Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]

σιν, οικείον αν είη τα τούτοις γειτονούντα μέρη προσαποδούναι πρώτον, έπειτα τους εξής τόπους παραδείξαι.

CAPUT V. 1. Προς νότον τοίνυν εισί τοϊς Παφλαγόσι Γαλάται τούτων δ' έστιν έθνη τρία, δύο μέν των ηγεμόνων επώνυμα, 5 Τρόκμοι και Τολιστοβώγιοι, το τρίτον δ' από του εν Κελτική έθνους Τεκτοσάγες. κατέσχον δε την χώραν ταύτην οι Γαλάται πλανηθέντες πολύν χρόνον και καταδραμόντες την υπό τους Ατταλικούς βασιλεύσι χώραν και τοϊς Βιθυνοϊς, έως παρ' εκόντων έλαβον την νύν Γαλατίας και Γαλλογραικίαν λεγομένην. 10 αρχηγός δε δοκεί μάλιστα της περαιώσεως της εις την Ασίαν

γενέσθαι Λεοννόριος. τριών δε όντων εθνών ομογλώττων και C. 567 κατ' άλλο ουδέν έξηλλαγμένων, έκαστον διελόντες εις τέτταρας Α. 851 μερίδας τετραρχίαν εκάστην εκάλεσαν, τετράρχην έχουσαν ίδιον

και δικαστήν ένα και στρατοφύλακα ένα, υπό το τετράρχη τετα- 15
γμένους, υποστρατοφύλακας δε δύο. ή δε των δώδεκα τετραρχών
βουλή άνδρες ήσαν τριακόσιοι, συνήγοντο δε εις τον καλούμενον
Δρυνέμετον. τα μεν ούν φονικά η βουλή έκρινε, τα δε άλλα
οι τετράρχαι και οι δικασταί. πάλαι μεν ούν ήν τοιαύτη τις η
διάταξις, καθ' ημάς δε εις τρείς, είτ' εις δύο ηγεμόνας, είτα 20

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

είσι και τη Επικτήτο καλουμένη Φρυγία φρούρια δ' αυτών έστι τό τε Βλούκιον και το Πήλιον, ών το μεν ήν βασίλειον Δηιοτάρου, το δε γαζοφυλάκιον.

3. Πεσσινούς δ' έστιν εμπόριον των ταύτη μέγιστον, ιερόν έχoν της Μητρός των θεών σεβασμού μεγάλου τυγχάνον· κα- 5

λούσι δ' αυτήν Άγδιστιν. οι δ' ιερείς το παλαιόν μεν δυνάΑ. 852 σται τινές ήσαν, ιερωσύνην καρπούμενοι μεγάλην, νυνί δε τού

των μεν αι τιμαι πολύ μεμείωνται, το δε εμπόριον συμμένει: κατεσκεύασται δ' υπό τών Ατταλικών βασιλέων ιεροπρεπώς το τέμενος ναώ τε και στοαϊς λευκολίθοις· επιφανές δ' εποίησαν 10 Ρωμαίοι το ιερόν, αφίδρυμα ενθένδε της θεού μεταπεμψάμενοι κατά τους της Σιβύλλης χρησμούς, καθάπερ και του Ασκληπιου του εν Επιδαύρω. έστι δε και όρος υπερκείμενον της πόλεως το Δίνδυμον, αφ' ου η Δινδυμηνή, καθάπερ από των

Κυβέλων η Κυβέλη. πλησίον δε και ο Σαγγάριος ποταμός 15 C. 568 ποιείται την φύσιν· επι δε τούτω τα παλαιά των Φρυγών οί

κητήρια Μίδου και έτι πρότερον Γορδίου και άλλων τινών, ουδ' ίχνη σώζοντα πόλεων, αλλά κώμαι μικρή μείζoυς των άλλων, οιόν εστι το Γόρδιος και Γορβεούς, το του Κάστορος βασίλειον του Σαωκονδαρίου, εν ω γαμβρόν όντα τούτον απέ- 20 σφαξε Δηιόταρος και την θυγατέρα της εαυτού το δε φρούριον κατέσπασε, και διελυμήνατο το πλείστον της κατοικίας.

4. Μετά δε την Γαλατίαν προς νότον ή τε λίμνη έστιν η Τάττα, παρακειμένη τη μεγάλη Καππαδοκία τη κατά τους

[ocr errors]

Μοριμηνούς, μέρος δ' ούσα της μεγάλης Φρυγίας, και η συνεχής ταύτη μέχρι του Ταύρου, ής την πλείστην Αμύντας είχεν. η μεν ούν Τάττα αλοπήγιόν εστιν αυτοφυές, ούτω δε περιπήτ

τεται ραδίως το ύδωρ παντί τω βαπτισθέντι εις αυτό, ώστε 5 στεφάνους αλών ανέλκουσιν, επειδάν καθώσι κύκλον σχοίνινον,

τα τε όρνεα αλίσκεται τα προσαψάμενα τα πτερώματι του ύδατος παραχρήμα πίπτοντα διά την περίπηξιν των αλών.

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »