Page images
PDF
EPUB

τύραννοι και δημηγόροι και στρατηγοί, και τελεταίς δε ιδίαις επιβεβουλευκότες σοφιστών τε επικαλουμένων μηχαναί. τούτων δή πολλά μέν είδη γένοιτ' άν ταΡ δε νομων άξια θέσεως δύο, ών το μεν ειρωνικών ουχ ενός ουδε δυοϊν άξια θανάτοιν αμαρτάνον, το δε νουθετήσεως άμα και δεσμών δεόμενον. ωσαύτως δε και το θεούς νομίζων αμελεϊν δύο έτερα γεννά και το παραιτητους άλλα δύο. τούτων δή ταύτη διεστηκότων τους μεν υπ' ανοίας άνευ κάκης

οργής τε και ήθους γεγενημένους εις το σωφρονιστήριον και 11. 909. δικαστής τιθέμενος νόμω τιθέσθω μηδέν έλαττον ετών πέντε.

εν τούτο δε τω χρόνω μηδείς των πολιτών αυτοίς άλλος συγγιγνέσθω πλήν οι του νυκτερινού ξυλλόγου κοινωνούντες, επί νουθετήσει το και τη της ψυχής σωτηρία ομιλούντες. όταν δ' ο χρόνος αυτούς εξέλθη των δεσμών, εαν μεν δοκή

τις σωφρονείν αυτών, οικείτω μετα των σωφρόνων, εαν δε μή, πι. ΙΗ27. οφείλη δ' αύθις την τοιαύτην δίκην, θανάτω ζημιούσθω.

όσοι δ' άν θηριώδεις γένωνται προς το θεούς μη νομίζειν ή αμελείς ή παραιτητους" είναι, καταφρονούντες δε των ανθρώπων ψυχαγωγώσι μεν πολλούς" των ζώντων, τους δεν τεθνεώτας φάσκοντες ψυχαγωγείν και θεούς υπισχνούμενοι πείθειν, ως θυσίαις τε και ευχαίς και επωδαίς γοητεύοντες, ιδιώτας τε και όλας οικίας και πόλεις χρημάτων χάριν

– δε.- μαγκανείαν f, μαγκανίαν θ.- και δημηγόροι om pΥ Ω.- δε om τ.

ι - τα οm pr ΑΩ.-4 ειρωνικόν το ουκ Ξs.- νομίζειν Ξs.-4 γεννών 2, γεννά corr A, γένη τ.- κακής Aet pr Ω.- περί f.-' απαραιτ. ο.- τους πολλούς εξε et rc Ω.- δε om 5.- γοητεύοντας Ξf. εξευρείν Α: εξαιρεϊν cum “s corr Ω.

phistarum, qui dicuntur, artes exercent. placarentur (vid. Elmenhorst. ad Arnob. Cornar, ita vertit, ac si poxavais legerit. i. p. 25. Herald. ad Tertullian. Apolog. Ast.

p. 105. Wesseling. ad Diodor. Sic. i. p. το μεν ειρωνικδν] Int. εστί. Verba 108. Ruhnken. ad Τim. p. 114. et Wytquæ sequuntur bene Ficin.cepit vertens: tenbach, ad Plutarch. de S. N. V. p. scelera parit non una tantum morte cel 40.); deinde in universum est incantare, duabus digna, sed pluribus. Ast. animum allicere et abripere. Vid. Cu

νομίζειν] E Cod. Voss. νομίζον, int. per. Observatt. ii. 14. et nostra in libello γένος, reposuimus.-και το (int. νομίζων) de Plat. Phedro p. 113. AsT. παραιτητους, int, είναι θεούς. Αυτ.

θεούς-πείθειν] Sic Polit. i. 7. έπαψυχαγωγώσι] ψυχαγωγείν 5. ψυχάς γωγαίς τισί και καταδεσμούς τους θεούς, επάγειν dicebantur, qui imprecando et ώς φασι, πείθοντές σφισιν υπηρετεί. Cf. cantando animas ex inferis in terram xi. 12. p. 933. A. D. Libri vett. plura evocabant, sive ut responsa darent quæ in hoc loco mendose scribunt, quæ prorentibus, sive ut sepultura imaginaria ferre piget. Ast.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

επιχειρώσι κατ' άκρας εξαιρεϊν, τούτων δε ώς άν όπλων
είναι δόξη, τιμάτω το δικαστήριον αυτώ κατά νόμον δεδέσ.
θαι μεν εν τω των μεσόγεων» δεσμωτηρίω, προσιέναι δε
αυτο μηδένα ελεύθερον μηδέποτε, τακτών δε υπό των νο-
μοφυλάκων αυτούς τροφήν παρά των οικετών λαμβάνειν.
αποθανόντα δε έξω των ορίων εκβάλλειν άταφον· έαν δε
τις ελεύθερος συνθάπτη, δίκας ασεβείας των εθέλοντι λαγ-
χάνειν υπεχέτω. παϊδας δε αν μεν καταλίπη τη πόλει
ικανούς, οι των ορφανών επιμελούμενοι και τούτων, ως όντων
ορφανών, επιμελείσθων μηδεν χείρον των άλλων από της
ημέρας ής αν ο πατήρ αυτών όφλη την δίκην. κοινόν δ' έσι
τούτοις πάσι νόμονό κείσθαι χρεών, δς ελάττω τε εις θεούς
αυτών τους πολλούς έργω και λόγω πλημμελεϊν αν ποιοί,
και δη και ανοήτους ήττον γίγνεσθαι, δια το μη εξείναι
θεοπολεϊν παρά νόμον. έστω γαρ νόμος άδετούς ξύμπασι τπτ. ii. 228.
κείμενος απλώς: Ιερά μηδε εις εν ιδίαις οικίαις έκτήσθω. Η
θύειν δ' όταν επί νούν τινί, προς τα δημόσια τω θύσων,
και τους ιερεύσί τε και ιερείαις εγχειριζέτω τα θύματα,
οίς άγνεία° τούτων επιμελής:P συνευξάσθως δε αυτός τε

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

n

[ocr errors]

ΕΙ

[ocr errors]

λα

και αυτή .-μεσογαίων και et (corr in diphthongo) A, μεσογεων Ω: μεσογείων *ς.

ωι
- αυτοίς Ω, αυτοίς Arr.--4 τυγχάνειν Α.-8 καταλειπηι 2, καταλείπηι βr et τα
αντίγραφα όλα in mg Ωet (corr in ει) Α.- αν τών Aet fortasse pr Ω.-' όμοιον,
in mg posito νόμον, Α: νόμον cum “s corr Ω.-5 ποιή 3.- γίγνεσθαι ήττον Ξε.
-k ώδε β.- απλώς οι ε.- κεκτήσθω 5.- είη Aυτ et pr Ω.- αγνείαι corr Ω

[ocr errors]

κατ' άκρας εξαιρεϊν] Inde αο αrce ur. Μox θεοπολεϊν Timeus Lexic. p. 141.
bem evertere, est universam vel penitus explicat : θεών εικόνας έχοντα περιπολεϊν,
eam evertere, ut Ηomer. Iliad. xiii. 772. αργύριον είσπραττόμενον, ut idem fere sit
Herodot. vi. 20. Thucyd. iv. 112. Cf. quod âyelpe.v, stipena colligere (vid.
nostra ad Antholog. Latin. Poetic. p. Ruhnken. ad Tim. p. 10.). Rectius
255. Ρro εξαιρεϊν Cod. Voss. εξευρείν, Photii glossa : περί θεούς αναστρέφεσθαι,
vitiose. Mox dè post tottwv apodosin, in rebus divinis versari s. res divinas fa.
facit. AsT.

cere (πολείσθαι est enim i. 9. αναστρέ-
εν τω των μεσογείων δεσμωτηρίο] Est φεσθαι, versari). Ceterum Τimous ex-
εν τώ δεσμωτηρία ματά μέσην την χώραν, hibet θεηπολεϊν. AsT.
ut supra dictum est p. 908. Α.-λαγχά- iepà, unde els] Exhibet sententiam
yelv, litem intendere, vid. ad vi. 9.hs, hujus loci Clemens Alexandr. Strom. v.
i. e. åp' hs, vid. ad ii. 5. In prægressis 11. p. 584. t. ii. p. 691. Potter. ubi v.
ξυνθάπτη illud notandum est, quod, nisi Zenonis verba excitata. Ceteru simi-
mendum subest, pro simplice Odonty po- liter Lex duodecim tabularum : Sepa-
situm esse debet; vid. Brunck, ad Eu- ratim nemo habessit deos neve novos,
rip. Hippol. 695. AST.

sed ne advenas nisi publice adscitos pri-
ελάττω-αυτών] Valgo αυτών. De vatim colunto-Cod. Voss. επιμελείς-
hoc comparationis usu vid. ad i. 14. συνευξέσθω. Αυτ.

[ocr errors]

και δς αν εθέλη μετ' αυτού ξυνεύχεσθαι. ταύτα δε γιγνόμενα των τοιωνδε χάριν έστω. ιερά και θεούς ου ράδιον ιδρύεσθαι, μεγάλης δε διανοίας τινος ορθώς δραν το τοιούτον, έθος τε γυναιξί τε δή διαφερόντως πάσαις και τους ασθενούσι πάντη και κινδυνεύουσι και απορoύσιν, όπη τις αν απορή, και τουναντίον όταν ευπορίας τινος λάβωνται,

καθιερούν τε' το παρον αεί και θυσίας εύχεσθαι και ιδρύετ. 910. σεις υπισχνείσθαι θεούς και δαίμοσι και παισι θεών, έν τε

φάσμασιν εγρηγορότας διά φόβους και εν ονείροις, ώς δ' αύτως όψεις πολλάς απομνημονεύοντας, εκάσταισί" τε αυτών άκη ποιουμένους βωμούς και ιερά, πάσας μεν οικίας, πάσας δε κώμας έν τε καθαρούς ιδρυομένους εμπιπλάναι: και όπη τις έτυχε των τοιούτων. ών ένεκα χρή πάντων ποιείν κατά τον νυν λεγόμενον νόμον προς τούτοις δε ένεκα των

ασεβούντων, ίνα μή και ταυτα κλέπτοντες πράξεσιν, ιερά πι. i. 229. τε και βωμούς εν ιδίαις οικίαις ιδρυόμενοι, λάθρα τους

θεούς ίλεως οιόμενοι ποιείν θυσίαις τε και ευχαϊς, εις άπειρον την αδικίαν αυξάνοντες αυτούς τε εγκλήματα προς θεών

w

[ocr errors][merged small]

[ocr errors]

vr.-P επιμελείς τη, επιμελείς Ω.-9 συνευξέσθω Ωf, συνευχέσθω br.- θν 2, θα Αυτ.-·ξ. ΑΩ.--ι μεγάλας f.-1 πάσι τ.-' καθιερούνται Α.-ν εκάσταισι Ω, εκάστοισι ret rc b.--.x εμπιμπλάναι Α, εμπιμπλάναι Ω.- ταις πράξεσιν τf, et

λάβωνται] Refertur ad collectivum δ' αύτως, vid. ad v. 2. AsT. τίς. Verba ipsa ita collerent: έθος τε και εν ονείροις] Hec verba Fic. jungit (quod sequentia connectit cum prægres, cum sequentibus, fortasse quod legerit sis : ιερά-ου ράδιον ιδρύεσθαι) γυναιξί aut legenduro putaverit, και εν ονείροις τε-και τους ασθενούσι-καθιερούν -έν ώσαύτως, etc. STEPH. τε φάσμασιν εγρηγορότας (accusativus άκη ποιουμένους] Remedium afferendativum excipit, vid. ad iii. 5.) kal év tes, sensu translato positum est. - zinde ονείροις διά φόβους, ώς δ' αύτως όψεις έν τε καθαρόϊς (ut apud Ηomer. II. vii. πολλάς απομνημονεύοντας εκάσταισί τε 491. 1. 199. xxiii. 61. εν καθαρό. Ιδρυάκη ποιουμένους βωμούς - (έθος εστί) μένους (collocantes, erstruentes gras et πάσας-εμπιπλάναι. Verba έν τε φάσ- εαcella) conjungi oportet cum verbis και μασιν εγρηγορότας διά φόβους και εν ονεί- όπη τις έτυχε των τοιούτων (vel ubicunροις ita capienda sunt: διά φόβους (i. e. que ejusmodi homines ea collocant s. φοβουμένους vel πεφοβημένους, perter- exstruunt). Αυτ. ritos) dy páouaoi (per visa s. ostenta, κλέπτοντες πράξεσιν] Ι.e. λάθρα πράτspectra; sic ev Polit. v. 5. p. 455. B. TOVTES, clam hæc facientes. Sic kiér. Cf. ad Legg. iii. 3.) dypnyopóras (quæ TELV Ti dicitur, qui clam et quasi furtim vigilantibus apparuerunt) kal év óvelpous aliquid facit, ita ut non animadvertatur; (propter s. per somnia); igitur : et per- vid. Perizon. ad Ælian. V. H. ii. 47. territi quoque vel ostentis, quæ vigilantes apds Dewv, apud deos, vid. ad ii. 7. viderunt, vel somniis solent (clos) locos ix. 10. Mox Cod. Voss. βελτίστοισι. omnes aris et sacellis implere.- De ás Ast.

a

[ocr errors][ocr errors]

ποιώνται και τους επιτρέπουσιν, ούσιν αυτών βελτίωσι, και πασα ούτως ή πόλις απολαύη των ασεβών» τρόπον τινα δικαίως. τον μεν δή νομοθέτης ο θεός ου μέμψεται κείσθω γαρ νόμος ούτος, μη κεκτησθαι θεών εν ιδίαις οικίαις ιερά τον δε φανέντα κεκτημένον έτερα και οργιάζοντας πλήν τα δημόσια, εαν μεν° άδικον μηδέν των μεγάλων και ανοσίων είργασμένος ανήρ ή και γυνή κεκτηται τις, ο μεν αισθόμενος και εισαγγελλέτω τοϊς νομοφύλαξιν, οι δε προσταττόντων εις τα δημόσια αποφέρειν ιερά τα ίδια, μη πείθοντες δε ζημιoύντων, έως αν απενεχθή εαν δε τις ασε- . βήσας μη παιδίων αλλ' ανδρών ασέβημα ανοσίων γένηται! φανερός, είτε εν ιδίοις ίδρυσάμενος είτ' εν δημοσίους θύσας ιερά θεοίς οίστισινούν, ως ου καθαρός ών θύων, θανάτω ζημιούσθω. το δε παιδίωνη ή μη κρίναντες" οι° νομοφύλακες, εις το δικαστήριον ούτως εισαγαγόντες την της ασεβείας δίκην τούτοις επιτελούντων.

[ocr errors][ocr errors]

om

Ω.- βελτίστοις Α, βελτίστοισιν εft et (adscripto βελτίοσι) Ω.-2 ούτως οm r.-
και των ασεβών οm 5.- ο οm Αth et pr Ω.- οργίζοντα pr Ω.-€ μεν ο Ξ.- και
om t.-αισθανόμενος ΑΩfr.-_h και οm και et γρ Ω.- εισαγγελέτω τf.-.k παι-
δίον pr Ω.- γεγένηται τ.-10 παιδίον ΑΞl et pr Ω, παίδειον υf5 et corr Ω.- προ-
κρίναντες γρ Ω.-9 οι add A et γρ Ω.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

η πόλις απολαύη] Hesiod. Ε. κ. Η. παιδίων] Pro παιδίων (cujus loco in 238. Πολλάκι και ξύμπασα πόλις κακού prec. edit. perperam legitur παιδίον) in ανδρός απηύρα, Όστις αλιτραίνει και uno vet. est παίδειον, STEPH. ατάσθαλα μηχανάαται. (f. Heinsterhus. παιδίων] Αld. Loν. Βas. 1. 2. et Cod. ad Lucian. Tim. t. i. p. 328. Bip. Pro Voss. Taldíov. Ficin, vertit : si quis auåroraim Cod. Voss. årondBn, frequenti tem non puerilem, sed nefariam impieconfusione. De verbo απολαύειν vid. tatem commiserit, et deinde : puerile Jens. Lectt. Lucian, i. 4. p. 24. In seqq. τero esse rel non--; ut παίδειον videatur pro κέκτηται scribendum est κεκτηται ; legisse. Ad παιδίων και μη int. ασέβημα. εάν enin conjunctivum poscit. Μox μή Mox εισαγαγόντες est judicium reddenπείθοντες est i. 4. τους μη πειθομένους. tes, vid. ad ix. 2. AsT. Ast.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Ν Ο Μ Ο Ι,

ΙΑ.

Steph.

11. 913.

Bek.

5. 1. Το δη» μετά ταύτ' είη ξυμβόλαια αν προς

αλλήλους ημίν δεόμενα προσηκούσης τάξεως. απλούν δε 11. i. 230. γ εστί που το γε τοιούτον μήτε ούν τις των εμών χρημά

των άπτοιτο εις δύναμιν, μηδ' αυ κινήσεις μηδε το βραχύτατον εμε μηδαμη μηδαμώς πείθων κατά ταύτα δε ταύτα και περί τα των άλλων εγώ δρώην, νούν έχων έμφρονα. θησαυρόν δή λέγωμεν πρώτον των τοιούτων, όν τις αυτό και τους αυτού κειμήλιον έθετο, μή των εμών ών πατέρων, μήθ' ευρεϊν ποτέ θεοίς εύξαίμην μήθ' εύρων κινήσαιμι, μηδ' αυ τους λεγομένοις μάντεσιν ανακοινώσαιμι τοίς αμώς γέ

e

και δη 0, δε f.-5 τούτ' fr.- ξυμβολαίων ΑΞΩftr.-δε on A et pr Ω.-* δν

:

5. 1. άπτοιτο-κινήσεις] De his opta- tur, & μήτε αυτός κατέθετο, μήτε αυ παtivis vid. ad ix. 4. Μox Cod. Voss. τέρων τις πατήρ. Fic. autem reddit εύφρονα. Deinde post τοιούτον inter- parentum, quasi idem valeret quod γοpunximus, ut sensus sit: et primo qui- véwv. Cæterum Qv legendo aute ratédem inter has res (των τοιούτων, φuod ρων, referetur ad illa τις κατέθετο: aliospectat ad των άλλων) de thesauro dica- qui oν ad κειμήλιον: at Fic. perinde mus. Ast.

ac si όντα legisset, ad θησαυρόν retulit.' μή των εμών] In vet. μή των εμών ών STEPH. πατέρων: Fic. tarmen videtur legisse, μη πατρώων] Int. αγαθών; δν vero, quod των εμών όντα πατέρων. STEPH. qui sic ad ον, int. θησαυρόν, respicere oportebat, in Not. Videndum an πατρώων τetineri refertur ad κειμήλιον. Ficin. qui vertit : possit, subaudiendo αγαθών: alioqui πα- meorum parentum, videtur, ut Steph. Tépwv in vet. legitur : exponendum au- bene observat, μή των εμών όντα πατέtem videtur ex iis quæ paulo post dicun- pwv legisse. Ast.

« PreviousContinue »