Page images
PDF
EPUB

epig. inc. 517: μὴ ταχὺς Ηρακλείτου ἐπ' ὀμφαλὸν εἴλιε βίβλον τουφεσίου. Catull. 22, 7 novi umbilici von Büchern, vgl. Klotz, Wörterbuch s. v. Der Nabel des Schildes schon bei Homer Il. 13, 192: ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὔτα.

33. Γαστήρ, venter, νηδύς, κενεών, λαγών, lap, womb.

1. Auf Pflanzen wird venter übertragen, wie auf den Kürbis, tumido cucurbita ventre Prop. 4, 2, 43, auf die Gurke, tortusque per herbam cresceret in ventrem cucumis Virg. Georg. 4, 122, vgl. νάρθηκος νηδύς Nic. al. 272.

Κενεών und λαγών werden von späteren Dichtern auf die Luft übertragen, ὄφρα κεν εἰςαφίκηαι εἰς οὐρανίους κενεῶvas Epigr. inc. 574 (Jac. Anth. 4, p. 238 und 12, p. 186). Vgl. Tafel, diluc. Pind. p. 466 und 631; Nonn. Dion. 350 αἰθέρος ἑπτάζωνον κενεώνα. Ausserdem Antip. Sidon. 23, 6 πρὸς λαιᾷ ποταμοῦ κεκλιμένον λαγόνι. Bei Nonnus κενεών κελεύθου, ἀρούρης, χθόνιοι κενεῶνες, Passow s. v.

2. Γαστὴρ ἀσπίδος kommt bei Tyrtaeus 2, 24 vor. Damit zu vergleichen Aesch. Sept. 476 ὄφεων δὲ πλεκτάναισι περίδρομον κύτος προςηδάφισται κοιλογάστορος κύκλου.

Dem Becher wird γαστήρ zugeschrieben von Agathias 9, 1:· γαστέρα μαντῴου κισσυβίου. Der Bauch zur Personifcation der Flasche gebraucht von Marcus Argent. 26, 1. 2: ἐθραύσης ἡδεῖα παρ' οἰνοπόταισι, λάγυνε, νηδύος ἐκ πάσης χευαμένη Βρόμιον. Interessant ist das Compositum γαστροφορεῖν. Ein Gefäss erzählt von sich bei Philipp. 48 (Jac. Anth. 2 p. 211): Αδριακοῖο κύτους λαιμὸς τοπάλαι μελίγη ους, ἁνίκ' ἐγαστροφόρουν Βακχιακάς χάριτας. cf. venter lagenae Juven. 12, 60. λαγών vom Köcher, Leon. Al. 11 λαγόνεσσι φαρέτρης, ferner λέβητος νηδύς Orph. lith. 274. Ueber venter mechanischen Gegenständen zugeschrieben vgl. Klotz s. v.

3. In scherzhafter Weise wird dem Attischen Δήμος ein γαστήρ zugeschrieben von Ar. eq. 1208, wo der Wursthandler

sagt: τί οὐ διακρίνεις, Δῆμ', ὁπότερός ἐστι νῶν ἀνὴρ ἀμεί νων περὶ σὲ καὶ τὴν γαστέρα;

Lap und womb werden von Shaksp. auf die Zeit und auf Naturgegenstände übertragen, vgl. Othello 1, 3 (Del. p. 36) there are many events in the womb of time, which will be delivered; Henry V IV Chorus (Del. p. 77) from camp to camp throngh the foul womb of night. Romeo 2, 3 (Del.

p. 54) the earth, that's nature's mother, is her tomb; what is her burying grave, that is her womb. Shaksp. A lover's complaint 1 (Del. p. 193) From off a hill whose concave womb reworded a plaintful story from a sistering vale. Tit. Andr. 2, 4 (Del. p. 40) I may be pluck'd into the swallowing womb of this deep pit. Vgl. K. John 5, 2 (Del. p. 93) you bloody Neroes, ripping up the womb of your dear mother England. Rückert, Gedichte p. 593: o Natur, du grosse Mutter, die im Schoosse viele Kinder hält. Höchst anmuthig ist lap von der Rose gebraucht, Mids. 2, 2 (Del. 29) hoary-headed frosts fall in the fresh lap of the crimson rose. Auf geistige Verhältnisse übertragen stehen bei Shaksp. Rich. II 5, 2 (Del. p. 92) die Worte: who are the violets now, that strew the green lap of the new-come spring? Scherzhaft im mythologischen Sinne Henry IV II, 5, 3 (Del. p. 111) then, Pistol, lay thy head in Furie's lap.

34. Viscera, bowels.

1. In der mythologischen Personification der Erde bei Ovid. Met. 2, 272 haben auch die viscera eine Stelle: alma tamen Tellus, ut erat circumdata ponto, inter aquas pelagi contractosque undique fontes, qui se condiderant in opacae viscera matris, sustulit omniferos collo tenus arida vultus opposuitque manum fronti etc., cf. Ovid. Met. 1, 138; viscera montis Virg. A. 3, 575. Uhland, Ernst, Herzog von Schwaben (Gedichte und Dramen 1863) p. 66: durch eines finstern Berges Eingeweid' riss ihn auf schwankem Floss ein wilder Strom. Dem Winde, speciell dem Aquilo wird von Shaksp. ein Eingeweideleiden zugeschrieben, Troil. 4, 5 (Del. p. 93)

blow, villain, till thy sphered bias cheek out-swell the cholio of puff'd Aquilon.

2. Vom Vaterlande: neu patriae validas in viscera vertite vires Virg. Aen. 6, 834. Andere Stellen bei Klotz s. v.; von Rom: Shaksp. Cor. 4, 5 (Del. p. 105) pouring war into the bowels of ingrateful Rome. Mythisch von der Bellona Calpurn. 1, 46 dabit impia vinctas post tergum Bellona manus spoliataque telis in sua vesanos torquebit viscera

morsus.

3. Von den Kanonen: Shaksp. K. John 2, 1 (Del. p. 32) the cannons have their bowels full of wrath, and ready mounted are they, to spit forth their iron indignation 'gainst your walls. Im Bezug auf einen alten Tisch heisst es bei Rückert, Gedichte p. 175: Du kannst Franzos ihn taufen; spalt ihm's Gedärm im Bauch.

35. Χολή.

Einer bitteren Redeweise schreibt man Galle zu, χολὴ τῶν ̓Αρχιλόχου ἰάμβων Luc. Pseudol. 1, personificirend ist δίχολος, bei Achaeus fr. 37 (Nauck p. 585) δίχολοι γνῶμαι.

36. Φλέψ, vena, vein.

1. Die Flüsse nennt Choerilus fr. 3 (Nauck p. 557) rns pléßas, was Tzetzes Rhet. p. 650 als schwülstig tadelt. Vom Wasser ebenso gebraucht vena, vgl. Passow und Klotz. Alfred de Vigny (Geibel und Leuthold, französische Lyrik p. 73):,,Ruhloser Wasserfall, der mächtig an die jähen granitnen Wände pocht, ein Puls der Pyrenäen." Die Wurzeln der Palmen heissen ghéßes, cf. Cheremon fr. 40 (Nauck p. 614) τοῦ τε δυσκαπνωτάτου φοίνικος ἐκ γῆς ῥιζοφιτύτους phéßas. Die Adern des Landes und der Steine: Virgil. Georg. 2. 166 haec eadem argenti rivos aerisque metalla ostendit venis, Georg. 1, 135 et silicis venis abstrusum absconderet ignem. Virg. Aen. 6, 7. Von der Erde Rückert Gedichte p. 140: Und wenn der mütterliche Schooss aus reinen Glutadern dir die Milch der Freude schickt.

Den weiteren Gebrauch von

Prosaikern, vgl. bei Klotz s. v.

vena, namentlich bei den

2. Die Adern der Handlungen, Shaksp. Troil. 1, 3 (Del. p. 25) checks and disasters grow in the veins of actions highest rear'd.

37. Sanguis.

Bei lateinischen Prosaikern wird sanguis wie andere Bestandtheile des menschlichen Körpers der Rede zugeschrieben, vgl. Cic. orat. 23, 76 etsi enim non plurimi sanguinis est (orationis subtilitas), habeat tamen sucum aliquem oportet. Dialog. de orat. XXI: oratio autem, sicut corpus hominis, ea demum pulcra est, in qua non eminent venae nec ossa numerantur, sed temperatus ac bonus sanguis implet membra. Gell. Noct. Att. XVIII, 4 setzt cutem et speciem sententiarum sanguini et medullis verborum entgegen. Vgl. M. Seyffert, Palaestra Cic. p. 33. Von Shaksp. wird das Vaterland personificirt, indem ihm Blut zugeschrieben wird: Henry VI I, 3, 3 (Del. p. 61) one drop of blood, drawn from the country's bosom, should grieve thee more than streams of foreign gore. Bemerkenswerth Henry IV I, 4, 1 (Del. p. 82) this sickness do infect the very life - blood of our enterprize. Ibid. II, 4, 4. if God doth give successful end to this debate, that bleedeth at our doors. Coriol. 2, 1 (Del. p. 47) you dismiss the controversy bleeding. Ibid. 5, 5 (Del. p. 135) he sold the blood and labour of our great action. Troil. and Cr. 2, 3 (Del. p. 57) I'll let his humours bleed.

[blocks in formation]

1. Aristophanes nennt die uén die Sehnen der Tragödie, và vua tis tpaydias Ran. 862, vgl. Kock zu dieser Stelle, welcher ausser anderem Aesch. 3, 166 vлоτÉτμηται τὰ νεῖρα τῶν πραγμάτων anführt. Von der Rede nervus von Cicero gebraucht de orat. 3, 27. Derselbe sagt Tusc. 2, 11 von gewissen Dichtern: nervos omnes virtutis elidunt. Ich verweise auf Klotz und führe nur an Ovid. Tr. 4,

Hense, Poet. Pers.

6

4, 4: non careat nervis candor ut iste suis. Vgl. Shaksp. Tw.-night 2, 5 (Del. p. 45) nay, patience, or we break the sinews of our plot; vgl. Henry IV II, 4, 1 (Del. p. 78) all members of our cause, both here and hence, that are insinew'd to this action. Bemerkenswerth sind die Stellen Shaksp. Troil. 1, 3 (Del. p. 26) Agamemnon, thou great commander, nerve and bone of Greece, heart of our numbers, soul and only spirit; ib. 1, 3 (Del. p. 30) the great Achilles, whom opinion crowns the sinew and the forehead of our host; ibid. 5, 9 (Del. p. 125) now, Troy, sink down, here lies thy heart, thy sinews and thy bone (vom Hector gesagt).

Hier vgl. man die Worte des Epicharmus: vãge nai μέμνασ' ἀπιστεῖν, ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν.

39. Οστέον, os.

Chörilus fr. 2 (Nauck p. 557) nennt die Steine die Knochen der Erde: γῆς ὀστοῖσιν ἐγχριμφθεὶς πόδα. Mit mythologischer Farbe Ovid. Met. 1, 383 und 393: ossaque post tergum magnae iactate parentis und magna parens terra est, lapides in corpore terrae ossa reor dici. Vgl. Rückert, Edelstein und Perle (Gedichte p. 92) WO der Edelstein erzählt:,, die Felsenkammern wurden eingebrochen, zertrümmert meines Mutterhauses Pfosten, verschleudert meiner Mutter Erde Knochen. Von Deutschland Rückert, Gedichte p. 171: Fühlst, Mutter, du's durchzucken nicht dein steinernes Gebein? Vom Holze, von Früchten ossa gebraucht, cf.

Klotz s. v. os.

66

2. Der Rede wie nervi so auch ossa zugeschrieben von Cicero Brut. 17, 68. Sehr bemerkenswerth die Gebeine der Tugend bei Shaksp. All's well that ends well (Del. p. 16): when virtue's steely bones look bleak in the cold wind.

Ueber medulla überh. vgl. Forcell. Rückert, Gedichte p. 191: So wünsch' ich, dass ein neues Leben der alten Erde Mark durchdringt. Die alte Tanne sagt bei Rückert, Gedichte p. 202: Es zuckt mir durchs Mark. Medulla suadae bei Ennius qs. Quinct. 2, 15, 4.

« PreviousContinue »