Page images
PDF

οίκους δέξαιτ' άν τις μάλιστα γαρ περί τα συμβόλαια και την
των χρημάτων ή εκτίμησιν συνισταμένων των αδικημάτων, τους
ούτως απ' ολίγων εντελώς ζώντας δικαιοτάτους εύλογον κλη-
θήναι: έπει και οι φιλόσοφοι τη σωφροσύνη την δικαιοσύνης
εγγυτάτω τιθέντες το αυταρκες και το λιτόν εν τοις πρώτους 5
εζήλωσαν· αφ' ου και προεκπτώσεις τινάς αυτών παρέωσαν
επί τον κυνισμόν. το δε χήρους γυναικών οικείν ουδεμίαν τοι-
αύτην έμφασιν υπογράφει, και μάλιστα παρά τοϊς Θραξί, και
τούτων τοϊς Γέταις. όρα δ' & λέγει Μένανδρος περί αυτών,
ου πλάσας, ως εικός, αλλ' εξ ιστορίας λαβών

10 C. 297 πάντες μεν οι Θράκες, μάλιστα δ' οι Γέται

ημείς απάντων (και γαρ αυτός εύχομαι
εκείθεν είναι το γένος) ου σφόδρ' εγκρατείς .

εσμέν,
και υποβάς μικρών της περί τας γυναίκας ακρασίας τίθησι τα 15
παραδείγματα:

γαμεϊ γαρ ημών ουδε εις, ει μη δέκ' ή

ένδεκα γυναίκας δώδεκά τή πλείους τινές. Α. 456 άν τέτταρας δ' ή πέντε γεγαμηκώς τύχη

[ocr errors]

καταστροφής της, ανυμέναιος, άθλιος,

άνυμφος ούτος επικαλείτ' εν τοίς εκεί.
ταύτα γάρ ομολογείται μεν και παρά των άλλων. ουκ εικός

δε τους αυτούς άμα μεν άθλιον νομίζειν βίον τον μη μετά 5 πολλών γυναικών, άμα δε σπουδαίον και δίκαιον τον των γυ

ναικών χήρον. το δε δή και θεοσεβείς νομίζειν και καπνοβά-
τας τους ερήμους γυναικών σφόδρα εναντιούνται ταϊς κοιναΐς
υπολήψεσιν. άπαντες γαρ της δεισιδαιμονίας αρχηγούς οίον-

ται τας γυναίκας: αύται δε και τους άνδρας προκαλούνται 10 προς τας επί πλέον θεραπείας των θεών και εορτάς και πο

τνιασμούς: σπάνιον δ' εί τις ανήρ καθ' αυτόν ζών ευρίσκεται
τοιούτος. όρα δε πάλιν τον αυτόν ποιητήν, και λέγει εισάγων
τον αχθόμενον ταϊς περί τας θυσίας των γυναικών δαπάναις
και λέγοντα:

- επίτρίβουσι δ' ημάς οι θεοί,
μάλιστα τους γήμαντας: αεί γάρ τινα

άγειν εορτήν έστ' ανάγκη
τον δέ μισογύνην, αυτά ταύτα αιτιώμενον·

εθύομεν δε πεντάκις της ημέρας,
έκυμβάλιζον δ' επτά θεράπαιναι κύκλω,
αι δ' ολόλυζον.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

5. Λέγεται γάρ τινα των Γετών, όνομα Ζάμoλξιν, δουλεύσαι Πυθαγόρα, και τινα των ουρανίων παρ' εκείνου μαθεϊν, τα δε και παρ' Αίγυπτίων, πλανηθέντα και μέχρι δεύρο: επανελθόντα δ' εις την οικείαν σπουδασθήναι παρά τοϊς ηγεμόσι και το έθνει, προλέγοντα τας επισημασίας: τελευτώντα 5 δε πείσαι τον βασιλέα κοινωνόν της αρχής αυτόν λαβείν, ως τα παρά των θεών εξαγγέλλειν έκανόν· και κατ' αρχάς μεν

ιερέα κατασταθήναι του μάλιστα τιμωμένου παρ' αυτούς θεού, C. 298 μετά ταύτα δε και Θεόν προσαγορευθήναι, και καταλαβόντα Α. 457 άντρώδες τι χωρίον άβατον τοις άλλοις ενταύθα διαιτάσθαι, 10

σπάνιον εντυγχάνοντα τοις εκτός, πλην του βασιλέως και των
θεραπόντων: συμπράττειν δε τον βασιλέα, δρώντα τους άν-
θρώπους προσέχοντας εαυτώ πολύ πλέον ή πρότερον, ως εκ-
φέρoντι τα προστάγματα κατά συμβουλήν θεών. τουτί δε το
έθος διέτεινεν άχρι και εις ημάς, αεί τινος ευρισκομένου τοι- 15
ούτου το ήθος, ός τω μεν βασιλεί σύμβουλος υπήρχε, παρά
δε τοϊς Γέταις ωνομάζετο Θεός και το όρος υπελήφθη ιερόν,
και προσαγορεύουσιν ούτως· όνομα δ' αυτώ Κωγαίονον, ομώ-
νυμον τω παραρρέοντι ποταμώ. και δή ότε Βυρεβίστας ήρχε
τών Γετών, εφ' δν ήδη παρεσκευάσατο Καίσαρ ο Θεός στρα- 20
τεύειν, Δεκαίνεος είχε ταύτην την τιμήν· και πως το των εμ-
ψύχων απέχεσθαι Πυθαγόρειον του Ζαμόλξιος έμεινε παρα-
δοθέν.

[ocr errors]
[ocr errors]

Cotierenden similitudibile est praepespressie Guar.

Cor. Idem voluerat Cas. atque expressit Guar.: ab Zamolxi traditis. Nec improbabile est praepositionem neglectam esse ob literarum vicinarum similitudinem. 1. τοιαύτα] ταυτα Cor. - ου om. codd. Cor. add. Ante eum Xyl. oủv mutaverat in où minus commode. — καλώς 1, idque rec. Cas. Altera tamen scriptura et auctoritate codicum et sensu Imagis commendatur. - τι C. διαπoρώη AC. 3. έν προοιμιαζόμενος om. 1. 5. τους om. ald. 8. συνηγορών και Β et συνηγορειών δε ex corr., συνηγορείν ηο. 15. πλάττειν] πάντας codd. Cor. corr. ex Villebrunii coni. coll. p. 300 et 308., 17. pèr ante εν add. Cor. 21. σκυθων ald. 23. κεκλήσθαι om. Ε. 24. πόλις Β.

2 και

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »