Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]

σθαι πόλεις αυτόν. της μεν ουν χώρας των Κρητών τοιαύτη τις η περιοδεία. ·

16: Της δε πολιτείας, ης "Έφορος ανέγραψε, τα κυριώτατα επιδραμεϊν αποχρώντως αν έχοι. δοκεϊ δέ, φησίν, ο νο5 μοθέτης μέγιστον υποθέσθαι ταϊς πόλεσιν αγαθόν την ελευ

θερίαν μόνην γαρ ταύτην ίδια ποιεϊν των κτησαμένων τα αγαθά, τα δ' εν δουλεία των αρχόντων, αλλ' ουχί των αρχο- Α. 736 μένων είναι τοϊς δ' έχουσι ταύτην φυλακής δεϊν· την μεν

ούν ομόνοιαν διχοστασίας αίρομένης απαντάν, ή γίνεται 10 διά πλεονεξίαν και τρυφήν σωφρόνως γαρ και λιτώς ζώ

σιν άπασιν ούτε φθόνον ούθ' ύβριν ούτε μίσος απαντάν προς τους ομοίους· διόπερ τους μεν παίδας εις τας ονομαζομένας αγέλας κελεύσαι φοιτάν, τους δε τελείους τέν

τοϊς συσσιτίοις, και καλούσιν ανδρεία * συσσίτια*, όπως των 15 ίσων μετάσχοιεν τοίς ευπόροις οι πενέστεροι, δημοσία τρεφό

μενοι προς δε το μη δειλίαν άλλ' άνδρείαν κρατεϊν εκ παίδων όπλοις και πόνοις συντρέφειν, ώστε καταφρονείν καύματος και ψύχους και τραχείας οδού και ανάντους και πληγών των εν

γυμνασίοις και μάχαις ταϊς κατά σύνταγμα: ασκείν δε και το20 ξική και ένοπλίω ορχήσει, ήν καταδείξαι Κουρήτα πρώτον, ύστε

ρον δε και συντάξαντα την κληθείσαν απ' αυτού πυρρίχην,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ώστε μηδε την παιδιών άμοιρον είναι των προς πόλεμον χρη

σίμων ως δ' αύτως και τους ρυθμούς Κρητικούς χρήσθαι κατά C. 481 τας ωδας συντονωτάτοις ουσιν, ούς Θάλητα ανευρεϊν, ώ και

τους παιάνας και τας άλλας τας επιχωρίους ωδας ανατιθέασι και πολλά των νομίμων, και εσθήτι δε και υποδέσει πολεμική 5

χρήσθαι, και των δώρων τιμιώτατα αυτούς είναι τα όπλα. Α. 737 17. Λέγεσθαι δ' υπό τινων, ως Λακωνικά είη τα πολλά

των νομιζομένων Κρητικών, το δ' αληθές, ευρήσθαι μεν υπ' εκείνων, ηκριβωκέναι δε τους Σπαρτιάτας, τους δε Κρήτας ολιγωρήσαι, κακωθεισών των πόλεων, και μάλιστα της Κνωσ- 10 σίων, των πολεμικών: μείναι δέ τινα των νομίμων παρά Λυττίοις και Γορτυνίοις και άλλοις τισι πολιχνίοις μάλλον, ή παρ' εκείνους και δη και τα Λυττίων νόμιμα ποιείσθαι μαρτύρια τους τα Λακωνικά πρεσβύτερα αποφαίνοντας αποίκους γάρ όντας φυλάττειν τα της μητροπόλεως έθη, επεί άλλως γε εύ- 15 ηθες είναι το τους βέλτιον συνεστώτας και πολιτευομένους των χειρόνων ζηλωτάς αποφαίνειν ουκ ευ δε ταύτα λέγεσθαι· ούτε γαρ εκ των νυν καθεστηκότων τα παλαιά τεκμηριούσθαι δεϊν, εις ταναντία εκατέρων μεταπεπτωκότων και γαρ ναυκρατεϊν πρότερον τους Κρήτας, ώστε και παροιμιάζεσθαι προς τους 20

[ocr errors]

προσποιουμένους μη ειδέναι α ίσασιν ο Κρης αγνοεί την θάλατταν, νύν δ' αποβεβληκέναι το ναυτικόν· [ούτε] ότι άποικοί τινες των πόλεων γεγόνασι των εν Κρήτη Σπαρτιατών, εν τοίς

εκείνων νομίμοις διαμένειν επηναγκάσθαι πολλές γούν τών 5 αποικίδων μή φυλάττειν τα πάτρια, πολλάς δε και των μη αποικίδων εν Κρήτη τα αυτά έχειν τοϊς αποίκοις έθη. ,

18. Των τε Σπαρτιατών τον νομοθέτης Λυκούργον πέντε γενεαϊς νεώτερον Αλθαιμένους είναι του στείλαντος την εις

Κρήτης αποικίαν τον μεν γαρ ιστορείσθαι Κίσσου παϊδα του 10 το Άργος κτίσαντος περί τον αυτόν χρόνον, ηνίκα Προκλής

την Σπάρτην συνώκιζε, Λυκούργον δ' ομολογείσθαι παρά πάντων έκτος από Προκλέους γεγονέναι» τα δε μιμήματα μη είναι Α. 738 πρότερα των παραδειγμάτων μηδε τα νεώτερα των πρεσβυτέ

ρων: τήν τε όρχησιν την παρά τοϊς Λακεδαιμονίοις επιχωριά15 ζουσαν και τους ρυθμούς και παιάνας τους κατά νόμον αδο

μένους και άλλα πολλά των νομίμων Κρητικά καλείσθαι παρ' αυτούς, ως αν εκείθεν ορμώμενα των δ' αρχείων τα μεν και τας διοικήσεις έχειν τας αυτάς και τας επωνυμίας, ώσπερ και

την των γερόντων αρχών και την των ιππέων (πλήν ότι τους 20 εν Κρήτη ιππέας και ίππους κεκτήσθαι συμβέβηκεν· εξ ου τεκ- C. 482

μαίρονται πρεσβυτέραν είναι των εν Κρήτη ιππέων την αρχήν σώζειν γαρ την ετυμότητα της προσηγορίας τους δε μη ιππο

2. ούτε om. codd., Xyl. add. – δ' post ότι add. α. 3. των πόλεων των σπαρτιατών γεγόνασι εν κρήτη και τους α. 5. έστιν ιδείν post αποικίδων add. C. – και ante των om. αν. 6. εν Κρήτη om. αy. - τα τοιαύτα CDghils. - τας αποίκους CDghi τους αποίκους ! ταις αποίκοις ο: οτη. haec verba ty, in quibus ita legitur hic locus: τα αυτα έθη ων ουκ εισί φυλάττειν. 8. αλθεμένους codd. - του] τούτου codd. exc. mo.. 10. πατροκλής no ald. 12. πατροκλέους mo ald. 14. παρά om. a. 17. αρχαίων codd. αρχών Cor. ex coni. Meursii (v. Creta IV, 9 p. 169), relicto nihilominus neutro tà; codicum vero scripturam tueri frustra studuerunt Tzsch., Du Theil., Grosk, nullo modo ferendam: correxi igitur coll. VΙΙΙ, 365 init., ubi αρχεία eodem sensu invenitur omnium codicum consensu firmatum. -' xai] nat. Bk (sed hic post corr.)ι cdd. 18. και τας οτο, edd. 20. τεκμαίρεται ald. 21. εν Κρήτη την των ιππέων αρχών . 22. ετοιμότητα BCk έτοιμοτάτην ald. ετυμότητα έτοιμοτάτην Xyl. - ιππο

[ocr errors]

τροφεϊν), τους εφόρους δε τα αυτά τοϊς εν Κρήτη κόσμοις διοικούντας ετέρως ωνομάσθαι· τα δε συσσίτια ανδρεία παρά μεν τοϊς Κρησίν και νύν έτι καλείσθαι, παρά δε τους Σπαρτιάταις μη διαμείναι καλούμενα ομοίως πρότερον παρ' Αλκμάνι γούν ούτω κείσθαι:

φοίναις δε και εν θιάσοισιν

ανδρείων παρά δαιτυμόνεσσι πρέπει παιάνα κατάρχειν. 19. Λέγεσθαι δ' υπό των Κρητών, ως και παρ' αυτούς αφίκοιτο Λυκούργος κατά τοιαύτην αιτίαν αδελφός ήν πρεσβύτερος του Λυκούργου Πολυδέκτης: ούτος τελευτών έγκυον 10 κατέλιπε την γυναίκα τέως μεν ούν εβασίλευεν ο Λυκούργος αντί του αδελφού, γενομένου δε παιδός, επετρόπευεν εκείνον, εις δν η αρχή καθήκουσα ετύγχανε λοιδορούμενος δή τις αυτό σαφώς είπεν είδέναι, διότι βασιλεύσοι· λαβών δ' υπόνοιαν εκείνος, ως εκ του λόγου τούτου διαβάλλoιτο επιβουλή εξ αυ- 15 τού του παιδός, δείσας, μη εκ τύχης αποθανόντος αιτίαν αυτος έχoι παρά των εχθρών, απήρεν εις Κρήτην ταύτην μεν δή λέγεσθαι της αποδημίας αιτίαν, ελθόντα δε πλησιάσαι Θάλητι μελοποιώ ανδρί και νομοθετικό, ιστορήσαντα δε παρ' αυτού τον τρόπον, δν Ραδάμανθύς τε πρότερον και ύστερον 20 Μίνως, ως παρά του Διός, τους νόμους εκφέρoι εις ανθρώ

[ocr errors]
« PreviousContinue »