Page images
PDF
EPUB

κνει, πενία.

προςή, Aesch. Ag. 715 δηξίθυμον έρωτος άνθος. Ovid. Her. 13, 30 pectora legitimus casta momordit amor. Aesch. Ag. 756 (Schneidew.) δήγμα δε λύπης ουδέν εφ'

. . (.) ήπαρ προςικνείται. Aesch. Ag. 411 (Schneidew.): πένθεια δηξικάρδιος, Soph. Phil. 1358 ου γάρ με τάλγος των παρελθόντων δάκνει. Aesch. fr. 456 (Herm. 1 p. 409) ουκ ήν άρ' ουδεν πήμι' ελευθέραν δάκνον ψυχήν ομοίως ανδρός ως ατιμία. Soph. Αj. 1119 τα σκληρά γάρ τοι κάν υπέρδικ' ή δάκνει vgl. Ant. 317. - Aesch. Pers. 851 μάλιστα δ' ήδε συμφορά δάκνει. Εur. Palam. 4, 3 (Wagner p. 296)

. . , 3 (p). αί τε συμφοραί μάλλον δάκνουσι. Soph. Phil. 705 (Schneidew.) δακέθιμος άτα, Aesch. Ag. 1439 (Schneidew.) κράτος τ' ισόψυχον εκ γυναικών καρδιόδηκτον εμοί κρατύνεις. Bereits von Homer δάκνω gebraucht, ΙΙ. 5, 493 μύθος δάκε φρένας. Aesch. Ag. 449 nach der Verbesserung Hermanns: ήκουσα δακνιστήρα καρδίας λόγον. Menand. cith. 2 (Meineke, fr. com. 4 p. 149) το κουφότατόν σε των κακών πάντων δά

Leon. Τarent. 64, 4 (Jac. Αnth. 1 p. 171) δάχνει δυσβίοτος πενίη, Cic. Tusc. 3, 34 si paupertas momordit. - Arist. nub. 12 αλλ' ου δύναμαι δείλαιος είδειν

. δακνόμενος υπό της δαπάνης και της φάτνης και των χρεών. Bei Horat. 1, 18, 4 mordaces sollicitudines; Virg. Aen. 1, 261 quando haec te cura remordet. Ovid. Amor. 2, 19, 43 mordet cura medullas. Aesch. Sept. 673 ώμοδακής σ' άγαν μερος έξοτρύνει πικρόκαρπον ανδροκτασίαν τελεϊν αίματος ου θεμιστού. Ηiufig wird mordere und δάκνειν auch in der Prosa in diesem übertragenen Sinne gebraucht, vgl. Forcell. u. Stephan., Valck. zu Hipp. 1303.

4. Von Gegenständen mechanischer Art enthält der Schiffsanker Zähne, Virgil. Aen. 6, 3 tum dente tenaci ancora fundabat navis; die Angel, Philipp. 22, 2 (Jac. Anth. 2 p. 201) αγκίστρων λαιμοδακείς ακίδες, der Plug, Ovid. Τr. 4, 6, 13 hoc (tempus) tenuat dentem terram findentis aratri (vgl. Klotz, Wörterbuch s. v. dens und bidens), der Kamm, welcher beim Wollespinnen gebraucht wurde, Philipp. 18, 5' ον ποτ' οδόντι επλήρου τολύπη πάσα καθαιρομέη. Bemerkenswerth Aesch. Sept. 380 (Herm.) λόφοι τε κώδων τ' ου δάκνουσ' άνευ δορός. Ηor. carm. 4, 6, 9 mordaci ferro icta pinus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Shaksp. Merry wifes 2, 1 (Del. p. 37) I have a sword and it shall bite upon my necessity.

17. Γένυς, γνάθος. 1. Unter den Naturgegenständen hat Kinnbacken das Feuer in der kühnen Sprache des Aesch. Prom. 375: ένθεν εκραγήσονται ποτε ποταμοί πιρός δάπτοντες αγρίαις γνάθους της καλλικάρπου Σικελίας λευρους γύας.. Choeph. 317 φρόνημα του θανόντος ου δαμάζει πυρός μαλερά γνάθος, Lycophr. 433 παράκτιον πλάκα ωκεία μάργοις φλόξ έδαίνυτο γνάθοις. Vgl. Blomf. gl. in Prom. 376 und Prom. 726.

2. Krankheiten, wie den Flechten, wird γνάθος beigelegt von Aesch. Choeph. 273 – 275: τας δ' αινών νόσους, σαρκών επαμβατήρας αγρίαις γνάθοις λειχήνας εξέσθοντας αρχαίαν φύσιν, vgl. Εur. Med. 274 γναθμοίς αδήλοις φαρμάκων. Vom Rachen der Thiere ist entlehnt Shakesp. Henry V 2, 4 (Del. p. 53), for whom this hungry war opens his vasty jaws.

3. Gegenständen mechanischer Art wird yvá fos und γένυς αυgeschrieben: dem Keile, Aesch. Prom. 64 αδαμαντίνου σφηνός αυθάδη γνάθον, dem Anker, Pind. Pyth. 4, 24 άγκυραν χαλκόγενυν, den Schifsschnabeln mit entschiedener Personification Philipp. 30, 1 (Jac. Αnth. p. 203): έμβολα χαλκογένεια, φιλόπλοα τεύχεα νηών, dem Beile, Eur. Meleag. 14, 5 (Wagner p. 273) πελέκεως δίστομον γένυν, vgl. Soph. Εl. 189, 476. Phil. 1190; der Sage Nic. Ther. 52 vgl. Blomf. gl. in A. Prom. 64.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

18. Χείλος, labrum, lip.

Xailos und labrum verloren oft die personificirende Kraft, bezeichnen bloss den Rand und Saum vieler Gegenstände, vgl. Passow und Klotz; von Flüssen und dem Meere: Dioscorid. 11, 14 Σαγγαρίου χείλεσι παρ ποταμού, Posidipp. 15a (Jac. Αnth. 2 p. 50) ου ποταμός κελαδών επί χείλεσι; Antipat. Sidon. 103, 1 (Jac. 2 p. 36) ές πλατύ πόντου χεϊλος. Aehnlich wird labrum gebraucht, vgl. Klotz's. V. Den Wunden des Körpers werden Lippen zugeschrieben von

[ocr errors]

Shaksp. Jul. Caes. 3, 1 (Del. p. 63): over thy wounds now do I prophesy, which like dumb mouths do ope their ruby lips, to beg the voice and utterance of my tongue.

2. Sehr schön sagt E. Geibel, Juniuslieder p. 76 von Hellas: Jung und unsterblich schreitet deine Sage Mit blüh'nden Lippen noch durch unsre Tage. Göthe, Meine Göttin, von der Phantasie: Sie mag rosenbekränzt mit dem Lilienstengel Blumenthäler betreten, Sommervögeln gebieten, und leichtnährenden Thau mit Bienenlippen von Blüthen saugen. Abstracta hat Shakspere durch Lippen personificirt, die Lippen des Wechsels, der Unzufriedenheit: K. John 3, 4 (Del. p. 66) and kiss the lips of unacquainted change; ibid. 4, 2 (Del. p. 73) whose restraint doth move the murmuring lips of discontent. Ueberaus schön Othello 4, 2 (Del. p. 108) turn thy complexion there, Patience, thou young and rose lipp'd cherubin.

19. Mentum.

Dem Berge Atlas wird ein Kinn zugeschrieben in einer ausgeführten Personification bei Virg. Aen. 4, 250: nix humeros infusa tegit, tum flumina mento praecipitant senis et glacie riget horrida barba.

[ocr errors]

20. Δειρή, αυχήν, collu m, neck. 1. Von Bergen wird dereń gebraucht, Hes. Th. 727. Pind. Ol. 3, 27 Aguadias antò delgav. Ebenso collum bei Stat. Theb. 9, 643. In dezgás erlosch die personificirende Kraft, vgl. jedoch Schneidewin zu Soph. Ant. 831. Lebendiger blieb sie in avuýv, wovon interessante Composita vorkommen. Von Naturgegenständen: zweifelhaft bei Theocr. ep. 5, 4 die Conjectur anolaúxevos ävtgov, vgl. Jac. Anth. 7

Von Bäumen und Pflanzen: Eur. Bacch. 1054 élcstnv úvaújeva. Sehr zierlich Chaeremon fragm. 14, 16. 17 (Nauck p. 610): Έρση δε θαλερός εκτραφείς αμάρακος λειμώσι μαλακοίς εξέτεινεν αυχένας. Vgl. Virg. Aen. 9, 436 lassove papavera collo demisere caput. Dem Meere wird ein Nacken beigelegt von Aesch. Pers. 73: nohúyougov odioua,

p. 196.

σων.

[ocr errors]

ζυγόν αμφιβαλων αυχένι πόντου.

Ebenso Ländern, Agathias 56, 1 (Jac. Αnth. 4 p. 23) Εσπερίην υψαύχενα. Alcaeus Messen. 16, 3 αλλ' ο μεν Ευρώπα δουλών ζυγόν αυχένα θή

Artemon 1,1 (Jac. Αnth. 2 p. 66) συ μεν έσχες αλίρρυτον αυχένα Δήλου. Vom Himmel L. Tieck, Sternbald p. 134: Goldenes Geschmeide um ihn hangen (siehst du), Edelsteine, Hals und Nacken zieren.

2. Von abstracten Begriffen wird witzig iniuria durch collum personificirt von Plaut. rud. 3, 2 pertorqueto iniuriae prius collum quam ad vos perveniat. Bemerkenswerth ist κραδίη ύψαύχην bei Irenaeus Referendar. 3, 5 (Jac. Αnth. 3 p. 231) αλλ' ου σης κραδίης ψαύχενος ώκλασεν όγκος. Vgl. Nonnus, Dionys. 48 p. 1270 (von Jacobs citirt) Órn napà γείτονι Κίδνω παισε Τυφαονίης έψαύχενα κόμπον απειλής. Wichtig Pindar. fr. 121 (Dissen 1 p. 253) διψαυχενι συν κλόνω, auch μύθος ψαύχην bei Nonnus.

3. Von Gegenstünden mechanischer Art: μακραύχην κλίμαξ Εur. Phoen. 1181. Shaksp. Merch. of Ven. 2, 5 (Del. p. 41). And the vile squeaking of the wry-neck'd fife. Der Flasche wird collum zugeschrieben von Phaedrus 1, 26, 10 collum lagenae. Sehr wichtig ist die weitausgeführte Personification der Flasche, welche Epigr. inc. 77, 1–5 (Jac. Anth. 4 p. 132) angeredet wird: στρογγύλη, εντόρνευτε, μονούατε, μακροτράχηλες ψαύχην, στεινό φθεγγομένη στόματι, Βάκχου και Μουσέων ιλαρή λάτρι και Κυθερείης, ηθυγέλως, τερπνή συμβολικών ταμίη, τίφθοπόταν νήφω μεθύεις συ μοι; Ζυ vergleichen ist λαιμός, welches ebenfalls der Flasche Zugeschrieben wird, Philipp. Thessal. 58, 1 (Jac. Anth. 2 p. 211) 'Αδριακοίο κύτους λαιμός τοπάλαι μελίγηρυς, ανίκ' έγαστροφόρους Βακχιακάς χάριτας, νυν κλασθείς κείμαι etc. Scherzhaft steht bei Shaksp. „dem Siegel den Hals brechen“, Love's l. l. 4, 1 (Del. p. 41) break the neck of the wax.

[ocr errors]

21. Ηum erus.

In der Personification des Atlas bei Virg. Aen. 4, 250 werden demselben auch Schultern zugeschrieben: Atlantis duri, coelum qui vertice fulcit, Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus

[ocr errors][ocr errors]

atris piniferum caput et vento pulsatur et imbri: nix humeros infusa tegit. Göthe, Mahomets Gesang, nennt den Fluss einen „Atlas, der Cedernhäuser auf den Riesenschultern trägt.“ Claudius vom Frühlinge: Denn er kommt mit seiner Freudenschaar heute aus der Morgenröthe Hallen einen Blumenkranz um Stirn und Haar und auf seiner Schulter Nachtigallen. Die Schultern des Orion bei Virg. Aen. 10, 763.

22. Kólnos, otégvov, sinus, bosom, breast.

1. Die Uebertragung von xóanos und sinus auf Meer und Land ist überaus häufig; wir verweisen auf die Lexica und heben Composita von xólitos und otégvov hervor. Aus der Mythologie ist zu erklären βαθυκόλπου Γας Pind. Pyth. 9, 101; Tai' cúquoteqvos Hes. Theog. 117; Balvotégvov πλάτος αίης Stasinus, Cypria fr. 1; βαθύστερνον χθόνα Pind. Nem. 9, 25; £úpunótov xfovós Pind. Nem. 7, 33; στερνούχου χθονός Soph. 00. 691. Vgl. κόλποις παρ' ευδόξου Πίσας Pind. ΟΙ. 14, 23, Τροίας εν κόλποισιν Eur. Tro. 130. Shaksp. Rich. II 3, 2 (Del. p. 62) and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. K. John 4, 1 (Del. p. 66) when I strike my foot upon the bosom of the ground. Rückert, Gedichte p. 152: Lass, Russia, höher deine Schneebrust klopfen. Richard II redet sein Land an (3, 2, Del. p. 58): and when they from thy bosom pluck a flower. Die Jungfrau von Orleans sagt in Bezug auf Frankreich (Henry VI I, 3, 3 Del. p. 61): behold the wounds, the most unnatural wounds, which thou thyself hast given her woeful breast. Zierlich und fast empfindsam sind die Wendungen der Epigramme: Γαία μεν εν κόλποις κρύπτει τόδε Gua Ilárovos Epigr. inc. 644, 1 (Jac. Anth. 4 p. 232); Γαία φίλη, τον πρέσβυν 'Αμύντιχον ένθεο κόλποις Epigr. inc. 650 (Jac. Anth. 4 p. 254). Göthe, Mignon: der harte Fels schliesst seinen Busen auf, missgönnt der Erde nicht die tiefverborgnen Quellen. Von Thermia Geibel, Neue Gedichte p. 33: Du strömst Genesung ihm aus Felsenbrüsten; p. 157: 0 Sohn der Alpen, in krystallnen Wiegen genährt von Gletscherbrüsten, heilger Rhein. Sehr anmuthig Arist,

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »