Page images
PDF

πους, γενόμενον δε και εν Αιγύπτω και καταμαθόντα και τα Α. 739 εκεί νόμιμα, έντυχόντα δ', ώς φασί τινες, και Ομήρω διατρίβοντι εν Χίω, κατάραι πάλιν εις την οικείαν, καταλαβείν δε

τον του αδελφού υιόν, τον Πολυδέκτου Χαρίλαον, βασιλεύοντα: 5 είθ' ορμήσαι διαθεϊναι τους νόμους, φοιτώντα ως τον θεόν

τον εν Δελφοίς, κακείθεν κομίζοντα τα προστάγματα, καθάπερ οι περί Μίνω έκ τού άντρου του Διός παραπλήσια εκείνους τα πλείω.

20. Των Κρητικών τα κυριώτατα των καθ' έκαστα τοι10 αυτα είρηκε. γαμείν μεν άμα πάντες αναγκάζονται παρ' αυτούς

οι κατά τον αυτόν χρόνον εκ της των παίδων αγέλης έκκρίθέντες, ουκ ευθύς δ' άγονται παρ' εαυτούς τας γαμηθείσας παϊδας, αλλ' επάν ήδη διοικείν έκαναν ώσι τα περί τους οί

κους: φερνή δ' εστίν, αν αδελφοί ώσι, το ήμισυ της του αδελ15 φού μερίδος: παϊδας δε γράμματά τε μανθάνειν και τας εκ των

νόμων ωδας και τινα είδη της μουσικής τους μεν ούν έτι νε- C. 483 ωτέρους εις τα συσσίτια άγουσι τα ανδρεία: χαμαι δε καθήμενοι διαιτώνται μετ' αλλήλων εν φαύλοις τριβωνίοις και χει

μώνος και θέρους τα αυτά, διακονούσί τε και εαυτούς και τους 20 ανδράσι: συμβάλλουσι [δ] εις μάχης και οι εκ του αυτού συσ

[ocr errors]

σιτίου προς αλλήλους, και προς έτερα συσσίτια καθ' έκαστον δε άνδρείον εφέστηκε παιδονόμος· οι δε μείζoυς εις τας αγέλας άγονται τας δ' αγέλας συνάγουσιν οι επιφανέστατοι των παίδων και δυνατώτατοι, έκαστος όσους πλείστους οιός τε έστιν αθροίζων' εκάστης δε της αγέλης άρχων εστιν ως το 5 πολύ ο πατήρ του συναγαγόντος, κύριος ών εξάγειν επί θήραν και δρόμους, τον δ' άπειθούντα κολάζειν· τρέφονται δε δημοσία: τακταϊς δέ τισιν ημέραις αγέλη προς αγέλην συμβάλλει μετά αυλού και λύρας εις μάχην εν ρυθμό, ώσπερ και εν τοίς πολεμικούς ειώθασιν, εκφέρουσι δε και τας πληγάς, τας μεν 10 δια χειρός, τας δε και δι' όπλων σιδηρών.

21. "Ιδιον δ' αυτούς το περί τους έρωτας νόμιμον· ου γαρ Α. 740 πειθού κατεργάζονται τους ερωμένους, αλλ' αρπαγή: προλέγει

τους φίλους προ τριών ή πλειόνων ημερών και εραστής, ότι μέλ-
λει την αρπαγήν ποιείσθαι· τοις δ' αποκρύπτειν μεν τον παίδα 15
ή μη εάν πορεύεσθαι την τεταγμένην οδόν των αισχίστων εστίν,
ως εξομολογουμένοις, ότι ανάξιος ο παίς είη τοιούτου εραστού
τυγχάνειν. συνιόντες δ', αν μέν των ίσων ή των υπερεχόντων
τις ή του παιδός τιμή και τοις άλλοις ο αρπάζων, επιδιώκον-
τες ανθήψαντο μόνον μετρίως, το νόμιμον εκπληρούντες, τάλλα 20
δ' επιτρέπουσιν άγειν χαίροντες· αν δ' ανάξιος, αφαιρούνται:
πέρας δε της επιδιώξεώς έστιν, έως αν αχθή ο παίς εις το
του αρπάσαντος ανδρείον. εράσμιον δε νομίζουσιν ου τον κάλ.
λει διαφέροντα, αλλά τον ανδρεία και κοσμιότητι και δωρη-
σάμενος απάγει τον παίδα της χώρας εις δν βούλεται τόπον 25
επακολουθούσι δε τη αρπαγή οι παραγενόμενοι, εστιαθέντες

[ocr errors]

δε και συνθηρεύσαντες δίμηνον (ου γαρ έξεστι πλείω χρόνον κατέχειν τον παίδα) εις την πόλιν καταβαίνουσιν. αφίεται δ' ο παίς, δώρα λαβών στολήν πολεμικών και βούν και ποτήριον

(ταύτα μεν τα κατά τον νόμον δώρα) και άλλα πλείω και πο5 λυτελή, ώστε συνερανίζειν τους φίλους για το πλήθος των

αναλωμάτων. τον μεν ούν βουν θύει το Διι και εστιά τους συγκαταβαίνοντας είταποφαίνεται περί της προς τον εραστην ομιλίας, είτ' άσμενίζων τετύχηκεν, είτε μή, του νόμου

τούτ' επιτρέψαντος, ίν', εί τις αυτό βία προσενήνεκται κατά C. 484 10 την αρπαγήν, ενταύθα παρή τιμωρείν εαυτό και απαλλάττε

σθαι. τοϊς δε καλούς την ιδέαν και προγόνων επιφανών εραστών μη τυχεϊν [αισχρόν], ως διά τον τρόπον τούτο παθούσιν. έχουσι δε τιμάς οι παρασταθέντες (ούτω γαρ καλούσι τους αρπαγέν

τας): έν τε γαρ τούς χορούς και τους δρόμους έχουσι τας εν15 τιμοτάτας χώρας, τη τε στολή κοσμείσθαι διαφερόντως των

άλλων εφίεται τη δοθείση παρά των εραστών, και ου τότε μόνον, αλλά και τέλειοι γενόμενοι διάσημον εσθήτα φέρουσιν, αφ' ης γνωσθήσεται έκαστος κλεινός γενόμενος τον μεν γαρ

ερώμενον καλούσι κλεινόν, τον δ' εραστήν φιλήτορα. ταύτα μεν 20 τα περί τους έρωτας νόμιμα.

22. Άρχοντας δε δέκα αιρούνται περί δε των μεγίστων συμβούλοις χρώνται τους γέρουσι καλουμένοις· καθίστανται δ' Α. 741

[ocr errors]

εις τούτο το συνέδριον οι της τών κόσμων άρχής ήξιωμένοι και τάλλα δόκιμοι κρινόμενοι. άξίαν δ' αναγραφής την τών Κρητών πολιτείαν υπέλαβον διά τε την ιδιότητα και την δόξαν· ου πολλά δε διαμένει τούτων των νομίμων, αλλά τοϊς Ρωμαίων διατάγμασι τα πλείστα διοικείται, καθάπερ και έν 5 ταϊς άλλαις επαρχίαις συμβαίνει.

[ocr errors][ocr errors]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »