Page images
PDF

2. [Της Ελλάδος μεν ούν πολλά έθνη γεγένηται, τα δ' ανωτάτω τοσαύτα, όσας και διαλέκτους παρειλήφαμεν τας Ελληνίδας· τούτων δ' αυτών τεσσάρων ουσών, την μεν Ιάδα τη παλαιά Ατθίδι την αυτήν φαμέν (και γαρ "Ίωνες εκαλούντο οι τότε Αττικοί, και εκείθεν εισιν οι την Ασίαν εποικήσαντες 5 I "Ιωνες και χρησάμενοι τη νύν λεγομένη γλώττη Ιάδι), την δε Δωρίδα τη Αιολίδι πάντες γαρ οι εκτός Ίσθμού πλήν Αθη

ναίων και Μεγαρέων και των περί τον Παρνασσόν Δωριέων Α. 514 και νυν έτι Αιολείς καλούνται, και τους Δωριέας δε ολίγους

όντας και τραχυτάτην οικούντας χώραν είκός έστι τώ ανεπιμί- 10
κτω παρατρέψαι την γλώτταν και τα άλλα έθη προς το μη
ομογενές, ομογενείς πρότερον όντας. τούτο δ' αυτό και τους
Αθηναίοις συνέβη, λεπτόγεών τε και τραχείαν oικoύντας χώ-
ραν απορθητους μεν είναι διά τούτο, και αυτόχθονας νομι-
σθήναι φησιν ο Θουκυδίδης, κατέχοντας την αυτήν αεί, μηδε- 15
νός εξελαύνοντος αυτούς μηδ' επιθυμούντος έχειν την εκείνων
τούτο τοίνυν αυτό και του ετερογλώττου και του ετεροεθνούς
αίτιον, ως εικός, υπήρξε, καίπερ ολίγοις ουσιν. ούτω δε του
Αιολικού πλήθους επικρατούντος εν τοίς εκτός Ισθμού, και οι
εντός Αιολείς πρότερον ήσαν, είτ' εμίχθησαν, Ιώνων μεν εκ 20
της Αττικής τον Αιγιαλόν κατασχόντων, των δ' Ηρακλειδών
τους Δωριέας καταγαγόντων, υφ' ων τά τε Μέγαρα ωκίσθη
και πολλαί τών εν τη Πελοποννήσω πόλεων. οι μεν ούν "Ιω-

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

δος: ούτω και ημίν προσήκει ακολουθούσι τη φύσει των τόπων σύμβουλον ποιείσθαι την θάλασσαν. αύτη δ' εκ του Σικελικού πελάγους προσπεσούσα τη μεν αναχείται προς τον Κορινθιακός κόλπον, τη δ' αποτελεί χερρόνησον μεγάλην την Πελοπόννησον, ισθμα στενά κλειομένην. έστι δε ταύτα δύο μέ- 5 : γιστα συστήματα της Ελλάδος, τό τε εντός Ισθμού και το εκτός +Πυλών μέχρι της εκβολής του Πηνειού και τούτο δ' έστι τό Θετταλικόν έστι δε και μείζον και επιφανέστερον το εντός Ισθμού· σχεδόν δέ τι και ακρόπολις έστιν η Πελοπόννησος της συμπάσης Ελλάδος. (χωρίς γαρ της λαμπρότητος 10 και δυνάμεως των ενοικησάντων εθνών αυτή η των τόπων θέσις υπογράφει την ηγεμονίαν ταύτην, κόλποις τε και άκραις πολλαίς και τοϊς σημειωδεστάτοις, χερρονήσοις μεγάλαις, διαπεποικιλμένη, ων εκ διαδοχής ετέρα την ετέραν έχει. έστι δε πρώτη μεν των χερρονήσων η Πελοπόννησος, ισθμό κλειομένη 15

[ocr errors]

τετταράκοντα σταδίων. δευτέρα δε ή και ταύτην περιέχουσα, ης ισθμός εστιν ο εκ Παγών των Μεγαρικών είς Νισαίαν, το Μεγαρέων επίνειον, υπερβολή σταδίων εκατόν είκοσιν από

θαλάττης επί θάλατταν. τρίτη δ' ή και ταύτην περιέχουσα, 5 ης ισθμός από του μυχου του Κρισαίου κόλπου μέχρι Θερμο

πυλών: η επινοουμένη ευθεία γραμμή όσον πεντακοσίων οκτώ σταδίων την μεν Βοιωτίαν άπασαν εντός απολαμβάνουσα, την Α. 516 δε Φωκίδα τέμνουσα λοξήν και τους Επικνημιδίους. τετάρτη

δε ή από του Αμβρακικού κόλπου δια της Οίτης και της 10 Τραχινίας εις τον Μαλιακόν κόλπον καθήκοντα έχουσα τον

ισθμόν και τας Θερμοπύλας, όσον οκτακοσίων όντα σταδίων: πλειόνων δ' ή χιλίων άλλος εστίν από του αυτού κόλπου του Αμβρακικού διά Θετταλών και Μακεδόνων εις τον Θερμαϊoν

διήκων μυχόν. υπαγορεύει δή τινα τάξιν ου φαύλην ή των 15 χερρονήσων διαδοχή: δεί δ' από της ελαχίστης άρξασθαι, επι

φανεστάτης δε.

CAPUT II. 1. "Έστι τοίνυν η Πελοπόννησος έoικεία φύλλα πλατάνου C. 335 το σχήμα, ίση σχεδόν τι κατά μήκος και κατά πλάτος, όσον 20 χιλίων και τετρακοσίων σταδίων: το μεν από της εσπέρας επί

την έω, τούτο δ' έστι το από του Χελωνάτα διΟλυμπίας και της Μεγαλοπολίτιδος επι Ισθμόν· το δ' από του νότου προς την άρκτον, ό εστι τό από Μαλεών δι' Αρκαδίας εις

[ocr errors]

Αίγιον· η δε περίμετρος μη κατακολπίζονται τετρακισχιλίων σταδίων, ως Πολύβιος: Άρτεμίδωρος δε και τετρακοσίους προστίθησι κατακολπίζοντι δε πλείους των εξακοσίων επί τοίς πεντακισχιλίοις. ο δ' Ισθμός κατά τον διολκόν, δι' ου τα πορθμεία υπερνεωλκούσιν από της ετέρας εις την ετέραν θάλατ- 5 ταν, είρηται, ότι τετταράκοντα σταδίων εστίν.

2. "Έχουσι δε της χερρονήσου ταύτης το μεν εσπέριον μέρος Ηλείοι και Μεσσήνιοι, κλυζόμενοι το Σικελικό πελάγει: προσλαμβάνουσι δε και της εκατέρωθεν παραλίας, η μεν Ηλεία προς άρκτον επιστρέφουσα και την αρχήν του Κορινθιακού 10 κόλπου μέχρι άκρας Αράξου, καθ' ήν αντίπορθμός εστιν ή τε Ακαρνανία και αι προκείμεναι νήσοι, Ζάκυνθος και Κεφαλληνία και Ιθάκη και Εχινάδες, ων εστι και το Δουλίχιον της δε Μεσσηνίας το πλέον ανεωγμένον προς νότον και το Λιβυ

κον πέλαγος μέχρι των καλουμένων Θυρίδων πλησίον Ταινά- 15 Α. 517 ρου. εξής δε μετά μεν την Ηλείαν έστι τό των Αχαιών έθνος

πρός άρκτους βλέπουν και το Κορινθιακό κόλπο παρατείνον,
τελευτά δ' εις την Σικυωνίαν· εντεύθεν δε Σικυών και Κόριν-
θος εκδέχεται μέχρι του Ισθμού· μετά δε την Μεσσηνίας ή
Λακωνική και η Αργεία, μέχρι του Ισθμού και αύτη. κόλποι 20
δ' εισίν ενταύθα ό τε Μεσσηνιακός και ο Λακωνικός και τρί-
τος και Αργολικός, τέταρτος δ' ο Ερμιονικός και Σαρωνικός
οι δε Σαλαμινιακόν καλούσιν· ων τους μεν η Λιβυκή, τους δ'

[ocr errors]
« PreviousContinue »