Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

τλήτω πένθεί δαπτομένων, Rhianus 1 θυμόν έδoυσι κατηφείη και ούζύς. Virg. Aen. 12, 801 nec te tantus edat tacitam dolor, Stat. Theb. 2, 319 exedere animum dolor iraque demens. Vgl. Elegia de fortunae vicissitudine in der Anthol. lat. 920 (Meyer 2 p. 17) pectora moeror edit. – Sil. 13, 665 (2 . ) .

, necedunt oblivia laudem. - In der Beschreibung einer Statue des Momus bei einem unbekannten Dichter der Anthologie 273 (Jac. Αnth. 4 p. 174) wird derselbe παμφάγος und δήκτης (v. 7) genannt in einer auch in Bezug auf Körpertheile sehr ausgeführten Personification: Τάκεο δυστάνων ονύχων άπο, παμφάγε Μώμε, τάκες συ πρίων ιοβόλους γένυας. νεύρα σε μανύει τετανυσμένα, και φλέβες άρθρων, και κενεά σαρκών ψυχολιπής δύναμις, και ρικνούς φρίσσουσα περί κροτάφοισιν έθειρα. Vgl. Ovid. Amor. 1, 15, 39 pascitur in vivis livor; post fata quiescit, cum suus ex merito quemque tuetur honos, ibid. 1, 15, 1 quid mihi, livor edax, ignavos obiicis annos? Senec. Hipp. 493 edaxque livor dente degeneri petit, Mart. 11, 34 i nunc, livor edax. Vgl. Vomanus in der Anth. lat. 534 (Meyer 1 p. 188) livor, tabificum malis venenum, intactis vorat ossibus medullas et totam bibit artubus cruorem. Vgl. Soph. OT. 681 δάπτει και το μήνδικον. Von der Liebe mythisch Paul. Silent. 18, 3 (Jac. Αnth. 4 p. 47): ήδη γαρ μετά σάρκα δι' οστέα και φρένας έρπει παμφάγον ασθμαίνων ούτος και πικρός "Έρως. Vgl. Virg. Aen. 4, 66 est mollis flamma medullas. Seneca Hipp. . 4,

. 282 amor tacitas vorat penitus medullas. Paul. Silent. 7, 11 (Jac. Αnth. 4 p. 43) γυιοβόρον γαρ είχον άλωφήτου λιμόν έρωμανίης, vgl. Αrist. ran. 66 τοιουτοσί τοίνυν με δαρβάπτει πόθος Ευριπίδου. Vom Stolze Shaksp. Troil. 3, 3 (Del. p. 75): how

eats into another's pride, while pride is feasting in his wantonness. Vom Schaden Aesch. Suppl. 604: ξενικών αστικών θ' άμα λέγων· διπλούν μίασμα προς πόλεως φανεν αμήχανον βόσκημα πομονής πέλειν. Man. bemerke auch die Stellen von der Eitelkeit und Begierde bei Shaksp., wo das Bild von Thieren entlehnt ist: Rich. II 2, 1 (Del. p. 36) light vanity, insatiate cormorant, consuming means soon preys upon itself. Troil. 1, 3 3 (Del. p. 29) and appetite, an universal wolf, so doubly secon

[ocr errors]

some

men

[ocr errors]

ded with will and power, must make perforce an universal prey, and last eat up himself. Lenau, Gedichte 2 p. 59:

, 2 . : Wenn Hass dir wurmt, der scharfe Herzensnager. Ibid. 1

1 p. 139: Woran das Glück nun der Aristokraten sich schwelgend mästet.

4. Von Gegeständen mechanischer Beschaffenheit ist die Lanze, das Schwert, das Gewand, die Lampe zu erwähnen: Ηom. ΙΙ. 21, 70 εγχείη άρ' υπέρ νώτου ένι γαίη έστη εμένη χροός άμεναι ανδρομέoιo, vgl. 21, 168. 11, 574. Vgl. Aesch. Εum. 791 (Herm.) αφείσαι δαΐων σταλαγμάτων βρωτήρας αιχμάς, σπερμάτων άνημέρους. In individueller Ausführung mit Anklang an die homerischen Stellen ist bei Shaksp. Troil. 5, 10 (Del. p. 125) das Schwert personificirt: my half-supp'd sword, that frankly would have fed, pleas'd with this dainty bit, thus goes to bed, vgl. Henry IV I, 5, 4 (Del. p. 111) full bravely hast thou flesh'd thy maiden sword. Vgl. Troil. 5, 9 (Del. p. 124) rest, sword; thou hast thy fill of blood and death. Von dem vergifteten Gewande: Soph. Trach. 1054 'Ερινύων υφαντόν αμφιβληστρον πλευραϊσι προςμαχθέν εκ μεν εσχάτας βέβρωκε σάρκας, vgl. Εur. Med. 1160 πέπλοι δε λεπτοί, σων τέκνων δωρήματα, λευκήν εδαπτον σάρκα της δυgδαίμονος. – Aleaeus Comicus bei Meineke, , fr. com. 2 p. 830 λύχνοι αδηφάγοι.

[ocr errors]
[ocr errors]

80. Διψήν, δίψιος, πολυδιψιος, διψηρός,

διψαλέος, sitire, Siticulosus.

[ocr errors]

1. Von Naturerscheinungen wird Argos bei Homer, Ζ. Β. ΙΙ. 4, 271 πολυδίψιον genannt, nicht mit Döderlein, hom. Glossar 1 p. 104, dureh , vielvermisst, langentbehrt“ zu erklären, sondern durch Eur. Alc. 560 ότανπερ 'Αργους διψίαν έλθω. χθόνα, Strabo 8 p. 370 Πελοπόννησον διψηρών οισαν, Hor. epod. 3, 16 siticulosae Apuliae, Ovid. Fast. 4, 939 est canis, Icarium dicunt, quo sidere moto tosta sitit tellus. Vgl. διψία κόνις bei Aesch. Ag. 495, Soph. Αnt. 246. 429. Zu dieser Anschauung gehört auch Virg. Georg. 2, 212 jejuna glarea, vgl. Shaksp. Tit. Andr. 3, 1 (Del. p. 46).

[ocr errors]
[ocr errors]

let my tears stanch the earth's dry appetite. Besonders wichtig Henry IV I, 1, 1 (Del. p. 13): no more the thirsty entrance of this soil shall daub her lips with her own children's blood, vgl. Delius. Henry VI III, 2, 3 thy brother's blood the thirsty earth hath drunk. - Das Feuer wird δίψιον

. genannt im Rhesus 404: δίψιόν τε πυρ θεού μένουσι καρτερούντες. In dem Epigramm eines unbekannten Verf. 678, 1 (Jac. Anth. 4 p. 261) schlägt Jacobs 12 p. 250 zu lesen Tor: σάρκες διψαλέαισι πυρός ριπήσι τρυφηλαί. Von Pflanzen: Virg. Ecl. 7, 57 aret ager; vitio moriens sitit aëris herba. Georg. 4, 401 quom sitiunt herbae. Bemerkenswerth Cic. ad Quint. fr. 3, 1 ipsi fontes sitiunt.

Von Theilen des menschlichen Körpers vgl. das Fragment eines unbekannten Tragikers 50 (Wagner p. 192): ίσχειν κελεύω χείρα διψώσαν φόνου. Vgl. Lycophr. Cass. 1171 μαιμών κορέσσαι χείρα διψώσαν φόνου.

2. Ein Abstractum hat in dieser Verbindung Christodor. 227 (Jac. Αnth. 3, p. 169): πυγμαχίας δ' ώδινε φόνων διψώσαν απειλήν.

[ocr errors]

81. Πίνειν, πότης, πότις, bibere, com bibere,

bibulus..

[ocr errors]
[ocr errors]

Naturgegenständen wird nívelv häufig beigelegt: Anacreontea 20, 4ο δ' ήλιος θάλασσαν πίνει, vgl. Cic. de nat. deor. 2, 15 und Schöm. Theogn. 680 δειμαίνω, μή πως ναύν κατά κύμα πίη. Ebenso der Erde, dem Staube und dergl.: Aesch. Sept. 789 (Herm.) πέπωκεν αίμα γαϊυπ' αλλήλων φόνω, ibid. 717 και γαΐα κόνις πίη μελαμπαγες αίμα φοίνιον. Vgl. Choeph. 87 τάδ' εκχέουσα, γάπoτον χύσιν. Vgl. Lenau, Albigenser. p. 86: Das Blut kann nicht mehr in den Boden sinken, die Erde ekelt schon es aufzutrinken. Aesch. Εum. 964 πιούσα κόνις μέλαν αίμα πολιτών. Soph. . OR. 1400 στενωπός έν τριπλαϊς οδούς, αι τουμόν αίμα των εμών χειρών απο επίετε πατρός. Meleager 110, 5 (Jac. Αnth. 1 p. 32) οι δ' απαλήν πίνοντες αεξιφύτου δρόσον Ηούς λειμώνες γελόωσιν. Vgl. Virg. Georg. 4, 32 irrigaumque bibant violaria fontem. Ovid, Met. 12, 632 bibulaeque

[ocr errors]
[ocr errors]

Becuras radicis fibras labentibus irrigat undis. Virg. Georg.

. . 2, 348 lapidem bibulum. Ovid. Met. 6, 9 bibulas tingebat murice lanas. Vgl. Martial. 1, 39, 3 quaeque Tyron totiens

. epotavere lacernae. In mythischer Weise vom Tode: Eur. Alc. 843 άνακτα τον μελάμπεπλον κεκρών πίνοντα τύμβου πλησίον προσφαγμάτων.

2. Von der Zeit Lenau, Gedichte p. 418: Als die Ungarn ihre Tage tränkten noch mit Türkenblut.

3. Vom Neide: Vomanus in der Anth. lat. 534 (Meyer 1 p. 188) livor totum bibit artubus cruorem.

4. Stark personificirend nennt Aristophanes die Lampe πότης: nub. 57 τί γάρ μοι τον πότην ήττες λύχνον; vgl. Plato 15 (Meineke 2 p. 685) ωνήσομαι στιλβήν τιν', ήτις μη πότις. Im Sinne von ,, hören wird πίνειν der Lampe Zuge

“ schrieben von Meleager 56, 3 (Jac. Αnth. 1 p. 21): φιλάγρυπνον λύχνον έμών κώμων πολλά πιόντα μέλη. Von dem vergifteten Gewande, welches Herakles angelegt hat, sagt derselbe bei Soph. Trach. 1052: υφαντόν αμφιβληστρον, ο διόλλυμαι. πλευραϊσι γαρ προςμαχθέν εκ μεν εσχάτας βέβρωκε σάρκας, πνεύμονός τ' αρτηρίας ροφεί ξυνοικουν· έκ δε χλωρόν αίμα μου πέπωκεν ήδη. Vom Altar und dem Weinkruge: Ovid. Met. 13, 409 exiguumque senis Priami Jovis cruorem combiberat. Hor. carm. 3, 7, 11 amphorae

. fumum bibere institutae. Lenau, Gedichte 2 p. 206: Säbel, trink, trink Blut.

[ocr errors]

ara

82. Με θύειν, εκμεθύσκειν, μεθυσφαλής,

παρoίνιος, ebrius, ebrios .

[ocr errors]

1. Von Naturgegenständen wird die Weinbeere als trunksüchtig bezeichnet von Catull. 27, 3: Posthumiae magistrae ebriosa acina ebriosioris. Einen Fluss redet Antiphil. 31, 1 (Jac. Αnth. 2 p. 162) an: λαβροπόδη χειμάρρε, τί δή τόσον ωδε κορύσση, πεζόν αποκλείων ίχνος οδοιπορίης; ή μεθύεις όμβροιο; vgl. Lenau, Gedichte 2 p. 230: Die hochgeschwollnen Bäche fallen durch Blumen hin mit trunknem Lallen,

[ocr errors]

2. Von Abstracten wird der Krieg ein weintrunkener Mann genannt, welcher die Reben verbrannt hat und die Pfähle und schon im Stocke die gehofften Reben ausschüttet: Ar. Acharn. 941 ουδέποτ' εγώ πόλεμον οίκαδ' υποδέξομαι, ουδε παρ' εμοί ποτε τον Αρμόδιον άσεται ξυγκατακλινείς, ότι παρoίνιος ανήρ έφυ etc. - Die Hoffnung wird als trunken bezeichnet: Shaksp. Macb. 1, 7 (Del. p. 42) was the hope drunk, wherein you dress'd yourself?

3. Die Weinflasche redet Marc. Argent. 21, 1 (Jac. Αnth. 2 p. 247) an: Κυπρίδι κείσο, λάχυνε μεθυσφαλές. Passow's Lexicon erklärt das letzterc Wort unrichtig durch

welche taumeln macht.“ Das Richtige hat bereits Jacobs Anth. 9 p. 290: Lagenae, vino repletae, tribuitur, quod iis proprium est, qui se vino ingurgitaverunt.“ In ähnlicher Weise sagt bei Lenau, Gedichte 1 p. 211 ein Fass (mit Wein) von sich: Braust dir der Geist durch's Innere hin, von dem ich selber trunken bin? Schärfer noch tritt die Personification der Flasche durch uefúav in der Anrede an dieselbe hervor in Epigr. adesp. 77, 5 Jac. Anth. 4 p. 133): tige', óróταν νήφω, μεθύεις συ μοι, ήν δε μεθυσθώ, εκνήφεις; άδικείς συμποτικής φιλίην. neīs ovunotinn quiin. Vgl. auch Philodem. 17, 1 (Jac. Αnth. 2 p. 74) τον σιγώντα, Φιλαινί, συνίστορα των αλαλήτων λύχνον ελαιηρής εκμεθίσασα δρόσου, έξιθι. Das Ruder nennt Philipp. 23, 2 (Jac. Anth. 2 p. 201) xóan, akuns TÌM ueftovoavati. Lenau, Gedichte 2 p. 208, redet den Säbel an: Im brausenden Moste, mein durstiges Erz, betrinke dich.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

83. Fessus, lassus, lassare, fatigare,

praedela ssare, weary. 1. Während Hesiod. theog. 956 den Helios andras nennt, schreibt Shaksp. personificirend der Sonne Müdigkeit zu: K. Rich. III 5, 3 (Del. p. 125) the weary sun hath made a golden set, and by the bright track of his fiery car gives token of a goodly day to morrow. Vgl. K. Johp 5, 4 (Del. p. 96) the old, feeble, and day - wearied sun. Von den Winden werden Boreas und Notus arduavtes genannt von Soph. Trach. 114, dagegen heisst der Notus fessus bei Ovid.

[ocr errors]
« PreviousContinue »