Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

κήν χερρόνησον. εμνήσθημεν δ' αυτής πολλάκις και του αντι

κειμένου αυτή Κριού μετώπου, διθάλαττον ποιούντος τον ΕύΑ. 821 ξεινον πόντον. μετά δε Κάραμβιν Κίνωλις και Αντικίνωλις

και Αβώνου τείχος, πολίχνιον, και Αρμένη, εφ' η παροιμιάζονται:

όστις έργον ουδέν είχεν Αρμένην ετείχισεν. έστι δε κώμη των Σινωπέων έχουσα λιμένα.

11. Είταυτή Σινώπη, σταδίους πεντήκοντα της Αρμένης διέχουσα, αξιολογωτάτη των ταύτη πόλεων. έκτισαν μεν ούν αυτήν Μιλήσιοι κατασκευασαμένη δε ναυτικόν επήρχε της εν- 10 τος Κυανέων θαλάττης, και έξω δε πολλών αγώνων μετείχε τοίς "Ελλησιν αυτονομηθείσα δε πολύν χρόνον ουδε δια τέλους εφύλαξε την ελευθερίαν, αλλ' εκ πολιορκίας εάλω και έδούλευσε Φαρνάκη πρώτον, έπειτα τοϊς διαδεξαμένους εκείνον μέχρι του Ευπάτορος και των καταλυσάντων Ρωμαίων εκείνον. 15 ο δε Ευπάτωρ και εγεννήθη εκεί και έτράφη: διαφερόντως δε ετίμησεν αυτήν μητρόπολίν τε της βασιλείας υπέλαβεν. έστι δε και φύσει και προνοία κατεσκευασμένη καλώς· ίδρυται γαρ επί αυχένι χερρονήσου τινός, εκατέρωθεν δε του ισθμού λιμένες και ναύσταθμα και πηλαμυδεία θαυμαστά, περί ων ειρή- 20 καμεν, ότι δευτέραν θήραν οι Σινωπείς έχoυσι, τρίτην δε Βυζάντιοι και κύκλω δ' ή χερρόνησος προβεβληται ραχιώδεις ακτάς, έχουσας και κοιλάδας τινάς, ώσανει βόθρους πετρίνους, ούς καλούσι χοινικίδας: πληρούνται δε ούτοι μετεωρισθείσης

[ocr errors]

της θαλάττης, ως και διά τούτο ουκ ευπρόσιτος το χωρίον, και διά τό πάσαν την της πέτρας επιφάνειαν εχινώδη και ανεπίβατον είναι γυμνή ποδί· άνωθεν μέντοι και υπέρ της πό

λεως εύγεών εστι το έδαφος και αγροκηπίοις κεκοσμηται πυ5 κνούς, πολύ δε μάλλον τα προάστεια. αυτή δ' η πόλις τετεί- C. 546

χισται καλώς, και γυμνασίω δε και αγορά και στοαίς κεκόσμηται λαμπρώς. τοιαύτη δε ούσα δις όμως εάλω, πρότερον μεν του Φαρνάκου παρά δόξαν αιφνιδίως επιπεσόντος, ύστε

ρον δε υπό Λευκόλλου και του εγκαθημένου τυράννου και εν10 τος άμα και εκτός πολιορκουμένη: ο γαρ εγκατασταθείς υπό Α. 822

του βασιλέως φρούραρχος Βακχίδης, υπονοών αεί τινα προδοσίαν εκ των ένδοθεν, και πολλάς αικίας και σφαγάς ποιών, απαγορεύσαι τους ανθρώπους εποίησε προς άμφω, μήτ' αμύ

νασθαι δυναμένους γενναίως μήτε προσθέσθαι κατά συμβά15 σεις. εάλωσαν δ' ούν και τον μεν άλλον κόσμον της πόλεως

διεφύλαξεν ο Λεύκoλλoς, την δε του Βιλλάρου σφαίραν ήρε και τον Αυτόλυκον, Σθένιδος έργον, δν εκείνοι οικιστήν ενόμιζον και ετίμων ως θεόν· ήν δε και μαντείον αυτού· δοκεί

δε των Ιάσονι συμπλευσάντων είναι και κατασχεϊν τούτον τον 20 τόπον. είθ' ύστερον Μιλήσιοι την ευφυΐαν ιδόντες και την

ασθένειας των ενοικούντων έξιδιάσαντο και εποίκους έστειλαν νυνι δε και Ρωμαίων αποικίαν δέδεκται και μέρος της πόλεως και της χώρας εκείνων εστί. διέχει δε του μεν Ιερού τρισχι

λίους και πεντακοσίους, αφ' Ηρακλείας δε δισχιλίους, Καράμ25 βεως δε επτακοσίους σταδίους. άνδρας δε εξήνεγκεν αγαθούς,

των μεν φιλοσόφων Διογένη τον Κυνικόν και Τιμόθεον τον

[ocr errors]
« PreviousContinue »