Page images
PDF

τέρωθεν σφιγγομένη πορθμώ. διέστηκε δ' η Κάραμβις της μεν των Χερρονησιτών πόλεως σταδίους δισχιλίους και πεντακοσίους, του δε Κριού μετώπου πολύ ελάττους τον αριθμόν

συχνοί γούν των διαπλευσάντων τον πορθμόν άμα φασιν ιδεών 5 αμφοτέρας εκατέρωθεν τάς άκρας. εν δε τη ορεινή των Ταύ

ρων και το όρος εστίν ο Τραπεζούς, ομώνυμον τη πόλει τη περί την Τιβαρανίαν και την Κολχίδα» και άλλο δ' έστιν όρος Κιμμέριον κατά την αυτήν ορεινήν, δυναστευσάντων ποτέ των

Κιμμερίων εν τω Βοσπόρω· καθ' δ και Κιμμερικός Βόσπο10 ρος καλείται του πορθμού πάν, και επέχει το στόμα της Μαιώτιδος.

4. Μετά δε την ορεινήν την λεχθείσαν η Θεοδοσία κείται πόλις, πεδίον εύγαιον έχουσα και λιμένα ναυσι και εκατόν επι- Α. 476

τήδειον· ούτος δε όρος ήν πρότερον της των Βοσποριανών 15 και Ταύρων γης και η εξής δ' έστιν εύγαιος χώρα μέχρι Παν

τικαπαίου, της μητροπόλεως των Βοσποριανών, ίδρυμένης επί το στόματι της Μαιώτιδος. έστι δε το μεταξύ της Θεοδοσίας και του Παντικαπαίου στάδιοι περί πεντακόσιοι και τριάκοντα,

χώρα πάσα σιτοφόρος, κώμας έχουσα και πόλιν εύλίμενον το 20 Νυμφαίον καλούμενον. το δε Παντικάπαιον λόφος εστί πάντη

περιοικούμενος εν κύκλο σταδίων είκοσι προς έω δ' έχει λι

[ocr errors]

C. 310 μένα και νεώρια όσον τριάκοντα νεών, έχει δε και ακρόπολιν:

κτίσμα δ' έστι Μιλησίων. εμοναρχείτο δε πολύν χρόνον υπό
δυναστών των περί Λεύκωνα και Σάτυρον και Παρισάδην
αύτη τε και αι πλησιόχωροι κατοικίαι πάσαι αι περί το στόμα
της Μαιώτιδος εκατέρωθεν μέχρι Παρισάδου του Μιθριδάτη 5

παραδόντος την αρχήν. εκαλούντο δε τύραννοι, καίπερ οι πλείΑ. 477 ους επιεικείς γεγονότες, αρξάμενοι από Παρισάδου και Λεύ

κωνος. Παρισάδης δε και θεός νενόμισται· τούτω δε ομώνυ-
μος και ο ύστατος, ουχ οίός τε ών αντέχειν προς τους βαρ-
βάρους, φόρον πραττομένους μείζω του πρότερον, Μιθριδάτη 10
το Ευπάτoρι παρέδωκε την αρχήν εξ εκείνου δ' η βασιλεία
γεγένηται Ρωμαίοις υπήκοος. το μεν ούν πλέον αυτής μέρος
έστιν επί της Ευρώπης, μέρος δέ τι και επί της Ασίας.

5. Το δε στόμα της Μαιώτιδος καλείται μεν Κιμμερικός
Βόσπορος, άρχεται δε από μείζονος πλάτους, από εβδομήκοντά 15
που σταδίων καθ' διαίρουσιν εκ των περί Παντικάπαιον
τόπων είς την έγγυτάτω πόλιν της Ασίας, την Φαναγoρίαν·
τελευτά δ' εις πολύ στενώτερον πορθμόν. διαιρεί δ' ο στενω-
πος ούτος την Ασίαν από της Ευρώπης, και ο Τάναϊς πο-
ταμός, καταντικρύ ρέων από τών άρκτων είς τε την λίμνην 20
και το στόμα αυτής: δύο δ' έχει τάς εις την λίμνην εκβολάς
διεχούσας αλλήλων όσον σταδίους εξήκοντα. έστι δε και πόλις
ομώνυμος το ποταμό, μέγιστον των βαρβάρων εμπόριον μετά
το Παντικάπαιον. εν αριστερά δ' εισπλέοντι τον Κιμμερικών
Βόσπορον πολίχνιόν εστι Μυρμήκιον εν είκοσι σταδίοις από 25
του Παντικαπαίου. του δε Μυρμηκίου διπλάσιον διέχει κώμη

[ocr errors]

Παρθένιον, καθ' ην στενώτατος και είσπλους εστίν όσον είκοσι σταδίων, έχων αντικειμένην εν τη Ασία κώμην, Αχίλλειον καλουμένην. εντεύθεν δ' ευθυπλοία μεν επί τον Τάναϊν και την

κατά τας εκβολάς νήσον στάδιοι δισχίλιοι διακόσιοι, μικρών 5 δ' υπερβάλλει του αριθμού τούτου πλέοντι παρά την Ασίαν·

πλέον δ' ή τριπλάσιον εν αριστερά πλέοντι μέχρι του Τανάιδος, εν ώ παράπλω και ο ισθμός ίδρυται. ούτος μεν ούν και παράπλους έρημος πώς και παρά την Ευρώπην, ο δ' εν δεξιά

ουκ έρημος· ο δε σύμπας της λίμνης κύκλος εννακισχιλίων ιστο10 ρείται σταδίων. ή δε μεγάλη Χερρόνησος τη Πελοποννήσω Α. 478

προσέoικε και το σχήμα και το μέγεθος. έχουσι δ' αυτήν οι. του Βοσπόρου δυνάσται κεκακωμένην πάσαν υπό των συνεχών πολέμων. πρότερον δ' είχον ολίγην μεν την προς το στό

ματι της Μαιώτιδος και το Παντικαπαίω μέχρι Θεοδοσίας Ε. 311 15 των Βοσπορίων τύραννοι, την δε πλείστον μέχρι του ισθμού

και του κόλπου του Καρκινίτου Ταύροι, Σκυθικόν έθνος: και εκαλείτο η χώρα πάσα αύτη, σχεδόν δέ τι και η έξω του ισθμού μέχρι Βορυσθένους, μικρά Σκυθία: διά δε το πλήθος

των ενθένδε περαιουμένων τόν τε Τύραν και τον "Ιστρον και 20 εποικούντων την γην και ταύτης ουκ ολίγη μικρα προσηγο

ρεύθη Σκυθία, των Θρακών τα μεν τη βία συγχωρούντων, τα δε τη κακία της χώρας ελώδης γάρ έστιν η πολλή αυτής.

6. Της δε Χερρονήσου, πλην της ορεινής της επί τη θαλάττη μέχρι Θεοδοσίας, ή γε άλλη πεδιάς και εύγεώς έστι 25 πάσα, σίτω δε και σφόδρα ευτυχής: ττριάκοντα γούν αποδί

δωσι, δια του τυχόντος ορυκτού σχιζομένη. φόρον τε ετέλουν οκτωκαίδεκα μυριάδας μεδίμνων Μιθριδάτη, τάλαντα δ' αργυρίου διακόσια συν τοϊς Ασιανούς χωρίοις τούς περί την Σιν

[ocr errors]

δικήν. καν τοϊς πρόσθεν χρόνοις εντεύθεν ήν τα σιτοπομπεία
τοϊς Έλλησι, καθάπερ εκ της λίμνης αι ταριχείαι: Λεύκωνα
δέ φασιν εκ της Θεοδοσίας Αθηναίοις πέμψαι μυριάδας με-
δίμνων διακοσίας και δέκα. οι δ' αυτοι ούτοι και Γεωργοί
εκαλούντο ιδίως δια το τους υπερκειμένους Νομάδας είναι, τρε- και
φομένους κρέασιν άλλοις τε και ιππείοις, ιππείω δε και τυρώ
και γάλακτι και οξυγάλακτι (τούτο δε και όψημά έστιν αυ-
τούς κατασκευασθέν πως): διόπερ ο ποιητής άπαντας είρηκε

τους ταύτη Γαλακτοφάγους, οι μεν ούν Νομάδες πολεμισται Λ. 479 μάλλόν είσιν ή ληστρικοί, πολεμούσι δε υπέρ των φόρων. επι- 10

τρέψαντες γαρ έχειν την γήν τοϊς εθέλουσι γεωργείν αντί ταύ-
της αγαπώσι φόρους λαμβάνοντες τους συντεταγμένους μετρί-
ους τινάς ουκ εις περιουσίαν, αλλ' εις τα εφήμερα και τα αναγ-
καία του βίου μη διδόντων δέ, αυτούς πολεμούσιν. ούτω δε
και δικαίους άμα και αβίους και ποιητής είρηκε τους αυτούς 15
τούτους άνδρας: επεί, των γε φόρων απευτακτουμένων, ουδ'
αν καθίσταντο εις πόλεμον. ουκ άπευτακτούσι δ' οι δυνάμει
πεποιθότες, ώστε ή αμύνασθαι ραδίως επιόντας ή κωλύσαι
την έφοδον καθάπερ Άσανδρον ποιήσαι φησιν Υψικράτης,
αποτειχίσαντα τον ισθμόν της Χερρονήσου τον προς τη Μαι- 20
ώτιδι, τριακοσίων όντα και εξήκοντα σταδίων, επιστήσαντα
πύργους καθ' έκαστον στάδιον δέκα. οι δε Γεωργοί ταύτη μεν
ημερώτεροί τε άμα και πολιτικώτεροι νομίζονται είναι, χρημα-

:

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »