Page images
PDF
EPUB

The Attics generally use the Accusativus de quo with what is technically called an indefinite sentence after it, as in the passage quoted above from Aristophanes.

2. But another Syntax, less noticed, may commodiously be mentioned here, the Accusativus rei vel facti, where the governing verb would otherwise require the genitive case. Μείζόν τι χρήζεις, παίδας ή σεσωσμένους και Phen. 1226.

εαν θνήσκοντας ή τετρωμένους 160n0t-Sept. c. Theb. 228, 9. Do you desire a greater blessing, than that your sons should be alive?-If you hear that any of ours are dying or wounded. Perhaps it may add some illustration to a matter not commonly remarked, if I refer to a correspondent class of expressions in the Latin language.

Spretæque injuria formæ. Æn. 1.
Ob iram interfecti ab eo domini. Livy, xxi. § 2.
Injuria toū formam spretam fuisse.

Iram veka toū interfectum fuisse ab eo dominum. That is, not injuria forme, not iram domini ; which words taken alone would convey ideas very different from those intended by Virgil and Livy'.

XI.

Φησιν δ' είναι πολλών αγαθών άξιος υμίν ο ποιητής. “Locutio ista ayalūv äęcos úuiv quo valeat, exponat velim qui intelligere sibi videtur. Interim vero contemplare, si vacat, quid inter eam et veram (ni male auguror) Aristophanis manum intersit : Φησιν δ' είναι πολλών αγαθών ΑΙΤΙΟΣ υμίν ο ποιητής.” [M. C. 257=254.] And he goes on to defend his emendation by what is plausible enough in the context of the passage, and by showing that such a Syntax of airios is familiar to Aristophanes.

1 ADDENDUM to X. 2. 1836.

The following expressions afford examples of the nominative case also and the accusative used in the same way.

Horace II. Carm. iv. 10, 12.

et ademtus Hector Tradidit fessis leviora tolli

Pergama Graiis. Ovid. Met. XII. 64, 65.

Haud tamen efficiet, desertum ut Nestora crimen

Esse rear nullum. 3. Nor has it been duly noticed, that the neuter pronouns in Greek are favourable to a government in the Accusative case, where the masculine or feminine would require the Genitive.

prīkov Tl Xoybels; affords an instance immediately of what I wish to suggest ; the intelligent reader will need no farther explanation.

1. A very useful article might be formed under the name of ERRORES DAWESIANI. I could not say of Dawes, what some one pointedly said of our great Aristarchus, but too bitterly against the “learned Theban” of Emmanuel,-“ One may learn more from Bentley when he is wrong, than from Barnes when he is right.” And yet beyond a doubt, the detection of ingenious error in clever men affords instruction as well as amusement, if properly considered. The quick may learn modesty, and the slow may derive encouragement, from the very same lesson.

Ημίν δ' 'Αχιλλεύς άξιος τιμής, γύναι,

θανών υπέρ της Ελλάδος κάλλιστ' ανήρ. Hecub. 313. “ Verte, Dignus Achilles, qui a nobis honorem accipiat.Vide R. P. ad locum ; et Elmsleium ad Acharn. 633.

άροισθε Kūdoç Toode polítais. Sept. c. Theb. 304, 5. Such is the happy and certain emendation of Bp. Blomfield, who thus supports it: “Constructio verbi apoio0, quæ e rarioribus est, scribas fefellit. Æschylus Homerum pro more respicit. Wiad. A. 94.

Τλαίης κεν Μενελάω έπιπρoέμεν ταχύν ιόν:

Πασι δέ κε Τρώεσσι χάριν και κύδος άροιο.” A similar passage occurs in the Iliad, 1. 303, vid. Heyn. in loc.

2. For the benefit of those young scholars to whom this Syntax may perhaps seem strange, I shall collect instances in number and variety sufficient to render it at once familiar and clear.

1. ως άξιος είη θανάτου τη πόλει. Χenoph. Mem. ad init.

2. έργω μεν ημίν οίδ' έχουσι τα προσήκοντα σφίσιν αυτοίς. Funeral Oration of Plato, ad init.

3. Τρωσιν δ' αυ μετόπισθε γερούσιον όρκον έλωμαι. Iliad. Χ. 119.

4. Δέξατό οι σκήπτρον πατρώϊον άφθετον αιεί. Ιbid. Β. 186. 5. Πόσου πρίωμαί σοι τα χοιρίδια; λέγε. Acharn. 812.

. . 6. Ώνήσομαί σοι. Ibid. 815. 7. Κλυθι μοι, αιγιόχοιο Διός τέκυς, άτρυτώνη.

Iliad. E. 115.

8. Χαίρε μοι, ώ Πάτροκλε, και είν 'Αίδαο δόμοισι. 1bid. Ψ. 179. 9. "Ω Πελίου θύγατερ,

Χαίρουσά μοι εν 'Αίδα δόμοισι

Τον ανάλιον οίκον οίκητεύοις. Alcest. 437-9. I would translate the last two passages thus : Take my blessing, and farewell. In the other instances, the proper rendering will be, at me, of me, at my hands.

It is a mode of speaking, to which the old English and the modern Scottish afford parallels in plenty.

1. Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil ? Job ii. 10.

2. Ask at Moses and the Prophets. Logan, Sermons.
3. Blithe would I battle, for the right
To ask one question at the sprite.

Sir Walter Scott, Marmion. Before concluding, let me be allowed to suggest, that from what has been stated above, Brunck's translation of the passage in the Electra of Sophocles may derive some colour and countenance of support. I am inclined to adopt it as right.

Τίνι γάρ ποτ' άν, ώ φιλία γενέθλα,
Πρόσφορον ακούσαιμ' έπος,

Τίνι φρονούντι καίρια και A Quo enim unquam, cara progenies, audire possim aliquod conveniens mihi ?

Μus. Crit. No. IV. pp. 519-535.

. . .

1. Articulus cum propriis nominibus. Articulum raro propriis nominibus præfigunt Tragici nisi propter emphasin quandam, aut initio sententiæ, ubi particula inseritur, ut infra 532. Suppl. 129. In Sophoclis Phil. 1357. πως τα πανώλει παιδί του Λαερτίου; Aldus et MSS. recte τω.Ib. 677. Τον πελάταν λέκτρων ποτέ του Διός.-Omittunt του Ald. et MSS. Lege tūv. Raro, dicebam, non enim nunquam, ut statuere videtur Valckenaerius ad hunc locum.-Porson ad Phen. 145.

2.

Neutra pluralia cum verbo plurali. Quantum equidem judicare possum, veteres Attici hanc licentiam, si scilicet licentia appellanda est, ut plurale verbum neutri plurali subjicerent, nunquam usurpabant, nisi ubi de animantibus ageretur. Porson ad Hec. 1141'.

3. Verba duo diversos casus regentia. Græci scilicet, cum verba duo, diversos casus regentia, ad idem nomen æque referantur, ne nomen proprium aut pronomen minus suaviter repetatur, in utrovis regimine semel ponunt, altero omisso. Porson ad Med. 734.

4. Verba quorum futura sunt formæ mediæ.

(Gr. Gr. 350, 1.)

A δ' εν δόμοις έδρασε, θαυμάσει κλύων. θαυμάσης Ε. θαυμάσεις P. Lasc. Sed θαυμάζω futurum habet θαυμάσομαι, non θαυμάσω. Μulta sunt verba, que futura , .

, formæ mediæ, nusquam autem activæ, apud Atticos saltem, adsciscunt: quod ut exemplis confirmem,verbis åkoúw, olyű, owTÔ, άδω, βοώ, αμαρτάνω, θνήσκω, πίπτω, κλάω, πλέω, πνέω, futura

· See Hermann's generalization of this rule, in his note on Soph. Elect. 430.

sunt ακούσομαι, σιγήσομαι, σιωπήσομαι, άσομαι, βοήσομαι, αμαρτήσομαι, θανούμαι, πεσούμαι, κλαύσομαι, πλεύσομαι, πνεύσομαι. Alia hujusmodi non pauca reperies, quibus futurum formæ activæ aut nunquam aut rarissime tribuebant Attici.

Monk ad Alcest. v. 158.

-A verbo utique ouvou formæ activæ futurum apud Atticos nullum est. Sic medio duntaxat utebantur, crasin itidem suam adhibentes ομούμαι.

Dawes, Misc. Crit. p. 578. .

:

5. Formæ futurorum passive significantium. Notandum tironibus, quatuor esse apud Græcos formas futurorum passive significantium. Exempla rem apertam facient.

Primi igitur generis esse ponamus τιμήσομαι, στυγήσομαι, λέξομαι:

Secundi, quod Paulo post Futuri nomine distinguunt Grammatici, βεβλήσομαι, γεγράψομαι :

Tertii, βληθήσομαι, απαλλαχθήσομαι :

Quarti, quod apud Tragicos rarius est, åtallaynoouat, φανήσομαι.

Primæ formæ, cui Futuri medii titulum dederunt Grammatici, usus passivus Atticis maxime placuit. Vide Hemsterhusium ad Thom. Mag. p. 852. Exempla horum futurorum passive significantium, quæ inter Tragicorum lectionem enotavi, exscribam. Atouai. Hec. 901. Alc. 332. Iph. T. 1047. Herc. F. 852. Soph. Ed. C. 1186.

Trungoual. Frag. Eur. Erechthei, 1. 54. Soph. Antig. 210. Æsch. Agam. 590.

Stephoonal. Eur. Electr. 310. Hipp. 1458. Soph. Elect. 1210. Antig. 890.

Know$ouat. Phen. 1646.

Alurouar. Andr. 190. Soph. Ed. T. 576. (Ed. Col. 1064. Ant. 46.

'Εάσομαι. Ιph. Α. 331. ’.

. .

« PreviousContinue »