Page images
PDF
EPUB

Jambo

ΠΕ ΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Ουδ' αν μα Δία γ' εντεύθεν 'Εξηκεστίδης.

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

Οίμοι.

ΠΕΙΣ ΘΕΤ ΑΙΡΟ Σ.

Συ μεν, ώ τάν, την οδόν ταύτην άθι.

ΕΥΕΛΠΙΔΗ Σ.

15

Η δεινά να δέδρακεν ουκ των ορνέων,
Ο πινακοπώλης Φιλοκράτης μελαγχολών,
"Ος τώδ' έφασκε νων φράσεις τον Τηρέα,
Τον έποφ, ος όρνις έγένετ' εκ των ορνέων·
Κάπέδοτο τον μεν Θαρρελείδου τουτονι
Κολoιον οβολού, τηνδεδι τριωβόλου.

biti
Το δ' ουκ άρ' ήστην ουδέν άλλο πλήν δάκνειν.
Και νύν τι κέχηνας ; έσθ' όπου κατά των πετρών
Ημας έτάξεις ; ου γάρ έστ' ενταύθά τις

Οδός.
L'altro

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣιατί
Ουδε μα Διενταύθά η ατραπός ουδαμού.

20

ΕΥΕΛΠΙΔΗ Σ.

'Η δ' ή κορώνη της οδού τι λέγει πέρι ;

ΠΕΙΣΘΕΤΑ IPO Σ.

the Game
Ου ταύτα κρώζει μα Δία νύν τε και τότε.

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

Τι δή λέγει περί της οδού ;

ΠΕ ΙΣΘ ΕΤΑΙΡΟΣ.

25

Τί δ' άλλο γ' ή
Βρύκουσαπέδεσθαί φησί μου τους δακτύλους ;

he will in

[merged small][ocr errors]

Br. No- nor

He

Parige

Tereus,

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ. haver

.
Οι δεινόν ούν δήτ' έστιν ημάς δεομένους

to. Lorem manca

2 X
by Jove levelt Eepekretile, himsel premheve.
& alas!
P. P Yore indeed, sir, go this way.
E. Ther poulterer Phalveraton

, being mea !
of The birds, has done us great injury.
Who said that these two would shows us
The Epops, who became a bird from the birds:
And hé loro this here Son of Pharreleides
This jackdaw for an obol, and thank our ftor Bobols.

vere (food for nothing elu ter biting.

why gaping? To this luere fora Wouts lead as

rocks this

is there even a footpath hence E. But does the crow say anything about the un

way? P. By love he does not croak the same things before

What does he E.

about the road?
say

What else than
Thah iniffering off he layo he will tat mey fougers

But they

Chud more

are

[ocr errors]

op

No by Jove .

Now as

i

Р

II EIZOETAIPOE.
Ουδ' αν μα Δία γ' εντεύθεν 'Εξηκεστίδης.

To

90

[ocr errors]

Have fled from

our con

E so ih sach then tere'ile Fiah uritua as we are

No tie Crous, and all whares) Thould ba't bilen he able to per the way? For we, ohimeen attenšíg é um Cheers,

an ill, or a disease ojejiciile t tá- lacian: for he, heran Veilizer, i forene sinucig in, Wie we "honores (by citizenshiji) in Tribe Family biligen, areng citizens no one scaring us away

Country ou both feet (ie. wine)
Non "hating videed theis Kane ciley
Sato italas being ) not great by rature or happy
and Comenion ovale t boend money.
The cicada indeed - for one mouth or two
Seng mi tu Hive trees

, but atauiaujalways d'alto

Sung in low built their whole lilo loría.

Trece forel(tz Have accouz vbi fine make this poidency,
Si Pacing a basket pesh, and myrtté boughest

kwe mander deeking a place free from care
Where having Lettlan, we muay

live(quier) Our march now is To Jereus

The ipops., wishing áo learn from benne,

Oft he law deck a city are where he fiew
P. You úr!
S &.

What is it?

#

νουκουσ απεδεσθαι φησί μου τους δακτύλους ; ;

Ο Ρ Ν ΙΘ Ε Σ.

haves

[ocr errors]
[ocr errors]

30

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.
Ου δεινόν ούν δήτ' έστιν ημάς δεομένους
'Ες κόρακας ελθείν και παρεσκευασμένους,

la frunso "Έπειτα μη ξευρεϊν δύνασθαι την οδόν

also go to helly
Ημείς γαρ, ώνδρες οι παρόντες εν λόγω,
Νόσον νοσούμεν την εναντίαν Σακά :
Ο μεν γαρ ων ουκ άστός εισβιάζεται,
Ημείς δε φυλή και γένει τιμώμενοι,
'Αστοι μετ' αστών, ου σοβούντος ουδενός

- (as a bird)

'Ανεπτομεσθ' έκ της πατρίδος αμφοίν ποδούν, (φιαλύνατίου

hullen

40

Αυτήν μεν ου μισούντ' εκείνην την πόλιν
Το μη ου μεγάλης είναι φύσει κευδαίμονα
Και πάσι κοινήν εναποτίσαι χρήματα.
Οι μεν γαρ ούν τέττιγες ένα μήν' ή δύο
'Επί των κραδών άδουσ', 'Αθηναίοι δ' αει
'Επί των δικών αδoυσι πάντα τον βίον.
Δια ταύτα τόνδε τον βάδον βαδίζομεν,
Κανούν δ' έχοντε και χύτραν και μυρρίνας
Πλανώμεθα ζητούντε τόπον απράγμονα,
"Οπου καθιδρυθέντε διαγενοίμεθ' άν.
Ο δε στόλος νων εστι παρά τον Τηρέα
Τον έποπα, παρ' εκείνου πυθέσθαι δεομένω,
he saw

where he lleo
Εί που τοιαύτην είδε πόλιν η

πεπτατο.

45

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Ούτος.

ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ.

Τι έστιν ;

8

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Η κορώνη μου πάλαι *Ανω τι φράζει.

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

κολριος ουτοσι
chattering
"Ανω κέχηνεύ ώσπερει δεικνύς τί μοι :
Κούκ έσθ' όπως ούκ έστιν ενταύθ' όρνεα.
Εισόμεθα δ' αυτίκ', ήν ποιήσωμεν ψόφον.

50

L

krove what 3.

ΠΕΙΣ Η ΕΤΑΙΡ Ο Σ.

yente det leo
• 'Αλλ' οίσθ' ο δράσος και το σκέλει θένε την πέτραν.

ΕΥΕΛ ΠΙΑ Η Σ.

Συ δε τη κεφαλή γ', ίν' η διπλάσιος ο ψόφος.

55

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Συ δ' ούν λίθω κόψον λαβών.

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

Πάνυ γ', ει δοκεί.

Παι παι.

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Τί λέγεις, ούτος και τον έποπα παι καλείς και
Ουκ αντί του παιδός σ' έχρήν εποποι καλείν ;

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.
'Εποποί. Ποιήσεις τοί με κόπτειν αυθις αυ ;
Εποποι.

[ocr errors]

TPOX1A03.( Servant of Eflops)

Τίνες ουτοι ; τίς ο βοών τον δεσπότην ;

60

ΕΥ ΕΛΠΙΔ Η Σ.

*Απολλον αποτρόπαιε, του χασμήματος.

« PreviousContinue »