Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]

τών τόπων Σκύθαι, τους δε Σκύθας Έλληνες οι Παντικάπαιον και τας άλλας οικίσαντες πόλεις τας εν Βοσπόρω.

6. Είτ' επι την Αχίλλειον κώμην είκοσιν, εν ή το Aχιλ. λέως ιερόν ενταύθα δ' έστιν ο στενώτατος πορθμός του στόματος της Μαιώτιδος, όσον είκοσι σταδίων ή πλειόνων, έχων 5 εν τη περαία κώμην το Μυρμήκιον ή πλησίον δ' έστι του Ηρακλείου και το Παρθένιον.

7. Έντεύθεν δ' επί το Σατύρου μνήμα ενενήκοντα στάδιοι: τούτο δ' έστιν επ' άκρας τινός χωστον άνδρός των επιφανώς δυναστευσάντων του Βοσπόρου. '

10 8. Πλησίον δε κώμη Πατραεύς, αφ' ής επί κώμης Κοροκονδάμην εκατόν τριάκοντα αύτη δ' έστι του Κιμμερικού καλουμένου Βοσπόρου πέρας. καλείται δε ούτως και στενωπός επί του στόματος της Μαιώτιδος από τών κατά το Αχίλλειον και το Μυρμηκιον στενών διατείνων μέχρι προς την Κoρoκον- 15 δάμης και το αντικείμενον αυτή κώμιον της Παντικαπαίων γης, [ω] όνομα Άκρα, εβδομήκοντα σταδίων διεργόμενον πορθμό: μέχρι γαρ δεύρο και ο κρύσταλλος διατείνει, πηττομένης της Μαιώτιδος κατά τους κρυμούς, ώστε πεζεύεσθαι. άπας δ' έστιν ευλόμενος και στενωπός ούτος.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

9. Υπέρκειται δε της Κοροκονδάμης ευμεγέθης λίμνη, ήν καλούσιν απ' αυτής Κοροκονδαμίτιν· εκδίδωσι δ' από δέκα σταδίων της κώμης εις την θάλατταν εμβάλλει δε εις την λίμνης

απορρώξ τις τού Αντικείτου ποταμού, και ποιεϊ νήσον περί5 κλυστόν τινα ταύτη τε τη λίμνη και τη Μαιώτιδι και το πο- Α. 757 ταμώ. τινές δε και τούτον τον ποταμόν "Ύπανιν προσαγορεύουσι, καθάπερ και τον προς το Βορυσθένει.

10. Εισπλεύσαντι δ' εις την Κοροκονδαμίτιν ή τε Φαναγορία εστί, πόλις αξιόλογος, και Κήποι και Ερμώνασσα και το C. 495 10 Απάτουρον, τό της Αφροδίτης ιερόν ων η Φαναγορία και

οι Κήποι κατά την λεχθείσαν νήσον ίδρυνται, είσπλέοντι εν αριστερά, αι δε λοιπαι πόλεις έν δεξιά πέραν Yπάνιος εν τη Σινδική. έστι δε και Γοργιπία εν * δε* τη Σινδική, το βα

σίλειον των Σινδών πλησίον θαλάττης, και Αβοράκη. τοϊς δε 15 του Βοσπόρου δυνάσταις υπήκοοι όντες άπαντες Βοσπορανοί

καλούνται και έστι των μεν Ευρωπαίων Βοσπορανών μητρόπολις το Παντικάπαιον, τών δ' Ασιανών το Φαναγόρειον (καλείται γαρ και ούτως ή πόλις), και δοκεϊ τών μεν εκ της Μαι

ώτιδος και της υπερκειμένης βαρβάρου κατακομιζομένων εμπό20 ριον είναι τα Φαναγόρεια, των δ' εκ της θαλάττης αναφερο

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ποτε και τον Υπανιν τοϊς Δανδαρίοις επαγαγείν λέγεται διά τινος παλαιάς διώρυγος, ανακαθάρας αυτήν, [και] κατακλύσαι την χώραν.

12. Μετά δε την Σινδικής και την Γοργισίαν έπί τή θα5 λάττη ή των Αχαιών και Ζυγών και Ηνιόχων παραλία, το

πλέον αλίμενος και ορεινή, του Καυκάσου μέρος ούσα. ζώσι δε από τών κατά θάλατταν ληστηρίων, ακάτια έχοντες λεπτά, στενά και κούφα, όσον ανθρώπους πέντε και είκοσι δεχόμενα,

σπάνιον δε τριάκοντα δέξασθαι τους πάντας δυνάμενα κα10 λούσι δ' αυτά οι Έλληνες καμάρας. φασί δ' από της Ιάσονος

στρατιάς τους μεν Φθιώτας Αχαιούς την ενθάδε Αχαΐαν οικίσαι, Λάκωνας δε την Hνιοχίαν, ών ήρχον Ρέκας και Αμ- C. 496 φίστρατος, οι των Διοσκούρων ηνίοχοι, και τους Ηνιόχους

από τούτων είκός ωνομάσθαι. τών δ' ουν καμαρών στόλους 15 κατασκευαζόμενοι και επιπλέοντες τοτε μεν ταϊς ολκάσι, τοτε

δε χώρα τινί ή και πόλει θαλαττοκρατούσι. προσλαμβάνουσι δ' έσθ' ότε και οι τον Βόσπορον έχοντες, υφόρμους χορηγούντες και αγοράς και διάθεσιν τών αρπαζομένων: επανιόντες Α. 759

δε εις τα οικεία χωρία, ναυλοχείν ουκ έχοντες, αναθέμενοι τοίς 20 ώμοις τας καμάρας αναφέρουσιν επί τους δρυμούς, εν οίσπερ

και οικούσι, λυπράν αρoύντες γην καταφέρουσι δε πάλιν, όταν και καιρός του πλεϊν. το δ' αυτό ποιούσι και εν τη αλλοτρία, γνώριμα έχοντες υλώδη χωρία, εν οις αποκρύψαντες τας καμάρας αυτοί πλανώνται πεζή νύκτωρ και μεθ' ημέραν άνδρα

[ocr errors]
« PreviousContinue »