Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

ΙΕΡ ΕΥΣ.

870

αι. Και κύκνω Πυθία και Δηλίω, και Λητού Ορτυ

γομήτρα, και 'Αρτέμιδι 'Aκαλανθίδι,

ΠΕΙΣΘ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Ουκέτι Κολαινίς, αλλ' 'Aκαλανθης "Αρτεμις.

ΙΕ Ρ Ε Υ Σ.

ακια --Και φρυγίλω Σαβαζία, και στρουθώ μεγάλη

μητρι θεών και ανθρώπων,

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡ Ο Σ.

Δέσποινα Κυβέλη, στρουθέ, μήτερ Κλεοκρίτου.

875

ΙΕ ΡΕΥ Σ.

ωω

Διδόναι Νεφελοκοκκυγιεύσιν υγίειαν και σωτη-
ρίαν, αυτοίσι και Χίοισι,

[ocr errors][merged small]

ΙΕΡΕΥ Σ.

αισθή -. Και ήρωσι [και όρνισι] και ηρώων παισί,

φυρίωνα, και πελεκάντι, και πελεκίνω, και φλέξι- 880
δι, και τετρακι, και ταώνι, και έλεά, και βάσκα,
και ελασά, και έρωδιώ, και καταράκτη, και με-
λαγκορύφω, και αιγιθάλλω,

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

885

Παυ' ες κόρακας παύσαι καλών του ιού.
'Επί ποίον, ώ κακόδαιμον, ιερείον καλείς
Αλιαέτους και γύπας ; Ουχ οράς ότι
'Ικτίνος εις αν τούτό γ' οίχοιθ' αρπάσας ;
*Απελθ' αφ' ημών και συ και τα στέμματα

ζ Gent.

Jamb tring

Εγώ γαρ αυτός τουτογι θύσω μόνος.

ΙΕΡΕΥ Σ.

890

Vide Strophe Poo lines 853-860.

'Αντιστροφή.
Είτ' αύθις αυ τάρα σου
Δεϊ με δεύτερον μέλος
Χέρνιβι θεοσεβές
"Οσιον επιβοών, καλεϊν δε
Μάκαρας, ένα τινά μόνον, είπερ
Ικανον εξετ' όψον.
Τα γαρ παρόντα θύματουδέν άλλο πλην
Γένειόν εστι και κέρατα.

895

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

....--1 Θύοντες εύξώμεσθα τους πτερίνοις θεούς. acat. S

ποΙΗΤΗΣ. Doch.

Νεφελοκοκκυγίαν ταν ευδαίμονα C. to fuckKλήσον, ώ Μούσα, 3.- 37.cd:Τεαϊς έν ύμνων αοιδαίς.!

900

Π ΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟ Σ.

Τουτι το πράγμα ποδαπόν ; Είπέ μοι, τις ει;

Π Ο Ι Η Τ Η Σ.

'Εγώ μελιγλώσσων έπέων δεις αοιδάν,
Μουσάων θεράπων οτρηρός,
Κατά τον "Ομηρον.

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.
"Έπειτα δητα δούλος ών κόμην έχεις και

905

ΠΟΙ Η Τ Η Σ.

Ούκ, αλλά πάντες εσμεν οι διδάσκαλοι

Μουσάων θεράποντες οτρηροί,
Κατά τον "Ομηρον.

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

910

Ούκ έτος οτρηρόν και το λαδάριον έχεις.
'Αταρ, ώ ποιητά, κατά το δεύρο ανεφθάρης ;

ΠΟΙ Η Τ Η Σ.

Μέλη πεποίηκ' ες τας Νεφελοκοκκυγίας
Τας υμετέρας κύκλιά τε πολλά και καλά,
Και παρθένεια, και κατά τα Σιμωνίδου.

[blocks in formation]

Ουκ άρτι θύω την δεκάτην ταύτης εγώ,
Και τούνομ' ώσπερ παιδίω νύν δη θέμην

[ocr errors]

ΠΟΙ Η Τ Η Σ.

920

'Αλλά τις ωκεία Μουσάων φάτις
Oιάπερ ίππων αμαρυγά.
Συ δε πάτερ κτίστορ Αίτνας,
Ζαθέων ιερών ομώνυμε,
Δος έμίν ό τι περ
Τεα κεφαλά θέλεις
Πρόφρων δόμεν έμίν τεϊν.

925

ΠΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Τουτί παρέξει το κακόν ημϊν πράγματα,
μή τι τούτω δόντες αποφευξούμεθα.

Ούτος, συ μέντοι σπoλάδα και χιτών' έχεις,
'Απόδυθι και δος τω ποιητη τη σοφώ.
"Έχε την σπoλάδα» πάντως δε

μοι ριγών δοκείς.

930

[blocks in formation]

Νομάδεσσι γαρ έν Σκύθαις 'Αλάται Στράτων, "Ος υφαντοδόνητον έσθος ου πέπαται· 'Aκλεής δ' έβα σπολάς άνευ χιτώνος. Ξύνες και του λέγω.

940

ΠΕΙΣ ΡΕΤ ΑΙΡΟΣ.

Ξυνίημότι βούλει τον χιτωνίσκος λαβείν.
'Αποδυθι» δει γαρ τον ποιητήν ωφελεϊν.
* Απελθε τουτονι λαβών.

ΠΟΙ Η Τ Η Σ.

[ocr errors]

945

'Απέρχομαι, Kάς την πόλιν γ' ελθών ποιήσω δη ταδί Κλήσον, ώ χρυσόθρονε, ταν Τρομεράν, κρυεράν: Νιφόβολα πεδία πολύσπορά τ' *Ηλυθον αλαλάν.

ΠΕΙΣΘΕ Τ Α ΙΡ Ο Σ.

950

Νη τον Δι, αλλ' ήδη πέφευγας ταυταγι
Τα κρυερά τονδί τον χιτωνίσκος λαβών.
Τουτί μα Δι' εγώ το κακόν ουδέποτ' ήλπισα,
Ούτω ταχέως τούτον πεπύσθαι την πόλιν.
Αυθις συ περιχώρει λαβών την χέρνιβα.

ΙΕΡΕΥ Σ.

Ευφημία 'στω.

Χ Ρ Η Σ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ.

Μη κατάρξη του τράγου.

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Συ δ' εί τις ;

ΧΡΗ Σ Μ Ο ΛΟΓΟΣ.
"Οστις ; Χρησμολόγος.

ΠΕ ΙΣΘ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Οίμωζέ νυν. 955

Χ Ρ Η Σ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ.

'Ω δαιμόνιε, τα θεία μη φαύλως φέρε:
Ως έστι Βάκιδος χρησμός άντικρυς λέγων
'Ες τας Νεφελοκοκκυγίας.

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Κάπειτα πως
Ταύτ' ουκ έχρησμολόγεις συ πριν έμε την πόλιν
Τήνδ' οικίσαι ;

Χ Ρ Η Σ Μ Ο ΛΟΓΟΣ.
Το θείον ενεπόδιζέ με.

960

« PreviousContinue »