Page images
PDF
EPUB

56

Α ΡΙΣ Τ Ο Φ Α Ν ΟΥΣ

780

Strophe P. 57 740 - 4

Κύματά τ' έσβεσε νηνεμος αίθρη,
Τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ
Πας δ' επεκτύπησ"Όλυμπος :
Είλε δε θάμβος άνακτας: 'Ολυμπιάδες δε μέλος Χά-

ριτες Μου

785

σαι τ' επωλόλυξαν. Tιο τιο τιο τιοτίγξ. Ουδέν έστάμεινον ουδ' ήδιον ή φυσαι πτερά. Αυτίχ' υμών των θεατών εί τις ην υπόπτερος, Είτα πεινών τους χοροϊσι των τραγωδών ήχθετο, 'Εκπτόμενος αν ούτος ήρίστησεν ελθών οίκαδε, Κατ' αν εμπλησθείς εφ' ημάς αύθις αυ κατέπτατο. 790 Εί τε Πατροκλείδης τις υμών τυγχάνει χεζητιών, Ουκ αν εξίδισεν ές θοιμάτιον, αλλ' ανέπτατο, Κάποπαρδών καναπνεύσας αυθις αυ κατέπτατο: E' τε μοιχεύων τις υμών έστιν όστις τυγχάνει, Καθ' ορα τον άνδρα της γυναικός εν βουλευτικό, Ούτος άν πάλιν παρ' υμών πτερυγίσας ανέπτατο, Είτα βινήσας εκείθεν αύθις αυ καθέζετο: 'Αρ' υπόπτερον γενέσθαι παντός έστιν άξιον; Ως Διατρέφης γε πυτιναία μόνον έχων πτερα Ηιρέθη φύλαρχος, είθ' ίππαρχος, είτ' εξ ουδενός Μεγάλα πράττει, κάστι νυνι ξουθος ιππαλεκτρυών.

795

800

Π ΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

[ocr errors]

πω

2 Ταυτί τοιαυτί» μα Δι' εγώ μεν πραγμά trim.

Γελοιότερον ούκ είδον ουδεπώποτε.

Ο Ρ Ν ΙΘ Ε Σ.

57

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

'Επί τω γελάς και

ΠΕ ΙΣΘ ΕΤΑΙΡΟ Σ.

'Επί τοϊσι σοις ώκυπτέροις. Οισθ' ω μάλιστ' έoικας έπτερωμένος και Εις ευτέλειαν χηνί συγγεγραμμένω.

805

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

Συ δε κοψίχα γε σκάφιον αποτεταλμένω.

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡ Ο Σ.

Ταυτί μεν ηκάσμεσθα κατά τον Αισχύλον»
Τάδ' ουχ υπάλλων, αλλά τους αυτών πτερούς.

[merged small][ocr errors][merged small]

810

Πρώτον όνομα τη πόλει Θέσθαι τι μέγα και κλεινόν, είτα τους θεούς Θυσαι μετά τούτο.

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

Ταύτα κάμοι συνδοκεί.

Ε Π ΟΨ.

Φέρ' 'δω, τί δ' ημίν τούνομ' έσται τη πόλει ;

Π Ε Ι Σ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Βούλεσθε το μέγα τούτο τουκ Λακεδαίμονος,
Σπάρτης όνομα καλώμεν αυτήν ;

ΕΥ ΕΛΠΙΔ Η Σ.

815

Ηράκλεις: Σπάρτην γαρ αν θείμην εγώ τήμη πόλει ;

H

58

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν ΟΥΣ

Ουδ' άν χαμενη πάνυ γε κειρίαν γ' έχων.

Π Ε Ι Σ Θ ΕΤΑΙΡ Ο Σ. Τί δήτ' όνομαυτή θησόμεσθ' ;

ΕΥ ΕΛΠΙΔ Η Σ.

'Εντευθενά 'Εκ των νεφελών και των μετεώρων χωρίων Χαύνον τι πάνυ.

ΠΕΙΣ ΘΕΤ ΑΙΡΟ Σ.

Βούλει Νεφελοκοκκυγίαν;

820

Ε Π Ο Ψ.

'Ιου ιού .
Καλόν γαρ ατεχνώς και μέγ' ευρες τούνομα.

ΕΥΕΛΠΙΔΗ Σ.

'Αρ' έστιν αυτηγι Νεφελοκοκκυγία,
"Ινα και τα Θεογένους τα πολλά χρήματα
Τα τ' Αισχίνου γ' άπαντα ;

Π Ε Ι Σ Θ ΕΤΑΙΡΟ Σ.

825

Και λώστον μεν ουν Το Φλέγρας πεδίον, ίν' οι θεοί τους Γηγενείς 'Αλαζονευόμενοι καθυπερηκόντισαν.

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

Λιπαρόν το χρήμα της πόλεως. Τίς δαι θεός
Πολιούχος έσται και το ξανούμεν τον πέπλον και

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Τί δ' ουκ 'Αθηναίαν έωμεν πoλιάδα και

830

ΕΥΕΛΠΙΔΗ Σ.

Και πως αν έτι γένοιτ' άν εύτακτος πόλις,

[blocks in formation]

"Οπου θεός, γυνή γεγονυΐα, πανοπλίαν
"Έστηκ' έχουσα, Κλεισθένης δέ κερκίδα ;

Π ΕΙΣ ΘΕΤ Α ΙΡ Ο Σ.

Τις δαι καθέξει της πόλεως το Πελαργικόν ;

Ε Π ΟΨ.

835

"Όρνις αφ' ημών του γένους του Περσικού, "Οσπερ λέγεται δεινότατος είναι πανταχού "Αρεως νεοττός.

ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ.

νεοττε δέσποτα Ως δ' ο θεός επιτήδειος οικείν επί πετρών.

Π Ε Ι Σ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

840

"Αγε νυν, συ μεν βάδιζε προς τον αέρα,
Και τοϊσι τειχίζουσι παραδιακόνει,
Χάλικας παραφέρει, πηλόν αποδυς όργασον,
Λεκάνην ανένεγκε, κατάπεσ' από της κλίμακος,
Φύλακας κατάστησαι, το πυρ έγκρυπτάεί,
Κωδωνοφορων περίτρεχε, και κάθευδ' εκεί
Κήρυκα δε πέμψον τον μεν εις θεούς άνω,
"Ετερον δ' άνωθεν αυ παρ' ανθρώπους κάτω,
Κάκείθεν αύθις παρ' εμέ.

845

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

Συ δε γ αυτού μένων

Οίμωζε παρ' έμ'.

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

*ΙΘ', ώγάθ', οι πέμπω σ' εγώ.

Α... (
πουδέν γάρ άνευ σου τώνδ' ά λέγω πεπράξεται.

'Εγώ δ' ίνα θύσω τoίσι καινοισιν θεούς,
Τον ιερέα πέμψοντα την πομπήν καλώ.
Παϊ παι, το κανουν αίρεσθε και την χέρνιβα.

850

[ocr errors]

Χ Ο Ρ Ο Σ.

[ocr errors]

cretics

Troch.

855

υ- Στροφή. Aocud) Ομορροθώ, συνθέλω,

Συμπεραινέσας έχω Nee. Προσόδια μεγάλα ντελ . δι Σεμνά προσιέναι θεοίσιν·

'Αμα δε προσέτι χάριτος ένεκα

Προβάτιόν τι θύειν. και β. 6ιιΙτω ίτω, έτω δε Πυθιάς βοά:

Furub Συναδέτω δε Χαϊρις ωδάν.
Samb, tren

Παυσαι συ φυσών. Ηράκλεις, τουτί τί ήν ;
Τουτί μα Δι' εγώ πολλά δή και δείν ειδών,
Ούπω κόρακ' είδον έμπεφορβιωμένον.
Ιερεύ, σον έργον, θυε τους καινούς θεούς.

860

acat

Π Ε Ι Σ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

ΙΕ ΡΕΥ Σ.

και
εύχεσθε τη Εστία τη ορνιθείω, και το ικτίνω τα
έστιούχω, και όρνισιν 'Ολυμπίοις και Ολυμπίησι
πάσι και πάσησιν,

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Saub.trima acet.

Ω Σουνιέρακε, χαίρ' άναξ Πελαργικέ.

« PreviousContinue »