Page images
PDF
EPUB

Ο Ρ Ν ΙΘ Ε Σ.

23

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.

Βαβαί, καλός γε και φοινικιους.

Ε Π ΟΨ.

Είκότως· και γαρ όνομ' αυτό η εστί φοινικόπτερος. 275

ΕΥ ΕΛΠΙΔΗ Σ.

Ούτος, ώ σε τοι.

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡΟΣ.
Τί βωστρεις ;

ΕΥΕΛΠΙΔΗ Σ.

"Ετερος όρνις ουτοσί.

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡ Ο Σ.

Νη Διέτερος δήτα χούτος έξεδρον χώραν έχων.
Τίς ποτ' έσθ' ο μουσόμαντις άτοπος όρνις οριβάτης ;

[ocr errors][merged small][merged small]

Μήδος ; "Ωναξ Ηράκλεις: Είτα πώς άνευ καμήλου Μήδος ών εισέπτατο και

280

ΕΥ ΕΛΠΙΔ Η Σ.

"Ετερος αυ λόφον κατειληφώς τις όρνις ουτοσί.

Π Ε ΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Τί το τέρας τουτί ποτ' εστίν ; Οι συ μόνος άρ' ήσθ

έποψ, 'Αλλα χούτος έτερος ;

Ε ποΨ.

'Αλλ' ούτος μέν έστι Φιλοκλέους 'Εξ έποπος, εγώ δε τούτου πάππος, ώσπερ ει λέγοις

Troch. Cetram. Cat.

Ιππόνικος Καλλίου κάξ Ιππονίκου Καλλίας.

285

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Καλλίας άρ' ούτος ούρνις εστίν» ως πτερορρυεϊ.

Ε Π ΟΨ.

plucked

"Ατε γαρ ών γενναίος υπό των συκοφαντών τίλλεται, Αϊ τε θήλειαι προσεκτίλλουσιν αυτού τα πτερά.

Π ΕΙΣ ΘΕΤ ΑΙΡΟΣ.

*Ω Πόσειδον, έτερος αυ τις βαπτός όρνις ουτοσί. Τίς ονομάζεται ποθ' ούτος ;

[blocks in formation]

vulture et de

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

giuste.no *Έστι γαρ κατωφαγάς τις άλλος ή Κλεώνυμος ;

"! Πώς αν ούν Κλεώνυμός γ ων ουκ απέβαλε τον λόφον ;

ΕΥΕΛΠΙΔ Η Σ.

[ocr errors]

ΠΕΙΣ Θ ΕΤΑΙΡ Ο Σ.

[ocr errors]

'Αλλα μέντοι τις ποθ' ή λόφωσις ή των ορνέων και Η 'πι τον δίαυλον ήλθον και

Ε Π ο Ψ.

"Ωσπερ οι Κάρες μεν ούν 'Επί λόφων oικoύσιν, ώγάθ', ασφαλείας oύνεκα.

295

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

"Ω Πόσειδον, ουχ ορας όσον συνείλεκται κακόν 'Ορνέων και

ΕΥ ΕΛΠΙΔ Η Σ.

"Ωναξ "Απoλλoν, του νέφους. 'Ιου ιού : Ουδ' ιδείν έτ' έσθ' υπ' αυτών πετομένων την είσοδον.

ΟΡΝΙΘΕΣ.

25

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Ουτοσι πέρδιξ, εκεινοσι δε νή Δίατταγάς,
Ουτοσί δε πηγέλοψ, εκεινοσι δε γ' άλκυών.

300

[blocks in formation]

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Ου γάρ έστι Σποργίλος ;
Χαύτηί γε γλαυξ.

ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ:
Τι φής ; Τίς γλαύκ' 'Αθήναζ' ήγαγε ;

[ocr errors]

ΠΕΙΣ ΘΕΤΑ ΙΡ Ο Σ.

Κίττα, τρυγών, κορυδός, έλεάς, υποθυμίς, περιστερά,
Nέρτος, ιέραξ, φάττα, κόκκυξ, ερυθρόπους, κεβλήπυ-

ρις, ,
Πορφυρίς, κερχνής, κολυμβίς, αμπελίς, φώνη, δρύοψ.

305

ΕΥ ΕΛΠΙΔ Η Σ.

βα.... 'Ιου ιού των ορνέων,
din
.

Ιου ιού των κοψίχων:
Oια πιππίζουσι και τρέχουσι διακεκραγάτες.
'Αρ' απειλούσίν γε νων; Οίμοι, κεχήνασίν γέ του
Και βλέπουσιν είς σε κάμε.

310

ΠΕΙΣ Θ Ε Τ Α ΙΡ Ο Σ.

Τούτο μεν κάμοι δοκεί.

26

Α ΡΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ

Χ Ο Ρ Ο Σ.

(lack .δι»Ποποποποποποπου μ' άρ' ός εκάλεσε ; τίνα τόπον άρα

νέμεται ;

Ε Π Ο Ψ.

Ουτοσί πάλαι πάρειμι κούκ αποστατώ φίλων.

Χ ΟΡΟ Σ.

(δολ. Τιτιτιτιτιτιτιτιτίνα λόγον άρα ποτέ προς εμέ φίλον

έχων ;

[ocr errors]

315

Κοινόν, ασφαλή, δίκαιον, ήδύν, ωφελήσιμον.
*Ανδρε γαρ λεπτώ λογιστα δεύρ' αφίχθον ως έμε:

[merged small][ocr errors]

Φήμαπανθρώπων αφίχθαι δεύρο πρεσβύτα δύο
"Ηκετον δ' έχοντε πρέμνον πράγματος πελωρίου.

of sea

Χ Ο ΡΟΣ..

320

"Ω μέγιστον εξαμαρτων εξ ότου τράφην εγώ,
Πώς λέγεις ;

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

325

.

330

Στροφή. "Έα έα, αμμαubΠροδεδόμεθ' ανόσιά τ' επάθομεν· ... . ος γαρ φίλος ήν, ομότροφά θ' ημίν

'Eνέμετο πεδία παρ' ημίν
C Παρέβη μεν θεσμους αρχαίους,
τ. 2: Παρέβη δ' όρκους ορνίθων :
Οι βιο 'Ες δε δόλον εκάλεσε, παρέβαλέ τ' έμε παρά
resolved

Γένος ανόσιον, όπερ εξότ' εγένετ' επ' εμοί
Πολέμιον έτράφη.
'Αλλά προς τούτον μεν ημίν έστιν ύστερος λόγος
Το δε πρεσβύτα δοκεί μοι τώδε δούναι την δίκην
Διαφορηθήναι θ' υφ' ημών.

335

[ocr errors][merged small][merged small]

Αίτιος μέντοι σύ νων ει των κακών τούτων μόνος.
'Επί τί γάρ μ' εκείθεν ήγες ;

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

Ιν' ακολουθοίης έμοί.

« PreviousContinue »