Page images
PDF
EPUB

Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ.

Δύο εισίν 'Αθήνηθεν εκκεχωρηκότες πρεσβύται διά τάς δίκας. Πορεύονται δε προς τον Τηρέα έποπα γενόμενον, πευσόμενοι παρ' αυτού ποία εστί πόλις εις κατοικισμόν βελτίστη. Χρώνται δε της οδού καθηγεμόσιν όρνέοις, ο μέν κορώνη, ο δε κολοιώ. 'Ονομάζονται δε ό μεν Πεισθέταιρος, ο δε Ευελπίδης, δς και πρότερος άρχεται. Η σκηνή εν 'Αθήναις. Το δράμα τούτο των άγαν δυνατώς πεποιημένων.

Έδιδάχθη επί Χαβρίου διά Καλλιστράτου εν άστει, ός ήν δεύτερος τοις "Ορνισι, πρώτος 'Αμειψίας Κωμασταϊς, τρίτος Φρύνιχος Μονοτρόπο. "Έστι δε λε. Φοβερά δε τότε τους Αθηναίοις τα πράγματα. Το τε γάρ ναυτικόν απώλετο περί Σικελίαν, Λάμαχος ουκ έτι ήν, Νικίας έτεθνήκει, Δεκέλειαν ήσαν τειχίσαντες Λακεδαιμόνιοι, 'Αγις ο Λακεδαιμονίων στρατηγός περιεκάθητο την Αττικής, Αλκιβιάδης τα Λακεδαιμονίων εφρόνει και εκκλησιάζων συνεβούλευε τα χρηστά Λακεδαιμονίοις. Ταύτα αι Αθηναίων συμφοραί, διά ταύτα αι Αθηναίων φυγαί. Και όμως ουκ απείχοντο του κακοπραγμoνείν και συκοφαντείν.

Α Λ Λ Ω Σ.

Της των Αθηναίων πολιτείας το μέγιστον ήν κλέος αυτόχθοσι γενέσθαι, και αύτη φιλοτιμία πρώτη το μηδέπω μηδεμιάς πόλεως φανείσης αυτήν πρώτον αναβλαστήσαι. Αλλά το χρόνο υπό προεστώτων πονηρών και πολιτών δυσχερών άνετέτραπτο, και διωρθoύτo πάλιν. 'Επί ούν του Δεκελεικού πολέμου, πονηρών τινών τα πράγματα εγχειρισθέντων, επισφαλής γέγονεν η παρ' αυτών κατάστασις. Και εν μεν άλλοις δράμασι διά της κωμωδικής αδείας ήλεγχεν Αριστοφάνης τους κακώς πολιτευομένους, φανερώς μεν ουδαμώς, ου γάρ επί τούτω ήν, λεληθότως δε, όσον ανήκεν από κωμωδίας προσκρούειν. 'Εν δε τοις "Ορνισι και μέγα τι διανενόηται. Ως γάρ αδιόρθωτον ήδη νόσον της πολιτείας νοσούσης και διεφθαρμένης υπό των προεστώτων, άλλην τινά πολιτείαν αινίττεται, ώσανεί συγκεχυμένων των καθεστώτων· ου μόνον δε τούτο, αλλά και το σχήμα όλον και την φύσιν, ει δέοι, συμβουλεύει μετατίθεσθαι προς το ήρεμαίως βιούν. Και η μεν απότασις αύτη. Τα δε κατά θεών βλάσφημα επιτηδείως ώκονόμηται. Καινών γάρ φησι την πόλιν προσδείσθαι θεών, άφροντιστoύντων της κατοικίας Αθηνών

[ocr errors]
[ocr errors]

των όντων και παντελώς ήλλοτριωκότων αυτούς της χώρας. 'Αλλ' ο μεν καθόλου στίχος τοιούτος. "Έκαστον δε των κατά μέρος ουκ εική, αλλ' άντικρυς Αθηναίων και των παρ' αυτούς εγχειριζομένων τα κοινά ελέγχει την φαύλην διάθεσιν, επιθυμίαν εγκατασπείρων τους ακούουσιν απαλλαγήναι της ενεστώσης μοχθηράς πολιτείας. Υποτίθεται γάρ περί τον αέρα πόλιν, της γης απαλλάσσων» αλλά και βουλάς και συνόδους ορνίθων, ταϊς Αθηναίων δυσχεραίνων. Αλλά και όσα παίζει, επίσκοπον, ή ψηφισματογράφον, και τους λοιπούς εισάγων, ουχ απλώς, αλλά γυμνοί τάς πάντων προαιρέσεις, ώς αισχροκερδείας ένεκεν χρηματίζονται. Είθ' ύστερον και το θείον είς απρονοησίαν κωμωδεί. Τα δε ονόματα των γερόντων πεποίηται, ως ει πεποιθοίη έτερος το ετέρω και ελπίζοι έσεσθαι εν βελτίωσι. Τινές δέ φασι τον ποιητήν τάς εν ταϊς τραγωδίαις τερατολογίας εν μέν άλλοις διελέγχειν, εν δε τοις νύν την της Γιγαντομαχίας συμπλοκήν έωλον αποφαίνων, όρνισιν έδωκε διαφέρεσθαι προς θεούς περί της αρχής.

'Επί Χαβρίου το δράμα καθήκεν εις άστυ διά Καλλιστράτου· είς δε Λήναια τον 'Αμφιάραον εδίδαξε διά Φιλωνίδου. Λάβοι δ' άν τις τους χρόνους εκ των πέρυσι γενομένων επί 'Αριστομνήστου του προ Χαβρίου. 'Αθηναίοι γάρ πέμπoυσι την Σαλαμινίαν, τον 'Αλκιβιάδης μεταστελλόμενοι επί κρίσει της των μυστηρίων εκμιμήσεως. ο δε άχρι μέν Θουρίου είπετο τοις μεθήκουσιν, εκείθεν δε δρασμόν ποιησάμενος εις Πελοπόννησον επεραιώθη. Της δε μετακλήσεως μέμνηται και Αριστοφάνης, αποκρύπτων μεν το όνομα, το δε πράγμα δηλών εν οίς γέ φησι

Μηδαμώς
Ημίν παρά θάλατταν, ίν' ανακύψεται
Κλητήρ' άγουσέωθεν η Σαλαμινία.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.

Διά τας δίκας φεύγουσιν 'Αθήνας δύο τινές:
οι προς τον έποπα, τον λεγόμενον Τηρέα,
'Έλθόντες ήρώτων απράγμονα πόλιν
Είς δ' όρνις έποπι συμπαρών μετά πλειόνων
Πτηνών διδάσκει, τι δύνατορνίθων γένος,
Και πώς, εάν περ κατά μέσον τον αέρα
Πόλιν κτίσωσι, των θεών τα πράγματα
Αυτοί παραλήψοντ'. 'Εκ δε τούδε φάρμακον
Πτέρυγάς τ' εποίουν» ήξίωσαν δ' οι θεοί,
Επίθεσιν ου μικράν ορώντες γενομένην.

Translation

The Birds with Robes aud Diverrations then

from Park: 6.6. Feitons remark

[ocr errors]
[ocr errors]

The

5

Game brige her. 1887. Íhe scene ofers, and discovers tree old) men Sue ésides and histhetaisot., who had left atíous ow account Contentious thure, lurrounded by ruedas and mufradsable moun bain

They have a zuieles, juckclans to conduct them to E o is, king of birds for the purpose of enquiring of him if he knows of any city free from trifes and Lucts

and

a raven

مرکه

[ocr errors]

των όντων και παντελώς ήλλοτριωκότων αυτούς της χώρας. 'Αλλ' ο μεν καθόλου στίχος τοιούτος. "Έκαστον δε των κατά μέρος ουκ εική, αλλ' άντικρυς Αθηναίων και των παρ' αυτούς εγχειριζομένων τα κοινά ελάνει στον φαύλην διάθεσιν επιθυμίαν ενεατασπείρον τοί» ακούουσιν,

& Do

me

back

over the way

.

The Birds
bied seeloden, where the true effears?

you
P. May you burst, but this one of

again
E. Whey, oh trenehe man, do me wauder up Ystwa?

Ive 'rhall parisk in vain wande P. Preteked man that

that came - obeying

1 go over more than lowo Stadia of word, E, and that I miserekle. (one trusting a jackdaw P. Burimet me longue brow Wherw on earth we are & bould you in any way find your country from hea? ?

a crows

To resedes

should

[ocr errors]

off ney

toe nails &

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Τί, ώ πονήρ, άνω κάτω πλανύττομεν ;
, και

Απολούμεθ' άλλως την οδόν προφορουμένω.

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

wretched me

5

(*ει,
Το δ' έμε κορώνη πειθόμενον τον άθλιον
Οδού περιελθεϊν στάδια πλεϊν ή χίλια.

arendron

ΕΥΕΛΠΙΔΗ Σ.

[ocr errors]

Το δ' εμέ κολοιό πειθόμενον τον δύσμορον
'Αποσπoδήσαι τους όνυχας των δακτύλωνίας και οι

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.

'Αλλ' ουδ' όπου γης εσμέν οίδ' έγωγ' έτι.

ΕΥ ΕΛΠΙΔ Η Σ.

'Εντευθεν την πατρίδ' αν εξεύρους σύ που και

10

« PreviousContinue »