Page images
PDF
EPUB

Bach, der nimmer ruht, hat ihn gleich vernommen, lächelt ihm den Gruss zurück, flüstert ihm: willkommen!

Vom Meeresufer und anderen Oertlichkeiten: ein Dichter bei Eustath. II. A. p. 159, 24 (bei Blomf. gl. 1. 1.) aiylaλος γελά κύμασιν ειαρινούς ηρέμα κλυζόμενος. Αpoll. Rh. 4, 1169 αι δ' εγέλασσαν ήίόνες νήσοιο, vgl. (Virg.) Cir. 103 purpureis late ridentia litora conchis. Lord Byron, the prisoner of Chillon 13: and then there was a little isle,

which in my very face did smile.

Von der Luft und dem Zephyr: Sosicrates (bei Meineke, fr. com. 4 p. 591) λεπτή δε κυρτοίς εγγελώσα κύμασιν αύρα, vgl. den mythischen Ausdruck bei Marc. Argent. 24, 4 (Jac. Αnth. 2 p. 248) πρηϋγελως Ζέφυρος. Vom Echo: Attius 571 (Ribbeck, fr. tr. lat. p. 179) simul et circum magna sonantibus excita saxis suavisona echo crepitu ' clangente cachinnat. Vgl. Paul Heyse, Die Hochzeitsreise an den Walchensee p. 244, von der Kochelymphe und dem Echo: So glaubt sich denn die schöne Nymphe sicher, und hört sie Nachts sein schmachtendes Gestöhn, verspottet sie's mit silbernem Gekicher, dass rings das Echo lacht von allen Höh'n. Vgl. auch Hor. carm. 1, 12 jocosa montis imago (vom Echo gesagt).

Vom Blute: Eur. Troad. 1176 ényeką dotéwv gayévtov φόνος, vgl. Aesch. Εum. 249 οσμή βρoτείων αιμάτων με noooyklą. Von Städten heisst es bei Arist. pac. 531 in ausgeführter Personifcation: ίθι νύν, άθρει, οίον προς αλλήλας λαλούσιν αι πόλεις διαλλαγείσαι, και γελώσιν άσμεναι.

,

. Mythisch ist die Anschauung des Theodoridas 11 (Jac. Anth. 2 p. 45): ώ πόποι, ανήρ οίος αμειδήτω κείται έλαρ Αϊδη. Im Sinne von „verlachen, verhöhnen“ wird to laugh dem Tode zugeschrieben von Shaksp. Henry VI I, 4, 7 (Del. p. 78): thou antick, death, which laugh'st us here to scorn, vgl. K. Rich. II 3, 2 (Del. p. 62) for within the hollow crown, that rounds the mortal temples of a king, keeps death his court, and there the antick sits scoffing his state, and grinning at his pomp.

2. Die Zeit, der Frühling, die Jahreszeit, der Morgen, der Tag werden durch ,,Lachen" personificirt: Möricke, Ge

[ocr errors]

dichte p. 48: Aus tausend grünen Spiegeln scheint zu gehen vergang'ne Zeit, die lächelnd mich verwirrt. Eine gezwungene Wendung bei Lenau, Gedichte 1 p. 204: Die Ruine dort, der Zeit steinern stilles Hohngelächter. Meleager 110, 2 (Jac. Αnth. 1 p. 32) πορφυρέη μείδησε φερανθέος είαρος con. Lucret. 5, 1391 tempestas ridebat. Paul Heyse, Braut von Cypern 3, 1: Hier an des Mittagsmeers besonnten Borden klingt kerngesund des Frühlings goldnes Lachen. Rückert, Gedichte p. 10: Der Frühling lacht von grünen Höhn. Ibid. 238: Und vom Flore meiner Blätter blick' ich zwischenhin auf den des Frühlings draussen, lächl ihm zu und seh' ihn wieder lächeln. Lenau, Gedichte 1 p. 75: Der Lenz lächelt seinen Gruss. Von der Jahreszeit Lord Byron, The Giaour, zu Anfang: Fair clime! where every season smiles benignant o'er those blessed isles. Vom Morgen: Shaksp. Romeo 2, 3 (Del. p. 54) the grey - ey'd morn smiles on the frowning night. Vom Tage: Hor. carm. 4, 4, 41 dies alma risit adorea, wozu Orelli anführt Heliod. 1 init. nuépas άρτι διαγελώσης.

3. Abstracte Begriffe werden durch „Lachen und Lächeln“ personificirt. Das Epitheton qilouueidrs, von Homer

φιλομμειδής, (Il. 3, 424. 5, 375. Od. 8, 362 u. a. St.) mythisch der Aphrodite beigelegt, kehrt in verschiedenen Formen wieder, vgl. Hymn. in Ven. 49 yɛliñoaoa qiloureldňs Appoδίτη, Sapph. fr. 1, 13 μειδιάσαισαθανάτω προσώπω, Hor. carm. 1, 2, 34 Erycina ridens. Mythisch ist auch Orph. hymn. 84, 1 'lorin Merdiówoa. Wichtig ist Palladas 93 (Jac. Αnth. 3 p. 133): Νίκαι πάρεσμεν, αι γελώσαι παρθένοι, νίκας φέρουσαι τη φιλοχρήστω πόλει. Vgl. Menand. fr. 218 (Meineke, fr. com. 4 p. 282) ń euitaté ela qılóyelés te

, παρθένος Νίκη μεθ' ημών ευμενής έποτ' αεί. Stat. Sily. 2, 3 protenus exorto dextrum risere sorores Aonides. Vgl. Geibel, Gedichte p. 164: Wen einst die Muse mit dem Blick der Weihe hat angelächelt, da er ward geboren. Philemon 14" (Meineke, fr. com. 4 p. 39) Orav zór' dvorotOLV Ý túxy yela, vgl. Ovid. Trist. 1, 5, 27 dum iuvat et vultu ridet Fortuna sereno, vgl. die Elegia de fortunae vicissitudine 81 in der Anth. lat. 920 (Meyer 2 p. 15): tuta nec

[ocr errors]
[ocr errors]

in solido rerum fortuna favore est, cum minimè credas, impulit illa rotam. Tum quoque, cum nitido ridet placidissima vultu, turpis in adverso pectore fucus inest. Petron. in der Anth. lat. 1, 173, 12 (Meyer 1 p. 69) et quandoque mihi fortunae adriserit hora, Shaksp. K. Lear 2, 2 (Del. p. 56) Fortune, good night; smile once more; turn thy wheel. Macbeth 1, 2 (Del. p. 19 and fortune on his damned quarrel smiling show'd like a rebel's whore. Sehr schön Licymnius fr. 4 (Bergk) von der Gesundheit: λιπαρόμματε μάτερ, υψίστων θρόνων σεμινών Απόλλωνος βασίλεια ποθεινά, πρηϋγελως Υγίεια. Wichtig Chaeremon fr. 14, 11 (Nauck p. 610): καξεπεσφραγίζετο όρης (Anmuth) γελώσης χωρίς ελπίδων {pos, vgl. Petron. in der Anth. lat. 166 (Meyer 1 p. 57) sermonis puri non tristis gratia ridet. Als personificirend kann auch Theon 2, 13 (Jac. Anth. 3 p. 225) angesehen werden: τούτω (durch den Helios) γαρ άπασα δικαίως και Ivrrñ diávola yɛką, vgl. Aesch. fr. 439 (Herm.) sony éyé2aotos. Bei Shaksp. lacht die Fülle, der Ruhm, die Trübsal: Rich. III 5, 4 (Del. p. 137) and let their heirs enrich the time to come with smooth - fac'd peace, with smiling plenty. Troil. 2, 2 (Del. p. 49) so rich advantage of a promis'd glory, as smiles upon the forchead of this action. Love's l. l. 1, 1 (Del. p. 18) affliction may one day smile again and till then, sit down, sorrow! Geibel, Juniuslieder p. 116: Von dessen Lippen heiss die Wollust lacht. Lenau, Gedichte 2 p. 333: Leise lächelt dem die Freude auf den kummerbleichen Wangen. P. Heyse, Michelangelo p. 219: Draus ihm das Laster froh entgegenlacht. Vom Lachen selbst wird ridere gesagt bei Catull. 31, 14: ridete quidquid est domi cachinnorum.

4. Von Gegenständen mechanischer Art wird der Flasche, dem Kochgeschirr, dem Hause, den Schuhen Lachen zugeschrieben: Marc. Argent. 18, 2 (Jac. Anth. 2 p. 246): Euhahz, προύγελως λάχυνε. Eubul. Tit. 1 (Meineke, fr. com. 3 p. 259) προσγελώσά τε λοπας παφλάζει βαρβάρω λαλήματι.

Hesiod. Τh. 40 γελά δέ τε δώματα πατρός Ζηνός έριγδούποιο θεάν οπί λειριοέσση σκιδναμένη. Catull. 64, 286 quo permulsa domus iocundo risit odore. Hor, carm. 4, 11, 5

risit argento domus. Petron. Sat. 5 sive armigerae rident Tritonidis arces seu Lacedaemonio tellus habitata colono Sirenumque domus.

Vom weissen Schuhe: Myrin. 2, 5 (Jac. Αnth. 2 p. 94) φαικάδα τ' εντάρσοισιν επ' αστραγάλοισι yɛhốoav, vgl. Lucret. 4, 1125 argentum et pulcra in pedibus Sicyonia rident. -- Im Sinne von , verlachen“ wird laugh von einer Burg und von der Glocke gesagt: Shaksp. Macb. 5, 4 (Del. p. 119) our castle's strength will laugh a siege to scorn. Lord Byron, The island 2, 15 by the clock's funereal chime, which points and mocks with iron laugh at man.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

89. Klaiεiv, darpú εiv, lacrimare, lacrima, flere,

to weep,

tear. 1. Naturgegenstände werden als weinend klagende gedacht, der Himmel, die Sonne, die Wolke, die Erde, Berge, Felsen, Wälder, Bäume und Pflanzen, Flüsse: Shaksp. Tit. Andr. 3, 1 (Del. p. 53) when heaven doth weep, doth not the earth o'erflow? Othello 3, 3 (Del. p. 82) do deeds to make heaven weep, all earth amaz’d. Vgl. Rückert, Gedichte p. 241: der Himmel hat eine Thräne geweint. In weiterer Uebertragung Shaksp. Rich. II 2, 4 (Del. p. 55): thy sun sets weeping in the lowly west, witnessing storms to come, woe, and unrest. Henry IV II, 1, 3 (Del. p. 32) a naked subject to the weeping clouds. Virg. Georg. 4, 462 flerunt Rhodopeiae arces altaque Pangaea et Rhesi Mavortia tellus. Shaksp. Lucrece 176 (Del. p. 90) but as the earth

the sun being set. Rückert, Gedichte p. 140: die schönste Thräne, welche, süss durchdrungen, von Sonneninbrunst, dir die Erde weint, als goldner Wein ist sie für dich entsprungen. Virg. Ecl. 9, 14 pinifer illum etiam sola sub rupe iacentem Maenalus et gelidi fleverunt saxa Lycaei. Ovid. Met. 6, 312 lacrimas etiamnum marmora manant. Vgl. Shaksp. Tit. Andr. 3, 1 (Del. p. 47) therefore I tell

3 my sorrows to the stones, who, though they cannot answer my distress, yet in some sort they are better than the tribunes, for that they will not intercept my tale. When I do weep, they, humbly at my feet, receive my tears, and seem to weep with me.

doth weep

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sehr wichtig ist die Stelle bei Ovid. Met. 11, 45: tua carmina saepe secutae fleverunt silvae, positis te frondibus arbos tonsa comam luxit. Virg. Ecl. 10, 13 illum etiam lauri, etiam flevere myricae. Nicand. Alex. 544 nennt das Pech dargva nteúxys, vgl. hiermit Ov. Fast. 1, 339 lacrimatae cortice myrrhae. Von Blumen häufig Shaksp.: Mids. 3, 1 (Del. p. 45) the moon, methinks, looks with a watery eye, and when she weeps, weeps every little flower, lamenting some enforced chastity. Troil. 1, 2 (Del. p. 17) where every flower did, as a prophet, weep what it faresaw in Hector's wrath, Winter's tale 4, 3 (Del. p. 80) the marigold, that goes to bed wi' the sun, and with him rises weeping, vgl. Lucrece 176 (Del. p. 96) each flower moisten'd like a melting eye. Von der Weinrebe Rückert, Gedichte p. 51: Daneben eine Thräne floss der neubeschnittenen Rebe. Geibel, Juniuslieder p. 359: Und dann küsst sie (die Rebe) der Strahl, da weint sie, aber die Zähren sind noch süss. Neue Gedichte p. 157: denn deutschen Lebens Bild und Zeuge bist du (der Rhein), seit von süssen Zähren auf deinen Höh'n der Rebstock feurig schwillt. Von der Traube Geibel, Juniuslieder p. 359: Der Geburt ursprüngliche Reinheit geht ihr verloren, sie weint blutige Thränen des Leids. Vom Holze: Shaksp. Temp. 3, 1 (Del. p. 51) when this burns, it will weep for having wearied you. Vgl. die höchst individuelle Darstellung in K. Rich. II 5, 1 (Del. p. 88): for why, the senseless brands will sympathize the heavy accent of thy moving tongue, and in compassion weep the fire out; and some will mourn in ashes, some coal - black, for the deposing of a rightful king. Von Flüssen: Bion 1, 33 xoi notauoi κλαίοντι τα πένθεα τας 'Αφροδίτας και παγαί τον 'Αδωνιν εν ώρεσι δακρύoντι. . Mosch. 1, 2 και ποταμοί κλαίοιτε τον μερόεντα Βίωνα. Der Fluss Meles beweinte den Homer und den Bion: Mosch. 3, 72 vai héyovtı júgeofai rahov υια (den Homer) πολυκλαύστoισι ρείθροις, πάσαν δ' έπλη σας φωνάς άλα· νυν πάλιν άλλον υιέα (den Bion) δακρύεις, naivo ď čità névIɛï tóxy. Ovid. Met. 11, 46 lacrimis quoque flumina dicunt increvisse suis. Shaksp. Haml. 4, 7 when down her weedy trophies, and herself, fell in the weeping

:

[ocr errors]
« PreviousContinue »