Page images
PDF

και είθ' αι Λιβυρνίδες περί τετταράκοντα τον αριθμόν είτ' άλλαι

νήσοι, γνωριμώταται δ' "Ισσα, Τραγούριον, Ισσέων κτίσμα,
Φάρος, η πρότερον Πάρος, Παρίων κτίσμα, εξ ης Δημήτριος

ο Φάριος, και η των Δαλματέων παραλία και το επίνειον 5 αυτών Σάλων. έστι δε των πολύν χρόνον πολεμησάντων προς

Ρωμαίους το έθνος τούτο κατοικίας δ' έσχεν αξιολόγους εις
πεντήκοντα, ων τινας και πόλεις, Σάλωνά τε και Πριάμωνα
και Νινίας και Σινώτιον, τό τε νέον και το παλαιόν, ας ενέ-

πρησεν ο Σεβαστός. έστι δε και Ανδήτριον έρυμνόν χωρίον, 10 Δάλμιον δε μεγάλη πόλις, ής επώνυμον το έθνος: μικράν δ'

εποίησε Νασικάς και το πεδίον μηλόβοτον διά την πλεονεξίαν Α. 485 των ανθρώπων. ίδιον δε των Δαλματέων το δια οκταετηρίδος χώρας αναδασμών ποιείσθαι· το δε μη χρήσθαι νομίσμασι.

πρός μεν τους εν τη παραλία ταύτη ίδιον, προς άλλους δε 15 των βαρβάρων πολλούς κοινόν. Άδριον δε όρος εστί, μέσον

τέμνον την Δαλματικήν, την μεν επιθαλάττιον, τήν δ' επί θά-
τερα. είθ' ο Νάρων ποταμός και οι περί αυτόν Δαόριζοι και

Αρδιαίοι και Πληραίοι, ων τοίς μεν πλησιάζει νήσος η ΜέΟ λαινα Κόρκυρα καλουμένη και πόλις, Κνιδίων κτίσμα, τοίς δε - 20 Αρδιαίοις η Φάρος, Πάρος λεγομένη πρότερον: Παρίων γάρ έστι κτίσμα.

6. Ούαρδαίους δ' οι ύστερον εκάλεσαν τους Αρδιαίους· απέ

[ocr errors]

ωσαν δ' αυτούς εις την μεσόγαιαν από της θαλάττης Ρω-
μαίοι, λυμαινομένους αυτήν διά των ληστηρίων, και ηνάγκα-
σαν γεωργείν. τραχεία δε χώρα και λυπρά και ου γεωργών
ανθρώπων, ώστ' εξέφθαρται τελέως, μικρού δε και εκλέλοιπε.
τούτο δε και τοις άλλοις έθνεσι τοϊς ταύτη συνέβη· οι γάρ 51
πλείστον δυνάμενοι πρότερον τελέως εταπεινώθησαν και εξέλι-
πον, Γαλατών μεν Βόιοι και Σκορδίσται, Ιλλυριών δε Αυτα-

ριάται και Αρδιαίοι και Δαρδάνιοι, Θρακών δέ Τριβαλλοί, C. 316 υπ' αλλήλων μεν εξ αρχής, ύστερον δ' υπό Μακεδόνων και Ρωμαίων εκπολεμούμενοι.

10, 7. Μετά δ' ούν την τών Αρδιαίων και Πληραίων παραλίαν ο Ριζαίων κόλπος έστι και Ρίζων πόλις και άλλα πο

λίχνια και Δρίλων ποταμός, ανάπλουν έχων προς έω μέχρι Α. 486 της Δαρδανικής, [Η] συνάπτει τους Μακεδονικοίς έθνεσι και

τοϊς Παιονικούς πρός μεσημβρίαν, καθάπερ και οι Αυταριάται 15 και Δασαρήτιοι, άλλοι κατ' άλλα μέρη συνεχείς αλλήλοις όντες και τοίς Αυταριάταις. τών δε Δαρδανιατών είσι και οι Γαλάβριοι, παρ' οις πόλις αρχαία, και οι Θουνάται: Μαίδους, έθνει Θρακίω, προς έω συνάπτουσιν. άγριοι δ' όντες οι Δαρ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Α. 488 λιακή και 'Ωρικών και το επίνειον αυτού ο Πάνορμος και τα

Κεραύνια όρη, η αρχή του στόματος του Ιονίου κόλπου και του Αδρίου.

9. Το μεν ουν στόμα κοινόν αμφοίν έστι, διαφέρει δε και C. 317 Ιόνιος, διότι του πρώτου μέρους της θαλάττης ταύτης όνομα 5

τούτ' εστίν, ο δ' Αδρίας της εντός μέχρι του μυχού, νυνι δε
και της συμπάσης. φησι δε ο Θεόπομπος των ονομάτων το
μεν ήκειν από ανδρός ηγησαμένου των τόπων, εξ Ισσης το γέ-
νος, τον Αδρίαν δε ποταμού επώνυμον γεγονέναι. στάδιοι δ'
από τών Λιβυρνών επί τα Κεραύνια μικρό πλείους ή δισχί- 10
λιοι. Θεόπομπος δέ τόν πάντα από του μυχού πλούν ημερών
εξ είρηκε, πεζή δε το μήκος της Ιλλυρίδος και τριάκοντα πλεο-
νάζειν δέ μοι δοκεϊ. και άλλα δ' ου πιστά λέγει, τό τε συν-
τετρήσθαι τα πελάγη από του ευρίσκεσθαι κέραμόν τε Χίον
και Θάσιον εν τω Νάρωνι, και το άμφω κατοπτεύεσθαι τα 15
πελάγη από τινος όρους, και των νήσων τών Λιβυρνίδων έτι-
θείς, ώστε κύκλον έχειν σταδίων και πεντακοσίων, και το τον
"Ιστρον ενι των στομάτων εις τον Αδρίαν εμβάλλειν. τοιαύτα
δε και του Ερατοσθένους ένια παρακούσματά εστι λαοδογμα-

[ocr errors]

τικά, καθάπερ Πολύβιός φησι και περί αυτού και των άλλων
λέγων συγγραφέων.

10. Τον μεν ούν παράπλουν άπαντα τον Ιλλυρικόν σφό- Α. 489 δρα εύλίμενον είναι συμβαίνει και εξ αυτής της συνεχούς ήιό5 νος και εκ των πλησίον νήσων, υπεναντίως το Ιταλικό το

αντικειμένω, άλιμένω όντι: αλεεινοι δε και χρηστόκαρποι ομοίως: ελαιόφυτοι γάρ και ευάμπελοι, πλήν εί πού τι σπάνιον εκτετράχυνται τελέως. τοιαύτη δ' ούσα ολιγωρείτο πρότερον η Ιλ

λυρική παραλία, τάχα μεν και κατ' άγνοιαν της αρετής, το 10 μέντοι πλέον διά την αγριότητα των ανθρώπων και το ληστρι

κόν έθος. ή δ' υπερκειμένη ταύτης πάσα ορεινή και ψυχρά και νιφόβολός εστιν, η δε προσάρκτιος και μάλλον, ώστε και τών αμπέλων σπάνιν είναι και εν ταϊς υψώσεσι και εν τοις

επιπεδωτέροις. οροπέδια δ' έστι ταύτα, και κατέχουσιν οι Παν15 Ιόνιοι, προς νότον μέν μέχρι Δαλματέων και Αρδιαίων δια

τείνοντα, πρός άρκτον δε επί τον Ίστρον τελευτώντα, προς έω δε Σκορδίσκους συνάπτοντα: ττη δε παρά τα όρη των Μακεδόνων και Θρακών.

11. Αυταριάται μεν ούν το μέγιστον και άριστον των Ιλ20 λυριών έθνος υπήρξεν, και πρότερον μεν προς Αρδιαίους συνε

χώς επολέμει περί αλών, έν μεθορίοις πηγνυμένων εξ ύδατος δέοντος υπό άγκει τινί του έαρος: άρυσαμένοις γαρ και αποθείσιν ημέρας πέντε εξεπήγνυντο οι άλες. συνέκειτο δε παρά

[ocr errors]
« PreviousContinue »