Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

απλουστάτους τε γαρ αυτούς νομίζομεν και ήκιστα κακεντρε-
χείς ευτελεστέρους τε πολύ ημών και αυταρκεστέρους· καίτοι
και γε καθ' ημάς βίος εις πάντας σχεδόν τι διατέτακε την πρός

το χείρον μεταβολήν, τρυφήν και ηδονάς και κακοτεχνίας είς 5 πλεονεξίας μυρίας προς ταύτ' εισάγων. πολύ ούν της τοιαύ

της κακίας και εις τους βαρβάρους εμπέπτωκε τούς τε άλλους
και τους Νομάδας. και γαρ θαλάττης αψάμενοι χείρους γε-
γόνασι, ληστεύοντες και ξενοκτονούντες, και επιπλεκόμενοι πολ-

λοις μεταλαμβάνουσι της εκείνων πολυτελείας και καπηλείας: 10 & δοκεϊ μεν εις ημερότητα συντείνειν, διαφθείρει δε τα ήθη και ποικιλίαν αντί της απλότητος της άρτι λεχθείσης εισάγει.

8. Οι μέντοι προ ημών, και μάλιστα οι εγγύς τοϊς Ομήρου χρόνοις, τοιουτοί τινες ήσαν και υπελαμβάνοντο παρά τους

Έλλησιν, οποίους Όμηρός φησιν. όρα δέ ά λέγει Ηρόδοτος 15 περί του των Σκυθών βασιλέως, εφ' όν έστράτευσε Δαρείος,

και τα έπεσταλμένα παρ' αυτού. όρα δε και ά λέγει Χρύσιππος περί των του Βοσπόρου βασιλέων των περί Λεύκωνα. πλήρεις δε και αι Περσικαι επιστολαί της απλότητος, ής λέγω,

και τα υπό των Αιγυπτίων και Βαβυλωνίων και Ινδών απο20 μνημονευόμενα. διά τούτο δε και ο Ανάχαρσις και Άβαρις

καί τινες άλλοι τοιούτοι παρά τους Έλλησι ευδοκίμουν, ότι Α. 462 εθνικόν τινα χαρακτήρα επέφαινον ευκολίας και λιτότητος και δικαιοσύνης, και τι δεί τους πάλαι λέγειν; Αλέξανδρος γαρ

και Φιλίππου κατά την επι Θράκας τους υπέρ του Αίμου στρα25 τείαν εμβαλών είς Τριβαλλούς, ορών μέχρι του "Ιστρου καθή

κοντας και της εν αυτώ νήσου Πεύκης, τα πέραν δε Γέτας

[ocr errors]
[ocr errors]

έχοντας, αφίχθαι λέγεται μέχρι δεύρο, και ές μεν την νήσον
αποβήναι μη δύνασθαι σπάνει πλοίωνεκείσε γάρ καταφυ-,
γόντα τον των Τριβαλλών βασιλέα Σύρμον αντισχείν προς την
επιχείρησιν· είς δε τους Γέτας διαβάντα ελεϊν αυτών πόλιν
και αναστρέψαι δια ταχέων εις την οικείαν, λαβόντα δώρα 5
[παρά] των εθνών και παρά του Σύρμου. φησί δε Πτολε-
μαίος ο Λάγου κατά ταύτην την στρατείαν συμμίξαι τώ Αλε-

ξάνδρω Κελτους τους περί τον Αδρίαν φιλίας και ξενίας χά- : C. 302 ριν, δεξάμενον δε αυτούς φιλοφρόνως τον βασιλέα ερέσθαι .

παρά πότον, τί μάλιστα είη, δ φοβούντο, νομίζοντα αυτόν 10
έρείν' αυτούς δ' αποκρίνεσθαι, ότι ουδένα, πλήν ει άρα μη
ο ουρανός αυτούς επιπέσοι, φιλίαν γε μην ανδρός τοιούτου
περί παντός τίθεσθαι. ταύτα δε απλότητος της τών βαρβά-
ρων εστι σημεία, του τε μη συγχωρήσαντος μεν την απόβασιν
την εις την νήσον, δώρα δε πέμψαντος και συνθεμένου φιλίαν, 15
και των φοβείσθαι μεν ουδένα φαμένων, φιλίαν δε περί παν-

τος τίθεσθαι μεγάλων ανδρών. ό τε Δρομιχαίτης κατά τους Α. 463 διαδόχους ήν τους Αλεξάνδρου Γετών βασιλεύς· εκείνος τοί

νυν λαβών ζωγρία Λυσίμαχον επιστρατεύσαντα αυτώ, δείξας
την πενίαν τήν τε εαυτού και του έθνους, ομοίως δε και την 20
αυτάρκειαν, εκέλευσε τους τοιούτοις μη πολεμείν, αλλά φίλοις
χρήσθαι ταύτα δ' ειπών, ξενίσας και συνθέμενος φιλίαν, απέ-
λυσεν αυτόν. και Πλάτων δε εν τη Πολιτεία την θάλατταν

15

[ocr errors][ocr errors]

ως πονηροδιδάσκαλος φεύγειν oίεται δεϊν ότι πορρωτάτω τους ευ πολιτευσομένους και μη οικείν επ' αυτή.

9. "Έφορος δ' εν τη τετάρτη μεν της ιστορίας, Ευρώπη δ' επιγραφομένη βίβλο, περιοδεύσας την Ευρώπης μέχρι Σκυ5 θών επί τέλει φησίν είναι των τε άλλων Σκυθών και των

Σαυροματών τους βίους ανομοίους τους μεν γαρ είναι χαλεπούς, ώστε και ανθρωποφαγείν, τους δε και των άλλων ζώων απέχεσθαι. οι μεν ούν άλλοι, φησί, τα περί της ωμότητος

αυτών λέγουσιν, ειδότες το δεινόν τε και το θαυμαστόν εκ10 πληκτικόν. όν· δείν δε ταναντία και λέγειν και παραδείγματα

ποιείσθαι, και αυτός ούν περί των δικαιοτάτοις ήθεσι χρωμένων ποιήσεσθαι τους λόγους είναι γάρ τινας των Νομάδων Σκυθών γάλακτι τρεφομένους ίππων, τη [τε] δικαιοσύνη

πάντων διαφέρειν, μεμνήσθαι δ' αυτών τους ποιητάς: "Ομη15 ρον μεν

Γλακτοφάγων Αβίων τε, δικαιοτάτων ανθρώπων, φήσαντα την γην καθoράν τον Δία, Ησίοδον [δε] εν τη καλουμένη Γης περιόδω, τον Φινέα υπό των Αρπυιών άγεσθαι

Γλακτοφάγων εις γαίαν, απήναις οικίεχόντων. 20 είταιτιολογεί, διότι ταϊς διαίταις ευτελείς όντες και ου χρη

ματισταί πρός τε αλλήλους ευνομούνται, κοινά πάντα έχοντες τα τε άλλα και τας γυναίκας και τέκνα και την όλην συγγένειαν, πρός τε τους εκτός άμαχοί είσι και ανίκητοι ουδέν έχον- C. 303

τες, υπέρ ου δουλεύσουσι. καλεί δε και Χοιρίλον, είπόντα εν Α. 464 25 τη διαβάσει της σχεδίας, ήν έζευξε Δαρείος:

[ocr errors]

μηλονόμοι τε Σάκαι, γενεά Σκύθαι' αυτάρ έναιον
Ασίδα πυροφόρον Νομάδων γε μεν ήσαν άποικοι,

ανθρώπων νομίμων. και τον Ανάχαρσιν δε σοφόν καλών ο Έφορος τούτου του γένους φησίν είναι νομισθήναι δε και επτά σοφών ένα τελεία 5 σωφροσύνη και συνέσει ευρέματά τε αυτου λέγει τά τε ζώπυρα και την αμφίβολον άγκυραν και τον κεραμικών τροχών. ταύτα δε λέγω, σαφώς μέν ειδώς, ότι και ούτος αυτός ούτε αληθέστατα λέγει περί πάντων, και δη και το τού Αναχάρσιδος (πώς γαρ ο τροχός εύρεμα αυτού, δν οίδεν "Ομηρος πρε- 10 και σβύτερος ών;

ως δ' ότε τις κεραμεύς τροχών άρμενον εν παλάμησι, και τα εξής.)· αλλ' εκείνα διασημήναι βουλόμενος, ότι κοινή τινι φήμη και υπό των παλαιών και υπό τών ύστερον πεπιστεύσθαι συνέβαινε το τών Νομάδων, τους μάλιστα απωκισμέ- 15 νους από των άλλων ανθρώπων γαλακτοφάγους τε είναι και αβίους και δικαιοτάτους, αλλ' ουχ υπό Ομήρου πεπλάσθαι.

10. Περί τε των Μυσών δίκαιός έστιν υποσχεϊν λόγον των εν τοις έπεσι λεγομένων Απολλόδωρος, πότερ' ηγείται και τούτους είναι πλάσματα, όταν φή ο ποιητής:

20 .

[ocr errors]
« PreviousContinue »