Page images
PDF

. VIII. CAP. 3. 5. 33. Αιτωλίαν, ονομάσαι τε αφ' αυτού της χώρας και συνοικίσαι τας αυτόθι πόλεις τούτου δ' απόγονον υπάρξαντα "Όξυλον φίλον τοίς περί Τήμενον Ηρακλείδαις ηγήσασθαί τε την οδόν κατιούσιν εις την Πελοπόννησον και μερίσαι την πολεμίαν αυτοϊς χώρας και τάλλα υποθέσθαι τα περί την κατάκτησιν της 5 χώρας, αντί δε τούτων λαβείν χάριν την εις την Ηλείαν κάθοδον, προγονικήν ούσαν, κατελθείν δε αθροίσαντα στρατιάν εκ της Αιτωλίας επί τους κατέχοντας Έπειούς την Hλιν· απαντησάντων δε τών Έπειών μεθ' όπλων, επειδή αντίπαλοι ήσαν αι δυνάμεις, εις μονομαχίαν προελθεϊν κατά έθος τι παλαιόν 10 των Ελλήνων Πυραίχμην Αιτωλόν Δέγμενον τΕπειόν, τον μεν Δέγμενον μετά τόξου ψιλόν, ως περιεσόμενον ραδίως οπλίτου διά της εκηβολίας, τον δε μετά σφενδόνης και πήρας λίθων, επειδή κατέμαθε τον δόλον τυχεϊν δε νεωστι υπό των Αιτωλών ευρημένον το της σφενδόνης είδος μακροβολωτέρας 15 δ' ούσης της σφενδόνης, πεσείν τον Δέγμενον, και κατασχεϊν τους Αιτωλούς την γην, εκβαλόντας τους Έπειούς· παραλαβεϊν δε και την επιμέλειαν του ιερού του Ολυμπίασιν, ήν είχαν οι Αχαιοί· διά δε την τού Οξύλου φιλίαν προς τους Ηρα

κλείδας συνομολογηθήναι ραδίως εκ πάντων μεθ' όρκου την 20 C. 358 Ηλείαν ιεράν είναι του Διός, τον δ' έπιόντα επί την χώραν

ταύτην μεθ' όπλων εναγή είναι, ως δ' αύτως εναγή και τον
μη επαμύνοντα εις δύναμιν εκ δε τούτου και τους κτίσαντας
την Ηλείων πόλιν ύστερον ατείχιστον εάσαι, και τους δι' αυ-
της της χώρας ιόντας στρατοπέδω, τα όπλα παραδόντας, άπο- 25

[ocr errors]

λαμβάνειν μετά την εκ των όρων έκβασιν· "Ιφιτόν τε θεϊναι τον Όλυμπικών αγώνα, ιερών όντων των Ηλείων. εκ δή των τοιούτων αύξησιν λαβείν τους ανθρώπους των γαρ άλλων πολεμούντων αεί προς αλλήλους, μόνοις υπάρξαι πολλήν ειρήνην, 5 ουκ αυτούς μόνον, αλλά και τους ξένους, ώστε και ευανδρήσαι

μάλιστα πάντως παρά τούτο. Φείδωνα δε τον Αργείον, δέκα- Α. 549 τον μεν όντα από Tημένου, δυνάμει δ' υπερβεβλημένον τους κατ' αυτόν, αφ' ης τήν τε λήξιν όλην ανέλαβε την Τημένου

διεσπασμένην εις πλείω μέρη, και μέτρα εξεύρε τα Φειδώνια 10 καλούμενα και σταθμούς και νόμισμα κεχαραγμένον τό τε άλλο

και το άργυρούν, προς τούτοις επιθέσθαι και ταϊς υφ' Ηρακλέους αιρεθείσαις πόλεσι, και τους αγώνας αξιoύν τιθέναι αυτόν, ους εκείνος έθηκε· τούτων δε είναι και τον Όλυμπικόν:

και δη βιασάμενον επελθόντα θείναι αυτόν, ούτε των Ηλείων 15 εχόντων όπλα, ώστε κωλύειν, δια την ειρήνην, των τε άλλων

κρατουμένων τη δυναστεία: ου μην τούς γε Ηλείους αναγράψαι την θέσιν ταύτην, αλλά και όπλα κτήσασθαι διά τούτο και αρξαμένους επικουρείν σφίσιν αυτοίς· συμπράττειν δε και

Λακεδαιμονίους, είτε φθονήσαντας τη δια την ειρήνην ευτυχία, 20 είτε και συνεργούς έξειν νομίσαντας προς το καταλύσαι τον

Φείδωνα, αφηρημένον αυτούς την ηγεμονίαν των Πελοποννησίων, [ήν εκείνοι προεκέκτηντο και δή και συγκαταλύσαι τον Φείδωνα τους δε συγκατασκευάσαι τοϊς Ηλείοις τήν τε Πι

[ocr errors][subsumed]

σάτιν και την Τριφυλίαν. ο δε παράπλους άπας και της νύν Ήλείας μη κατακολπίζοντι χιλίων ομού και διακοσίων εστι σταδίων. ταύτα μεν περί της Ηλείας.

. CAPUT IV. 1. Η δε Μεσσηνία συνεχής εστι τη Ήλεία, περινεύουσα το 5

πλέον επι τον νότον και το Λιβυκό πέλαγος. αύτη δ' επί μεν Α. 550 των Τρωικών υπό Μενελάω έτέτακτο, μέρος ουσα της Λακω

νικής, εκαλείτο δ' ή χώρα Μεσσήνη: την δε νύν ονομαζομένην

πόλιν Μεσσήνην, ης ακρόπολις η Ιθώμη υπήρξεν, ούπω συνέC. 359 βαινεν εκτίσθαι μετά δε την Μενελάου τελευτήν, εξασθενη- 10

σάντων των διαδεξαμένων της Λακωνικήν, οι Νηλείδαι της
Μεσσηνίας επήρχαν. και δή κατά την των Ηρακλειδών κάθο-
δον και τον τότε γενηθέντα μερισμός της χώρας ήν Μέλανθος
βασιλεύς των Μεσσηνίων καθ' αυτούς τασσομένων, πρότερον
δ' υπήκοοι ήσαν του Μενελάου. σημείον δε εκ γαρ του Μεσ- 15
σηνιακού κόλπου και του συνεχούς Ασιναίου λεγομένου από
της Μεσσηνιακής Ασίνης αι επτά ήσαν πόλεις, ας υπέσχετο
δώσειν ο Αγαμέμνων τω Αχιλλεί,

Καρδαμύλην Ενόπην τε και Ιρήν ποιήεσσαν
Φηράς τε ζαθέας ήδ' Άνθειαν βαθύλειμον

καλήν τ' Αίπειαν και Πήδασον άμπελόεσσαν,
ουκ άν τάς γε μη προσηκούσας μήτ' αυτώ μήτε τώ αδελφό
υποσχόμενος. εκ δε των Φηρών και συστρατεύσαντας το Με-
νελάω δηλού ο ποιητής, τον δε ...... και συγκαταλέγει το

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

10 και

μένη πλησίον του Πύλου Σφαγία νησος, ή δ' αυτή και Σφακτηρία λεγομένη, περί ήν απέβαλον ζωγρία Λακεδαιμόνιοι τριακοσίους εξ εαυτών άνδρας υπ' Αθηναίων εκπολιορκηθέντας. κατά δε την παραλίαν ταύτην *αι * των Κυπαρισσίων πελάγιαι πρόκεινται δύο νήσοι προσαγορευόμεναι Στροφάδες, τετρα- 5 κοσίους απέχουσαι μάλιστα πως της ηπείρου σταδίους εν τω

Λιβυκό και μεσημβρινό πελάγει. φησί δε Θουκυδίδης ναυσταθμον υπάρξαι των Μεσσηνίων ταύτην την Πύλον διέχει δε Σπάρτης τετρακοσίους.

3. Εξής δ' έστι Μεθώνη: ταύτην δ' είναι φασι την υπό 10 του ποιητού Πήδασον προσαγορευομένην μίαν των επτά, ων υπέσχετο τω Αχιλλεϊ ο Αγαμέμνων ενταύθα Αγρίππας τον των Μαυρουσίων βασιλέα της Αντωνίου στάσεως όντα Βόγον κατά τον πόλεμον τον Άκτιακόν διέφθειρε, λαβών εξ επίπλου το χωρίον.

15 4. Τη δε Μεθώνη συνεχής εστιν ο Ακρίτας, αρχή του Μεσ

σηνιακού κόλπου καλούσι δ' αυτόν και Ασιναϊoν από Ασίνης, C. 360 πολίχνης πρώτης εν τω κόλπω, ομωνύμου τη Ερμιονική. αύτη Α. 552 μεν ούν η αρχή προς δύσιν του κόλπου εστί, πρός έω δε αι

καλούμεναι Θυρίδες, όμοροι τη νύν Λακωνική τη κατά Κιναί- 20 διον και Ταίναρον. μεταξύ δε από των Θυρίδων αρξαμένοις

[ocr errors]
« PreviousContinue »