Page images
PDF
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

aiicet, quæ traditur in Apoftolicis li.

fleéhriât, ud -
íaris,& recepti; fcriptoribus Ecclefiaílicis, tamen

£,. pr.efandum du**"* libenter Ecclefiae catholt,
„i...fi, pijs, doçiis, &pgritis omnibus permit-
.... iudicit, de omnibus lucubrationibw* nicis. Quę.
Ἀium enim Paulus precipit, ut unufquifq;norit
„am fideifibi datâ à Deo, ita cum meamhimbe-
ájua;riâ planéfit ignota, neq;antea fiue autoribus
àeulo dogmatepronúciaui,neq; Ecclefieiudicium
unquam affernabor. Nec uero nougm e$ exem.
pli,nuiiìdos doârine Chriftianae infirmare.Nam
3, apud Graecos Damafcenus,& apud noflros Lon
gobardus huiufmodifcriptareliquerüt,quibusgrati;
3, celebritatè fùmmâ hoc unum peperit, quöd me-
thodi magno fludio expetuntur. Itaq; uidemuseos.
uel primæ claßis fcriptoribus annumeratos effe.Ex.
titerunt & ante hos huiusgeneris libelli,Enarratio-
nescypriani& aliorüih fymbolum.Etnonnullinon
inconcinne Auguftini fententias collegerüt de fingu
tis articulis, in libcllo cui titulus efi defide adPetrii.
Extat & uetus fcriptum Origenij zwö άςx®,
¢*

M —

[graphic]
« PreviousContinue »