Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]

άλλων άπειρηκότων, και μετ' Άμυνάνδρου του βασιλέως δύναμιν C. 428 κατασκευασάμενοι. ούτοι δε την Οίτην διακατείχον. A. 655 12. Το δ' όρος διατείνει από Θερμοπυλών και της ανα

τολής μέχρι προς τον κόλπον τον Αμβρακικόν και την εσπέ-
ραν τρόπον δέ τινα και προς ορθάς τέμνει την από του 5
Παρνασσού μέχρι Πίνδου και των υπερκειμένων βαρβάρων
ορεινήν το όρος τούτο. τούτου δή το μεν προς Θερμοπύλας
νενευκός μέρος Οίτη καλείται, σταδίων διακοσίων το μήκος,
τραχύ και υψηλόν, υψηλότατον δε κατά τας Θερμοπύλας: κο-
ρυφούται γαρ ενταύθα και τελευτά προς οξείς και αποτόμους 10
μέχρι της θαλάττης κρημνούς, ολίγην δ' απολείπει πάροδον
τους από της παραλίας εμβάλλουσιν εις τους Λοκρούς εκ της
Θετταλίας.

13. Την μεν ουν πάροδον Πύλας καλούσι και Στενά και
Θερμοπύλας· έστι γαρ και θερμά πλησίον ύδατα, τιμώμενα ως 15
Ηρακλέους ιερά· το δ' υπερκείμενον όρος Καλλίδρομον τινές
δε και το λοιπόν το δι' Αιτωλίας και της Ακαρνανίας διη-
κον μέχρι του Αμβρακικού κόλπου Καλλίδρομον προσαγορεύ-
ουσι. πρός δε ταϊς Θερμοπύλαις εστί φρούρια εντός των Στε-
νών, Νίκαια μεν επί θάλατταν Λοκρών, Τειχιούς δε και Ηρά- 20
κλεια υπέρ αυτής, η Τραχίν καλουμένη πρότερον, Λακεδαιμο-

[ocr errors]

νίων κτίσμα· διέχει δε της αρχαίας Τραχίνος περί εξ σταδίους η Ηράκλεια" εξής δε η Ροδουντία, χωρίον έρυμνόν.

14. Ποιεί δε δυσείσβολα τα χωρία ταύτα ή τε τραχύτης και το πλήθος των υδάτων φάραγγας ποιoύντων, ας διέξεισι. 5 πρός γαρ τώ Σπερχειά τω παραρρέοντι την Αντίκυραν και

ο Δύρας εστίν, όν φασιν επιχειρήσαι την Ηρακλέους σβέσαι πυράν και άλλος Μέλας, διέχων Τραχίνος εις πέντε σταδίους. A. 656 πρός δε μεσημβρίαν της Τραχίνος φησίν Ηρόδοτος είναι βα

θείαν διασφάγα, δι' ής Ασωπός, ομώνυμος τοϊς ειρημένοις 10 Ασωπούς, εις την θάλατταν εκπίπτει την εντός Πυλών, παρα

λαβών και τον Φοίνικα εκ της μεσημβρίας συμβάλλοντα αυτό, ομώνυμον το ηρωι, ου και τάφος πλησίον δείκνυται: στάδιοι δ' εισίν επί Θερμοπύλας από του Ασωπού πεντεκαίδεκα.

15. Τότε μεν ούν ήν ενδοξότατα τα χωρία ταύτα, ηνίκα 15 των κλείθρων εκυρίευε τών περί τα Στενά και τοϊς έξω των

Στενών προς τους εντός ήσαν αγώνες πρωτείων, καθάπερ και πέδας εκάλει Φίλιππος της Ελλάδος της Χαλκίδα και την Κόρινθον, πρός τάς εκ της Μακεδονίας αφορμας βλέπων: επι

δέσμους δ' οι ύστερον προσηγόρευον ταύτας τε και έτι την Δη20 μητριάδα και γαρ αύτη παρόδων ήν κυρία των περί τα Τέμπη,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

περ και εν τοις άλλοις εποιήσαμεν, τα δε φαινόμενα ημϊν καίρια λέγοντες.

CAPUT V. 1. Έστι δ' αυτής πρός θαλάττη μεν ή από Θερμοπυλών 5 μέχρι της εκβολής του Πηνειού και των άκρων του Πηλίου

παραλία βλέπουσα προς έω και προς τα άκρα της Ευβοίας τα βόρεια. έχουσι δε τα μεν προς Ευβοία και Θερμοπύλαις Μαλιείς και οι Φθιώται Αχαιοί, τα δε προς το Πηλίω Μά

γνητες. αύτη μεν ούν η πλευρά της Θετταλίας εώα λεγέσθω 10 και παραλία. εκατέρωθεν δ' από μέν Πηλίου και Πηνειού

προς την μεσόγαιαν Μακεδόνες παράκεινται μέχρι Παιονίας και των Ηπειρωτικών εθνών. από δε των Θερμοπυλών τα παράλληλα τοϊς Μακεδόσιν όρη τα Οιταία και Αιτωλικά τοίς

Δωριεύσει και το Παρνασσό συνάπτονται καλείσθω δε το 15 μεν προς τους Μακεδόσι πλευρόν αρκτικόν, το δ' έτερον νό

τιον. λοιπόν δ' έστι το εσπέριον, και περικλείουσιν Αιτωλοί και Ακαρνάνες και Αμφίλοχοι και των Ηπειρωτών Αθαμάνες και Μολοττοι και η των Αιθίκων ποτέ λεγομένη γη και απλώς C. 430

η περί Πίνδον ...... πλήν του Πηλίου και της "Όσσης. ταύτ' 20 εξήρται μεν ικανώς: ου μήν γε πολλήν περιλαμβάνει κύκλο χώραν, αλλ' εις τα πεδία τελευτά.

2. Ταύτα δ' εστί τα μέσα της Θετταλίας, ευδαιμονεστάτη χώρα, πλήν όση ποταμόκλυστός εστιν. ο γάρ Πηνειός διά μέσης ρέων και πολλούς δεχόμενος ποταμούς υπερχείται πολλά

[ocr errors]
« PreviousContinue »