Page images
PDF

Μυσών τ' άγχεμάχων και αγαυών Ιππημoλγών, ή τους εν τη Ασία δέχεται και τους μεν ούν εν τη Ασία δεχό- Α. 465 μενος παρερμηνεύσει τον ποιητήν, ως προείρηται, πλάσμα [δε] λέγων, ως μη όντων εν τη Θράκη Μυσών, παρά τα όντα 5 [έρεί]. έτι γαρ εφ' ημών Υγούν Αϊλιος Κάτος μετώκισεν εκ

της περαίας του Ιστρου πέντε μυριάδας σωμάτων παρά των Γετών, ομογλώττου τοίς Θραξιν έθνους, εις την Θράκης και νύν oικoύσιν αυτόθι Μοισοί καλούμενοι, ήτοι και των πρότε

ρον ούτω καλουμένων, εν δε τη Ασία Μυσών μετονομασθέν10 των, ή, όπερ οικειότερόν εστι τη ιστορία και τη αποφάσει

του ποιητού, των εν τη Θράκη Μυσών καλουμένων πρότερον. περί μεν δή τούτων άλις: επανειμι δε επί την εξής περιήγησιν.

11. Τών δη Γετών τα μεν παλαιά αφείσθω, τα δ' εις ημάς ήδη τοιαύτα υπήρξε. Βοιρεβίστας, ανήρ Γέτης, επιστάς 15 επί τήν του έθνους επιστασίαν, ανέλαβε κεκακωμένους τους

ανθρώπους υπό συχνών πολέμων και τοσούτον επήρεν ασκήσει και νήψει και το προσέχειν τους προστάγμασιν, ώστ' ολίγων C. 304 ετών μεγάλην αρχήν κατεστήσατο, και των ομόρων τους πλεί

στους υπέταξε τοϊς Γέταις· ήδη δε και Ρωμαίοις φοβερός ήν, 20 διαβαίνων αδεώς τον "Ιστρον και την Θράκην λεηλατών μέχρι

Μακεδονίας και της Ιλλυρίδος, τούς τε Κελτους τους αναμεμιγμένους τούς τε Θραξί και τοϊς Ιλλυριούς εξεπόρθησε, Βούους δε και άρδην ηφάνισε τους υπό Κριτασίρω και Ταυρί- Α. 466 σκους. πρός δε την ευπείθειαν του έθνους συναγωνιστήν έσχε

[ocr errors]

Δεκαίνεον άνδρα γόητα, * και * πεπλανημένος κατά την Αίγυ-
πτον και προσημασίας εκμεμαθηκότα τινάς, δι' ων υπεκρί-
νετο τα θεία και δι' ολίγου καθίστατο Θεός, καθάπερ έφα-
μεν περί του Ζαμόλξεως διηγούμενοι. της δ' ευπειθείας ση-
μείον: επείσθησαν γαρ εκκόψαι την άμπελον και ζήν οίνου 5 !
χωρίς. ο μεν ούν Βοιρεβίστας έφθη καταλυθείς επαναστάν-
των αυτώ τινων, πριν ή Ρωμαίους στείλαι στρατείαν επ' αυ-
τόν· οι δε διαδεξάμενοι την αρχήν εις πλείω μέρη διέστησαν.
και δη και νύν, ηνίκα έπεμψεν επ' αυτούς στρατείας και Σε-
βαστός Καίσαρ, εις πέντε μερίδας, τότε δε εις τέσσαρας διε- 10
στώτες ετύγχανον οι μεν ούν τοιούτοι μερισμοί πρόσκαιροι
και άλλοτ' άλλοι. . .

12. Γέγονε δε και άλλος της χώρας μερισμός συμμένων
εκ παλαιού τους μεν γαρ Δακούς προσαγορεύουσι, τους δε
Γέτας. Γέτας μεν τους προς τον Πόντον κεκλιμένους και 15

προς την έω, Δακούς δε τους εις ταναντία προς την ΓερμαΑ. 467 νίαν και τας του Ίστρου πηγάς, ούς οίμαι Δάους καλείσθαι

το παλαιόν· αφ' ου και παρά τοϊς Αττικούς επεπόλασε τα
των οικετών ονόματα Γέται και Λάοι. τούτο γαρ πιθανώτε-
ρον ή από των Σκυθών, ούς καλούσι Δάας" πόρρω γαρ εκεί- 20
νοι περί την Υρκανίαν, και ουκ εικός εκείθεν κομίζεσθαι άν-

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ταρας μυριάδας συνεσταλμένοι τυγχάνουσι και εγγύς μέν ήκουσι του υπακούειν Ρωμαίων· ούπω δ' εισίν υποχείριοι τελέως διά τας εκ των Γερμανών ελπίδας, πολεμίων όντων τους Ρωμαίοις.

• 14. Μεταξύ δε της Ποντικής θαλάττης της από "Ιστρου επί Τύραν και η των Γετών ερημία πρόκειται, πεδιάς πάσα και και άνυδρος, εν ή Δαρείος απoληφθείς και Υστάσπεω, καθ' όν καιρόν διέβη τον "Ιστρον επί τους Σκύθας, εκινδύνευσε πανστρατιά δίψη διαλυθήναι: συνήκε δ' οψε και ανέστρεψε. Λυσίμαχος δ' ύστερον στρατεύσας επι Γέτας και τον βασιλέα Δρομιχαίτην ουκ εκινδύνευσε μόνον, αλλά και εάλω ζωγρία: 10 πάλιν δ' εσώθη, τυχών ευγνώμονος του βαρβάρου, καθάπερ είπον πρότερον.

15. Πρός δε ταϊς εκβολαίς μεγάλη νήσος έστιν η Πεύκη: Α. 469 κατασχόντες δ' αυτήν Βαστάρναι Πευκίνοι προσηγορεύθησαν:

εισι δε και άλλαι νήσοι πολύ ελάττους, αι μεν ανωτέρω ταύ- 15
της, αι δε προς τη θαλάττη. επτάστομος γάρ έστι: μέγιστον
δε το ιερόν στόμα καλούμενον, δι' ου σταδίων ανάπλους επί
την Πεύκης εκατόν είκοσι, ής κατά το κάτω μέρος εποίησε
το ζευγμα Δαρείος· δύναιτο δ' αν ζευχθήναι και κατά το άνω.
τούτο δε και πρωτόν έστι στόμα εν αριστερά είσπλέοντι εις 20
τον Πόντον: τα δ' εξής έν παράπλω τώ επί τον Τύραν· διέ-
χει δ' απ' αυτού το έβδομον στόμα περί τριακοσίους σταδίους.
γίνονται ούν μεταξύ των στομάτων νησίδες. τα μεν δη τρία
στόματα τα έφεξής το ιερό στόματί έστι μικρά τα δε λοιπά

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

του μεν πολύ ελάττονα, τών δε μείζονα: "Έφορος δε πεντάστομον είρηκε τον "Ιστρον. εντεύθεν δ' επί Τύραν ποταμόν πλωτόν έννακόσιοι στάδιοι" εν δε τω μεταξύ δύο λίμναι με- C. 306

γάλαι, η μεν ανεωγμένη προς την θάλατταν, ώστε και λιμένι 5 χρήσθαι, ή δ' άστομος.

16. Επί δε το στόματι του Τύρα πύργος εστί Νεοπτολέμου καλούμενος και κώμη Ερμώνακτος λεγομένη. αναπλεύσαντι δε εκατόν τεσσαράκοντα σταδίους έφ' εκάτερα πόλεις, η μεν

Νικωνία, ή δ' εν αριστερά Οφιούσσα: οι δε προσοικούντες 10 το ποταμό πόλιν φασίν ανιόντι εκατόν και είκοσι σταδίους.

διέχει δε του στόματος η νήσος η Λευκή δίαρμα πεντακοσίων σταδίων, ιερά του Αχιλλέως, πελαγία.

Α. 470 17. Είτα Βορυσθένης ποταμός πλωτός εφ' εξακοσίους σταδίους και πλησίον άλλος ποταμός Υπανις και νήσος πρό του 15 στόματος του Βορυσθένους, έχουσα λιμένα. πλεύσαντι δε τον

Βορυσθένη σταδίους διακοσίους ομώνυμος τώ ποταμό πόλις: η δ' αυτή και Ολβία καλείται, μέγα εμπόριον, κτίσμα Μιλησίων. η δε υπερκειμένη πάσα χώρα του λεχθέντος μεταξύ Βο

ρυσθένους και Ίστρου πρώτη μέν έστιν ή των Γετών ερημία, 20 έπειτα οι Τυρεγέται, μεθ' ους οι Ιάζυγες Σαρμάται και οι

Βασίλειοι λεγόμενοι και Ούργοι, το μεν πλέον νομάδες, ολί

[ocr errors]
« PreviousContinue »