10. άuerá-, Plat.,+

Tτá-, Hephaest. 74. 19 Consbruch.

tλvyí-, Const. Rh. Apost. 76.

Sí, pap. Berl. 590. 9, 11 (? cf. Herw.2 392 f.), Meges ap. Orib. 3. 638. 12,+

ácí, Pisid. Van. Vit. 144, + ¿λeλí-, Hesych.

éπí-, Hom.,+ Ἐπί-, Ρ.

φιλεπί- (or φιλυπό), Nilus (Th.). ávení, Procl. ad Plat. Remp. 69.

19, 70. 7 Kroll,+ δυσεπί-, App.

avтení-, Olympiod. ad Plat. Alcib.

2. 209. 1 Creuzer.

Evení-, Agath. 296. 12 Niebuhr,+
ånepí-, African. Cest. (Th.), Anast.
Sin. 1076 A Migne, Cram. An.
Ox. 3. 277. 22.

Eveрí-, CGL. 2. 318. 62, Leo
Grammat. 125 Bekk.,+
Tρ, Meges ap. Orib. 638. 12.
Tpí- "with three strophes," Schol.
Pind. (Th.).
avrí-, Plat.,+

SaνTIOτpóows, Act. SS. Aug. 2. 440 F.

aupí, Aesch., inser. in BCH. 32

pp. 13 f. 3A 115, f.

ȧyxí-, Theogn.,+

v, Comicus Anon. 5. 124 Mein. Taλí(v)-, Ps.-Opp. C. 2. 99,+ πελαγό, Opp.

Aoyo, Theod. Metoch. (Th.).

Todo-, Jo. Chrys. (Th.), Theoph. Ceram. 816 Migne.

Xopdo-, Dio Chrys. 1. 276. 28 Reiske,+

veó-, Hom. vio, Soph.

? qvó-, Aesch. Cho. 1022. σχοινιο-, Poll., +

? σχοινιά- = σχοινό-, Interpol. Diosc. 4. 46.

iμovio-, Ar.,+

doló-, Hephaest. 69. 15 Consbruch,+

opotó-, Schol. Eur. (Th.) ávoμotó-, Hephaest. 69. 6 Consbruch.

μvpió-, Eust. (Th.). olako-, Pind., Aesch.,+ κaλó-, Tzetz. (Th.). TOLKLλó-, Naucratius (Th.) pló-, Poetae ap Poll.,+ ὁλό-, Hesych. s.v. ἐλείστροφε távтаρктιкожоλo-, Theod. Lasc. 767 A Migne.

aykuλó-, Jo. Phoc. 952 D Migne. ? aveμó-, Anacreont. 36 Crusius. τηγανοστρόφον, Hesych. S.V.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »